NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Projekt podpořený MZe

Rozvoj venkova na základě kvalitně zpracovaných strategií místních akčních skupin

Tento projekt je podpořený z MZe (Podpora nestátních neziskových organizací) a je zaměřen na podporu tvorby strategií místních akčních skupin (strategií komunitně vedeného místního rozvoje) včetně nastavení jejich implementace.

zahájení projektu: 1. ledna 2015

plánované ukončení projektu: 31. prosince 2015

manažer projektu: Ing. et. Ing. Jan Libosvár (od 4.5. do 31.12.),  Mgr. Olga Špiková (od 1.1. do 31.3.)

kontakt: +420 731 656 119, analytik @nsmascr.cz

Cílem projektu je na základě spolupráce organizací zajistit podporu tvorby strategií místních akčních skupin (strategií komunitně vedeného místního rozvoje, dále také SCLLD) včetně nastavení jejich implementace. MAS budou v roce 2015 finalizovat strategie komunitně vedeného místního rozvoje, na jejichž základě se bude poté daný region rozvíjen do roku 2020.

Pomocí zajištění činnosti NS MAS bude tvorba strategií, jejíž nedílnou součástí je také standardizace MAS koordinována a bude zajišťována možnost předávání informací jak směrem k MAS tak i zpět k ŘO a dalším organizacím, které s MAS jako takovými spolupracují.

Program rozvoje venkova umožňuje využitím nástroje CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) a tím pádem je pro MAS jeden z možných finančních zdrojů pro realizaci jejich SCLLD. Společná komunikace a spolupráce MZe, NS MAS a jednotlivých MAS umožní co nejlepší nastavení strategií a tím pádem potřebné investice v rámci daného regionu.

NS MAS se snaží maximálně informovat veřejnost o činnosti MAS, proto je součástí projektu také provoz a aktualizace online databáze informací o MAS, která byla v roce 2014 vytvořena. Databáze zveřejňuje informace o činnosti všech 178 MAS připravujících své SCLLD včetně dostupných kontaktů a aktuálním území MAS. Databáze je dostupná na odkazu http://databaze.nsmascr.cz/

Aktivity projektu:

1. Financování profesionálního pracovníka organizace, který bude zajišťovat:

  • vedení přehledných informací o MAS a přípravě jednotlivých SCLLD,
  • metodickou pomoc MAS při tvorbě Strategií komunitně vedeného rozvoje pro období 2014-2020 (na území cca 178 MAS),
  • metodickou pomoc při plnění standardů MAS 2014-2020,
  • přenos zkušeností s tvorbou strategií jak v rámci ČR tak i EU,
  • zvyšování informovanosti o činnosti MAS na celostátní úrovni, které bude mít za cíl navýšení spolupracujících subjektů v regionech s důrazem na zemědělskou veřejnost (PRV 2014-2020 je zaměřen na podnikatele v zemědělství, potravinářství a lesnictví),
  • připomínkové místo pro MAS k metodikám a pravidlům, které budou poté konzultovány a dále předávány orgánům, které tyto metodiky a pravidla tvoří (cílem je co největší zefektivnění činností a koordinace připomínkování a zpětné vazby jak MAS tak i organizací a ŘO OP, které metodiky a pravidla tvoří).

2. Zajištění kanceláře k plnění projektu.

3. Informování veřejnosti online databází včetně její aktualizace v návaznosti na standardizaci MAS a zpracování informační brožury o metodě LEADER a Komunitně vedeném místním rozvoji.

Informační materiál o Metodě LEADER a Komunitně vedeném místním rozvoji

brozura2015_titulka

Tento projekt je podpořen dotací, poskytnutou Ministerstvem zemědělství

Logo MZe - bez CR