NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

MAS jednaly o výkladu pravidel

Rubriky:Aktuality
PRV_logo_mini

V úterý 29. 1. 2013 jednali zástupci NS MAS ČR s pracovníky MZe a CP SZIF o výkladu aktualizovaných Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina, především pak o bodech týkajících se nových povinností MAS ve vztahu k zaměstnancům, požadavkům na externí audit a financování MAS.

Na základě četných dotazů z jednotlivých MAS vyvolala NS MAS ČR jednání PS LEADER s pracovníky odboru Řídící orgán PRV na MZe a odboru projektových opatření rozvoje venkova na SZIF. Na jednání došlo k vyjasnění výkladu několika ustanovení Pravidel IV.1.1., platných od 1. 1. 2013.

Převod financí do dalších let

Prvním z diskutovaných bodů byla možnost převádění nevyčerpaných prostředků z opatření IV.1.1 (režijní náklady MAS) a IV.1.2 (podpora projektů) do dalších let, resp. především do roku 2014. V tomto ohledu zůstává v platnosti pravidlo platné od roku 2012, že nevyčerpané prostředky z IV.1.1 se automaticky převádějí na další rok, nebo je možné je na základě Hlášení o změnách převést do opatření IV.1.2. Co se týče finančních prostředků již alokovaných na jednotlivé projekty v rámci opatření IV.1.2, které ale v důsledku úspor při realizaci nebo odstoupení příjemce dotace od Dohody (nikoliv však v důsledku korekcí a sankcí) nebyly vyčerpány, tyto se navrací znovu do alokace opatření IV.1.2 a MAS je může znovu přidělit v rámci nejbližší výzvy. Z pozice MAS je proto žádoucí, aby zejména v letošním roce velmi pečlivě monitorovala financování podpořených projektů a v případě úspor vedla své příjemce k snížení celkových způsobilých výdajů projektu a podání Hlášení o změnách, aby tyto ušetřené prostředky mohla využít ve svých posledních výzvách. V tuto chvíli platí, že poslední kolo registrace projektů na RO SZIF proběhne v termínu 5. – 11. 6. 2013 a MAS by tedy k tomuto datu měly alokovat veškeré zbývající prostředky v opatření IV.1.2. V případě, že by se v druhé polovině letošního roku ukázalo, že podstatná část MAS nevyčerpala významnou část přidělené alokace, je otevřená možnost uvažovat o vyhlášení dodatečné výzvy v roce 2014. Ze strany NS MAS ČR bylo navrženo řešení v podobě znovuzavedení institutu náhradníků, které však ze strany SZIF a MZe nebylo akceptováno. Převod prostředků z opatření IV.1.2 na opatření IV.1.1, jak požadovaly některé MAS, nebyl ze strany MAS na oficiálním jednání navržen, členové PS LEADER upřednostnili možnost využít zbývající prostředky na podporu projektů konečných příjemců.

Seznamy

Dalším bodem byly již mnohokrát diskutované seznamy členů a zaměstnanců MAS. Poté co SZIF ustoupil z požadavku na uvádění rodných čísel v těchto seznamech a nahradil je požadavkem na uvedení data narození a to pouze u zaměstnanců a členů orgánů MAS se z pohledu SZIF odstranil případný konflikt s požadavky zákona o ochraně osobních údajů. V této souvislosti ale upozorňujeme MAS, aby se informovaly na požadavky kladené tímto zákonem na shromažďování a zpracování osobních údajů. Ze strany SZIF bylo vysvětleno, že v seznamu zaměstnanců MAS není nutné hlásit zaměstnance na DPP a DPČ, kteří jsou zaměstnáni na méně než 14 kalendářních dnů za danou etapu a nejedná se o opakované zaměstnávání (tzn. opakovaně uzavírané DPP a DPČ). V případě, že náplní dohod je poradenství, konzultace a vzdělávání týkající se SPL, tyto zaměstnanci se uvádí vždy. Uvádějí se všichni zaměstnanci, tedy bez ohledu na typ pracovního poměru (pracovní smlouva, DPČ, DPP) a pracovní náplň (IV.1.1, IV.2.1, jiné). V případě nejasností SZIF doporučuje zaměstnance raději uvést. Seznam není nutné aktualizovat při každé změně, ale pouze vždy při podání Žádosti o proplacení za danou etapu a do polí pro poznámky a komentáře blíže specifikovat případné změny nebo trvání pracovního poměru apod. Poslední seznam MAS odevzdá na RO SZIF s poslední Žádostí o proplacení (tedy pravděpodobně v roce 2014).

Externí audit

Velká diskuse proběhla k novému požadavku na externí audit. Zástupci NS MAS ČR konstatovali, že v obecné rovině tento požadavek akceptují, mj. je i součástí návrhu základních standardů MAS, který NS MAS ČR připravila jako podklad pro jednání o roli MAS v období 2014-2020. Nicméně doporučovali požadovat standardní účetní audit, který již řada MAS (většinou o.p.s.) zadává. Z pohledu MZe a SZIF bylo třeba v Pravidlech vymezit audit tak, aby mohl zahrnout jak účetní jednotky, které vedou podvojné i jednoduché účetnictví. Audit má rovněž ověřit podmínku, že finanční prostředky PRV jsou využívány pouze na činnost vztahující se k SPL, tedy že nedochází ke vzniku veřejné podpory, což běžný účetní audit nezahrnuje. Z tohoto důvodu byla na doporučení ze strany Komory auditorů ČR zapracována podmínka auditu dle standardu ISAE 3000.   Ačkoliv jsou uvedená ustanovení Pravidel platná až od 1. 1. 2013, SZIF i MZe zastává názor, že provedení auditu již za rok 2012 z podmínek Pravidel vyplývá a zároveň může významně přispět k očištění MAS od řady nařčení, která se poslední dobou množí. Ze strany PS LEADER byl tento požadavek akceptován.

Evaluace SPL

Účastníci jednání krátce diskutovali také problematiku hodnocení MAS, monitorovacích zpráv a ex-post evaluace. Ze strany MZe bylo potvrzeno, že v roce 2013 nebude prováděno Hodnocení MAS v podobě jako dosud, neboť bude pravděpodobně nahrazeno již „vstupní kontrolou“ MAS pro období 2014-2020. SZIF informoval, že pro rok 2013 chystá zpřesnění požadavků na rozsah monitorovacích zpráv MAS, aby neobsahovaly duplicitní údaje s nově zavedeným seznamem členů a zaměstnanců MAS a byly lépe využitelné pro zmíněný externí audit. NS MAS ČR požadovala včasné zveřejnění případných požadavků MZe a SZIF na provedení ex-post evaluace stávajících SPL, která má být zpracována do 31. 12. 2015, avšak MAS chtějí její některé části zpracovávat již v druhé polovině letošního roku. MZe proto přislíbilo zveřejnit své požadavky nejpozději do 3. čtvrtletí 2013. V této souvislosti SZIF navrhl, aby MZe poskytlo krátkou zpětnou vazbu všem MAS k jejich střednědobé evaluaci, aby se mohly poučit pro zpracování ex-post evaluace. NS MAS ČR navrhla uspořádání semináře, kde by byly prezentovány příklady dobré i špatné praxe. MZe tyto požadavky zváží.

Činnost a dary

Podstatná část diskuse byla věnována problematice darů, přijímaných MAS. Zástupci NS MAS ČR akceptují povinnost uzavírat darovací smlouvy u finančních a věcných darů v hodnotě nad 1000 Kč i požadavek na smluvní stanovení konkrétního účelu a lhůty pro užití daru. V diskusi bylo nicméně upřesněno, že tento účel je možno definovat obecněji – např. „dar na přípravu místní integrované strategie MAS na období 2014-2020“ nebo „dar na financování režijních nákladů MAS v roce 2014 a 2015“, přičemž ale MAS musí být schopna doložit, že tyto dary čerpá na uvedený účel a v uvedené lhůtě. Nevyužité dary nebo jejich části může MAS převést do dalšího účetního období (pokud toto darovací smlouva umožňuje), nebo vrátit dárci.  Pokud MAS organizuje registrovanou veřejnou sbírku, není z povahy věci možné darovací smlouvy uzavírat. V tomto případě je ale účel využití výtěžku sbírky i lhůta stanoven přímo v povolení sbírky, kterým je MAS povinna se řídit.

MAS a zaměstnanci

Posledním diskutovaným tématem byla výdělečná činnost zaměstnanců MAS mimo SPL. Zde byl výklad Pravidel IV.1.1 upřesněn v několika rovinách. Zaměstnanec, jehož mzdové náklady jsou hrazeny z opatření IV.1.1 nesmí provozovat jinou výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti svého zaměstnavatele (tedy jak živnostenský list, tak případné souběžné zaměstnání u jiného zaměstnavatele na DPP, DPČ nebo pracovní smlouvu), kde by předmět podnikání, obor činnosti nebo pracovní náplň byly stejné jako je předmět činnosti MAS stanovený jejími zřizovacími listinami (např. cíle sdružení a formy činnosti dle stanov u o.s. nebo druh obecně prospěšných společností u o.p.s., obdobně u z.s.p.o.). Pro MAS, která své zaměstnance vzdělává, poskytuje jim technické i odborné zázemí, kontakty apod. je jednoznačně výhodnější, aby tuto činnost provozovala sama, svým jménem (tj. na IČ MAS) a případné zakázky ji daný zaměstnanec „dohodil“. Pokud má MAS ve svých zřizovacích listinách svou činnost nějakým způsobem územně vymezenu (např. pouze na území působnosti MAS, daný kraj, ČR apod.), tento zákaz platí pouze na dané území a se souhlasem svého zaměstnavatele může zaměstnanec tuto činnost provozovat mimo dané území. Tuto podmínku MAS zajistí aplikací §304 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pokud zaměstnanec v rámci svého pracovního úvazku u MAS provádí i jinou činnost než pouze SPL, předpokládá se, že tato činnost není prováděna v rámci pracovní doby, která je vykazována v rámci IV.1.1 a nejsou k této činnosti využity ani žádné další výhody poskytnuté na základě podpory SPL (riziko nedovolené veřejné podpory) – tedy např. náklady na pronájem a režie kancelářských prostor, kde je tato činnost provozována jsou odpovídajícím způsobem rozděleny, není využívána kancelářská technika pořízená v rámci 100% dotace SPL, ale také náklady na případná odborná školení, jsou odpovídajícím způsobem rozděleny.

Obecně je zakázáno, aby zaměstnanec MAS provozoval jakoukoliv výdělečnou činnost v přímé souvislosti s Osou IV LEADER mimo vlastní zaměstnanecký poměr u „své“ MAS a „své“ SPL. Zaměstnanec MAS tedy zejména nesmí zpracovávat žadatelům z území své MAS žádosti o dotaci do vlastního SPL, ale ani žadatelům z jiných území žádosti do SPL jiných MAS. Toto omezení se netýká dobrovolnických aktivit zaměstnance, i zde je však nutné mít na paměti hrozící střet zájmů.

Všechna uvedená omezení se týkají pouze zaměstnanců, jejichž mzdové náklady jsou hrazeny z opatření IV.1.1.

Věřím, že výše uvedené závěry přispěly k upřesnění výkladu problematických ustanovení Pravidel IV.1.1. Ačkoliv řada z nich znamená pro MAS vyšší nároky na dokladování nebo přijmutí nových opatření, věříme, že přispějí k vyšší transparentnosti MAS do budoucna.

Jan Florian
vedoucí PS LEADER
místopředseda NS MAS ČR

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.