NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

ISÚ a SEA

Rubriky:Aktuality

Po dlouhém vyjednávání a projednávání na MŽP ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a jejich legislativním oddělením je pro nás zásadní stanovisko, že posouzení SEA se k Integrovaným strategiím území (ISÚ) území působnosti MAS nebude muset zpracovávat.

§3 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) říká, že dle tohoto zákona se rozumí koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané.

Integrované strategie území (ISÚ) působnosti místní akční skupiny jsou:
A) Zpracované neziskovou organizací (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost či zájmové sdružení právnických osob) na základě komunitního projednání v regionu s definováním základních potřeb regionu na základě požadavku Článku 29 Ustanovení společných nařízení Evropské komise.

B) Zadané ke zpracování místním partnerstvím (místní akční skupinou), tedy uskupením vytvořeném na principu odspodu ze soukromého sektoru (podnikatelé a NNO) > více jak 50 % a veřejného sektoru > 49 % a méně

C) Finální verze je schvalována rozhodovacím orgánem místní akční skupiny – předtím probíhá její schvalování všemi sektory včetně obcí, na jejichž území místní akční skupina působí.

D) Ke schválení je předkládána neziskovou organizací, která strategii zpracovávala.

Jelikož Místní akční skupina ani nezisková organizace není orgánem veřejné zprávy, dle výše uvedeného § 3 zákona se tedy na Integrovanou strategii území zpracovávanou místní akční skupinou se povinnost zpracování posouzení SEA nevztahuje.

Dle znění § 10a odst. (1) písm. a) jsou předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí podle tohoto zákona koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1. Integrovaná strategie území nezakládá ani nestanovuje rámec pro budoucí povolení záměrů, jedná se o definici potřeb regionu a následnou finanční a rozpočtovou koncepci, jejíž posouzení je ze zákona vyjmuto.

Stanovisko MŽP, že posouzení SEA se k Integrovaným strategiím území (ISÚ) území působnosti MAS nebude muset zpracovávat, je přímo závislé na níže uvedeném textu usnesení zastupitelstva při finálním schvalování strategie zastupitelstvem:
1) Zastupitelstvo obce (městyse, města) souhlasí se zařazením správního území obce (městyse, města) XXX do území působnosti Integrované strategie území regionu XXX na období 2014–2020 realizované místní akční skupinou XXX.
2) Zastupitelstvo obce (městyse, města) potvrzuje soulad Integrované strategie území regionu XXX na období 2014–2020 s rozvojovými (strategickými) dokumenty obce.

V případě, že má obec nemá rozvojový (strategický) dokument, tedy územně plánovací dokumentaci, program rozvoje venkova, strategii rozvoje obce apod., bude text bodu 2) zaměněn za text:
2) Zastupitelstvo obce (městyse, města) potvrzuje soulad Integrované strategie území regionu XXX na období 2014–2020 s rozvojovými záměry obce.

Znění usnesení je zároveň odsouhlaseno MZe ČR a CP SZIF Praha k podpisu jednotlivými obcemi na územní MAS a bude požadováno jako součást schvalovacího procesu ISÚ.

V případě, že by zastupitelstva schválila jiný text – např. schválila strategii jako takovou nebo i třeba realizaci strategie na svém území, je následně nutno SEA zpracovávat. Text usnesení je tedy ZÁVAZNÝ a bude součástí metodiky tvorby ISÚ i s upozorněním na jeho závaznost.

Přílohy

Komentáře

17 komentářů u „ISÚ a SEA

 1. Pošmurný #

  Jak to bude s procesem SEA u strategie MAS v případě, že obec nemá zpracované rozvojové dokumenty? Bude v tomto případě nutný proces SEA pro strategii MAS, protože v tomto případě je jasné, že k pouze rozvojovým záměrům obce není SEA zpracována?

  1. Pošmurný #

   SEA není vázána na to, zda obce mají nebo nemají schválené rozvojové dokumenty obce a na nich zpracovanou SEA. SEA je vázána na to, zda strategii obce schvalují nebo zpracovávají.
   Takže odpověď zní, že SEA se nebude dělat u MAS v žádném případě, jelikož MAS není orgánem veřejné správy, na které se SEA vztahuje.

 2. Pošmurný #

  Dle mých konzultací s odborníky na SEA je princip takový, že pokud strategie má ve své strategii/plánu něco/nějaký záměr, který by mohl podléhat EIA (ten konkrétní projekt), tak se prostě – z principu předběžné opatrnosti a dle výkladu zákona – dělá SEA….(EIA váže na SEA) a právě proto je těžké psát strategie teď (navíc vyloučit SEA), když nevíme, co půjde/nepůjde přes LEADERy, tj. nevíme, jestli tam budou záměry typu EIA a tedy nemůžem vyloučit, že by se musela dělat SEA – resp. tím si zase omezujeme ty strategie….. Zejména s ohledem na „vyjednávací“ požadavek NS MAS 50 % PRV je tento postup nelogický – resp. je v tom duchu, chceme hodně peněz (velké plány, velké projekty, investice), ale nechceme komplikace typu SEA … Což není ale v praxi možné. Tj. jedno druhé vylučuje.

  1. Pošmurný #

   Zákon má jasná specifika, kdy jde o koncepci a kdy je třeba na ni zpracovávat SEA. Pokud se týká návaznosti na operační programy – z Integrované strategie území bude moci využít finance z OP prostřednictvím MAS pouze na ta opatření, která v nich budou obsažena (v OP), a tedy budou již za sebou mít posouzení SEA ze strany OP. Šlo by tedy o dublování posouzení. A základní stanovisko – NS MAS nešlo o zjištění nutnosti s tím, že chce nebo nechce SEA, ale dotaz byl na to, zda je na ISÚ stanovisko potřeba (na základě podnětu z MMR). Pokud by tedy bylo třeba posouzení SEA, nezbylo by MAS nic jiného než je udělat. Stanovisko MŽP je ovšem opačné, tedy že SEA potřeba není.

   Stejně tak není pravdou, že by důvodem pro to, aby se SEA nedělala, jsou rozvojové dokumenty obce a nutnost na nich mít SEA. Schválení souladu Integrované strategie území regionu MAS s rozvojovými (strategickými) dokumenty obce se do schvalovacího procesu ISÚ dostalo na základě výsledků jednání se SMO ČR a SMS ČR jako zvýšení zapojení obcí do vyjádření se k ISÚ a jako takový je text ze strany SMO ČR a jejich legislativního oddělení odsouhlasen jako dostatečný. Jde o to, aby obce měly dostatečný prostor pro to říci, zda je ISÚ v souladu s jejich záměry nebo ne.

 3. Pošmurný #

  Vždyť jsme chtěli mít ISÚ širší než Operační programy, tj. může se stát, že v ISÚ bude něco s přesahem OP. Navíc vzniká ještě před definováním OP.

  1. Pošmurný #

   Ano, strategie bude široká, ale je vyvářena neveřejným sektorem a ne obcí či krajem. Pouze na koncepce vytvářené orgány státní správy a samosprávy se vztahuje povinnost zpracovávat SEA > zjednodušeně řečeno.

 4. Pošmurný #

  Tak jinými slovy, kdyby tu samou strategii, co teď mají dělat MAS, dělal svazek obcí nebo okres nebo obce samotné, tak by SEA pravděpodobně musela být?

  1. Pošmurný #

   Ano. Pokud by stejnou strategii dělala obec nebo svazek obcí, tak na ni MUSÍ dělat SEA. A v tom to celé je – MAS jsou soukromý sektor a ne veřejný. SEA je v podstatě o tom, aby zajistila projednání koncepcí s veřejností v oblasti udržitelného rozvoje. Pokud si veřejnost koncepci zpracovává sama, tak toto již není potřeba. To není obcházení, takto byl zákon postaven, a jak právníci SMO ČR, tak i právníci MŽP se na tomto shodli. A doopravdy si nepleťme aktivity neziskových organizací s povinností veřejné správy. To, aby obce znaly ISU dopředu a mohli i schválit její soulad se svými rozvojovými dokumenty, je právě úkolem místního partnerství – tedy ve všeobecném koncensu komunity i za účasti obcí připraví strategii – i to nám říkají Společná nařízení EK v Článku 29. Znovu opakuji – obce nebudou schvalovat znění ISU.

 5. Pošmurný #

  Nedivím se, že to SMO ČR vítá, horší by pro ně bylo, kdyby strategie MAS závazné pro obce byly. Vyvrací to ale zase ten přístup, se kterým jsem se setkávala celou dobu ze strany NS MAS (ať už z veřejně dostupných zdrojů nebo vyjádření klíčových hráčů) – že MAS dělají stategie na nové programovací období 2014-20 na všecho a za všechny – takové to „bude jenom jedna strategie a tu dělá MAS“. Nyní má strategie váhu dle vyjádření MŽP „jako nezávazný dokument vymezující preference určitých aktivit v řešeném území“ nic víc nic míň.

  1. Pošmurný #

   Pokud se týká prohlášení co se týká strategie MAS, tak byly vždy v kontextu článku 29 návrhu Společných nařízení – Komunitně vedené strategie místního rozvoje musí obsahovat popis strategie a její cíle, popis integrovaného a inovativního charakteru strategie a hierarchie cílů, včetně měřitelných cílů pro výstupy nebo výsledky. Pro výsledky mohou být cíle vyjádřeny v kvantitativních a kvalitativních hlediscích. Atd. atd. Říkáme, že strategie musí být integrovaná a zahrnovat všechny požadavky území. Nikdy z mé strany na žádném z jednání nezaznělo a ani to není v žádném z výstupů NS MAS, že by to byla jediná strategie v území – existují strategie obcí a měst, svazků obcí apod.
   To co je v úvodu dokumentu obsahu strategie, říká, že ISU je: Široká multisektorová strategie zpracovaná na základě komunikace s aktéry v regionu, doložená realizací plánování v rámci MAS, obsahující kompletní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů. Definice poptávky komunity bez ohledu na zdroje financování. Je třeba definovat a především podložit jednotlivé požadavky, primární zpracování potřeb regionu s vyčíslením poptávky bez znalosti (reflexe) témat dotačně podporovaných oblastí.
   Analýza pak musí obsahovat návaznost na jiné strategické dokumenty (ÚPD obcí, strategické dokumenty obcí, strategické dokumenty DSO, ÚPD VÚC apod.) – strategické dokumenty menších území (obce, svazky obcí) by měla ISÚ obsahovat a strategické dokumenty větších celků (jak, ČR) respektovat.

 6. Pošmurný #

  1) zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, stanoví – laicky řečeno, povinnosti ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY zjistit si ke svým koncepcím jejich dopady na životní prostředí a také umožnit připomínkování ze strany veřejnosti
  2) MAS není orgánem veřejné správy
  3) Integrovaná strategie území nesplňuje žádnou z charakteristik (i dle vyjádření MŽP), které by jí předurčovaly ke nutnosti na ni zpracovávat SEA
  4) nutnost projednávat ISU zastupitelstvy obcí vzešla jako kompromis z jednání se SMO ĆR a SMS ČR a postupy, které se finálně objevují, jsou s nimi, jako s profesními organizacemi obce zastupujícími, projednány
  5) ANO, pro období 2014–2020 se jedná o jiný způsob tvorby integrovaných strategií – pro období 2007-2013 nikomu nezáleželo na tom, jaké jsou integrované strategie a nikdy je nikdo nekontroloval, pro další plánovací období je cílem EK, a především státu, aby byly ISU co nejkvalitnější a proto se jimi intenzivněji zaobírá co do obsahu
  6) To, aby byla strategie projednána se širokou komunitou – tedy nejen s obcemi, je základním středobodem tvorby ISU, a to minimálně dvoukolové projednání – pokud to tedy MAS neprojedná celé předem, může se dostat do níže popsaného stavu, že to zastupitelstvo neschválí … a bude to chyba té dané MAS. Pokud ovšem MAS standardně funguje, neměla by mít problém to ve finále na žádném ze zastupitelstev.
  7) vypořádání se s jednotlivými strategickými dokumenty obce je jedním z prvních bodů analýzy území, tedy tvůrce strategie musí vzít v první řadě v potaz všechny dokumenty na obcích vzniklé – pokud to neudělá, opět bude mít zřejmě na obcích problém
  8) zpracování SEA je dle termínů cca 6 měsíců a dle předběžných poptávek cca 100 tisíc Kč > i to byl jeden z bodů, proč obecní profesní organizace spolu s námi postupovali směrem k tomu, aby se SEA nezpracovávala… o tom, jaký je současný stav – tedy kolik SEA si obce nebo mikroregiony nechávají dělat, radši ústně
  9) připomínky níže se týkají především stavebních akcí – na ty má ovšem každá obec (pokud tedy má) územní plán a bez souhlasu s ním v obci nikdo nic nepostaví – pokud ho pak nemá, tak má obec pravomoc odsouhlasit, že daná stavba je v souladu s jejími záměry a opět bez tohoto nikdo nic nepostaví … tento problém tedy žádná strategie neřeší, ale řeší ho obec samotná >a strategie nikdy nemůže suplovat ÚPD stejně jako MAS v žádném případě nesupluje povinnosti obcí (a ani nemá tyto ambice)
  10) upozorňuji, že není rozdílu mezi obsahem strategie mikroregionu a MAS – není tedy rozdíl mezi strategií obecní a Leaderovskou – jde jen o to, zda tuto strategii zpracovává orgán veřejné správy a nebo kdokoliv jiný

 7. Pošmurný #

  „V případě, že by zastupitelstva schválila jiný text – např. schválila strategii jako takovou nebo i třeba realizaci strategie na svém území, je následně nutno SEA zpracovávat.“ V kontextu tohoto se ovšem dostáváme jako nová MAS do pasti (pokud si to vykládám správně) v souvislosti se žádostí o dotaci z III.4.1, kde povinnou přílohou dle pravidel zveřejněných na SZIF je:
  6.2 c) Souhlasy všech obcí, začleněných do územní působnosti místního partnerství, se zahrnutím do územní působnosti daného místního partnerství a s přípravou ISÚ na svém území – prostá kopie.

  1. Pošmurný #

   Je třeba rozlišovat mezi schválením zastupitelstva, které souhlasí se začleněním do územní působnosti místního partnerství – tedy MAS – i s přípravou strategie > oboje budete dělat PŘED tím, než začnete. Text schválení, který jsme posílali, je PO UKONČENÍ zpracování strategie. Nejste tedy v žádné pasti :-) Vše má své časové určení.

 8. Pošmurný #

  Zastupitelstvo obce (městyse, města) souhlasí se zařazením >> zde jsme se i na pracovní skupině pozastavili nad tím, že bychom po obcích měli chtít znovu souhlas se zařazením, protože jejich souhlas z předchozího období nemáme nijak časově omezený. Může pak teoreticky nastat situace, že zastupitelstvo to znovu neschválí, což by samozřejmě mohlo způsobit velké problémy. Zde jsme navrhovali, aby se tento požadavek vztahoval na nové MAS či MAS, které mají souhlas časově omezený.

  1. Pošmurný #

   Tento bod se vyvíjel a definoval s ohledem na souvztažnost mezi územím, na kterém je strategie realizována, a plánovacím obdobím. Nejde o zařazení správního území obce do území působnosti MAS (to co budou mít jak původní MAS z minula, tak nové MAS v rámci povinných příloh při osvojování schopností), ale do území působnosti ISÚ. Dochází totiž k tomu, že některé obce jsou nyní na území 1. MAS, ale pro další plánovací období přestupují do 2. MAS. Hledalo se řešení pro to, aby nedošlo pro žadatele realizujícího projekt na území 1. MAS k nenaplnění přijatelnosti tím, že bude ukončena působnost obce pro území 1. MAS, a tím k vracení peněz žadatelem. Stejný problém je i u udržitelnost ze strany MAS – 1. MAS tak bude zodpovědná za udržitelnost projektů na území dané obce i v tom případě, že se obec přidá do 2. MAS. Tím, že bude území obce přiřazeno strategii v daném plánovacím období, se tento problém řeší – toto je projednáno s MZe i SZIF.

 9. Pošmurný #

  správního území obce (městyse, města) XXX do území působnosti Integrované strategie území regionu XXX >> co je zde myšleno územím regionu? většinou je název strategie odvozen od názvu MAS, tedy například Integrovaná strategie území MAS Hrubý Jeseník – pak již je tedy také nadbytečný text na konci věty: realizované místní akční skupinou XXX) na období 2014–2020 realizované místní akční skupinou XXX.

  1. Pošmurný #

   Název regionu se vždy nemusí shodovat s názvem MAS nebo název MAS neobsahuje název regionu. V podstatě j to maximálně dvakrát zopakování stejného. Důležitý je text mezi těmito názvy  Druhým důvodem je fakt, že se může organizace v čase změnit – třeba místní partnerství vymění organizaci MAS – tímto se jasně určuje, která organizace tu danou strategii organizuje. Stejně tak může dojít k transformaci na jinou právní formu než která realizovala v tomto období apod.

Napsat komentář k Pošmurný Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.