NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Názory regionálních partnerů se stále více přibližují k sobě a už jsme „na stejné vlně“

Rubriky:Aktuality
6A3_IMG_0643_B

Rozhovor s koordinátorem vyjednávacího týmu NS MAS Václavem Pošmurným o aktuální listopadové přípravě dotačních programů 2014-2020.

V uplynulých dvou týdnech se uskutečnila dvě jednání regionálních partnerů k územní dimenzi a využití integrovaných nástrojů pro plánovací období EU 2014-2020. Jaký je po pardubickém a pražském jednání celkový stav vyjednávání, dejme tomu k poslednímu listopadu 2013? Jaké nástroje a v jaké výši či v jakých procentech budou použity?

Je pravdou, že společně jednají regionální partneři – tedy Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Asociace krajů, Spolek pro obnovu venkova, Národní síť MAS a ministerstvo pro místní rozvoj. Názory a také požadavky jednotlivých partnerů se k sobě čím dál více přibližují a v mnohých už jsme „na stejné vlně“. Dá se konstatovat, že díky dohodě jsou již jasně stabilizovány multifondové integrované nástroje. Nejsilnějším, co do předpokládaného objemu finančních prostředků, bude nástroj Integrované územní investice (ITI), kde budou zastoupeny největší města v ČR se svým funkčním zázemím. Jmenovitě jde o ITI pro metropolitní oblasti funkčně vymezené pro hlavní město Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň a Hradecko-pardubickou a ústecko-chomutovskou aglomeraci. Druhým jasným a pevně zakotveným nástrojem je Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Toho bude využito ve venkovském území, tedy v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli, kdy maximální velikost MAS nepřekročí hranici 100 000 obyvatel a nebude menší než 10 000 obyvatel. Posledním integrovaným nástrojem pak budou Integrované plány rozvoje území (IPRÚ). Ty budou realizovány v aglomeracích, jejichž jádrem je šest zbývajících krajských měst a město Mladá Boleslav. Kompetenční témata krajů stejně jako potřeby středně velkých měst budou řešena formou individuálních projektů zahrnutých v územní dimenzi. K finálnímu rozdělení alokací mezi tyto nástroje a individuální projekty v rámci územní dimenze dojde v nejbližších týdnech na základě alokací operačních programů do úrovně specifických cílů.

Jak se promítá podpora venkova do budoucích operačních programů? Je víceméně známo, že Program rozvoje venkova bude jen pro zemědělce, kde tedy bude „nezemědělský venkov“? V jakých programech mohou obce a subjekty z vesnic očekávat podporu?

Dá se říci, že v každém operačním programu snad s výjimkou OP Doprava se najdou témata, která budou podporovat také venkovské území. A konec konců i dálnice a železnice vedou skrze venkov. Určitě je třeba počítat s tematickou koncentrací ve všech operačních programech. Důrazně doporučuji, aby si každý přečetl návrhy operačních programů v aktuálních verzích (třeba na www.nsmascr.cz, konkrétně http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/navrhy-operacnich-programu-2014-2020/), kdy už se blíží reálnému finále, a udělal si o jednotlivých tématech představu. Jen soupisem těchto podpor bychom zabrali polovinu zpravodaje. I když určitě i na to v některém z příštích čísel jistě dojde.

 Trvá stále cíl cca 50 miliard pro venkov prostřednictvím organizačního zajištění přes MAS, nebo dochází po listopadových jednáních k nějakému posunu?

Samozřejmě že trvá  – není přece malých cílů. Na druhou stranu samozřejmě diskutujeme s jednotlivými regionálními partnery a snažíme se nalézt cesty, které by nás přivedly k našemu primárnímu cíli – tedy posílení metody LEADER, kterou obsahuje nástroj CLLD, a to i formou podpory absorpční kapacity a animace území, jak je tomu např. v připravovaném OP VVV pro oblast základního školství, kde by MAS měly pomáhat k síťování škol, pomáhat navazování spolupráce mezi školami a zajišťovat servis ředitelům škol při přípravě a realizaci projektů z tohoto programu. Pokud se vrátím k jednání o finančních alokacích – zatím se diametrálně odlišují požadavky regionálních partnerů a názory Národního orgánu pro koordinaci. V následujících dnech poběží intenzivní jednání, která, doufejme, povedou ke sblížení názorů.

V posledním listopadovém týdnu se uskutečnilo jednání venkovských organizací SPOV, SMS, SMO a NS MAS. Co bylo jeho tématem či tématy a jaký mělo hlavní výsledek?

Za NS MAS jsme na tomto jednání opětovně přestavili hlavní pilíře CLLD, kterými jsou výběr individuálních projektů v rámci soutěže na subregionální úrovni, přímá vazba žadatelů na řídící orgán operačního programu, administrativní pomoc MAS směrem k žadatelům a samozřejmě absolutní priorita partnerství s převahou soukromého sektoru. V mnohém se pořád aktivita MAS zaměňuje a pořád je na mnoha jednání činnost MAS snižována a mnohdy i napadána a znehodnocována. V rámci tohoto jednání jsme tedy chtěli tento obraz napravit. Dále jsme jako organizace, která má asi největší kontinuitu co do obsazení jednotlivých pracovních skupin v rámci přípravy nového období i nejlepší systém předávání informací mezi jednotlivými zástupci (a to se doopravdy nechlubím a tímto velmi děkuji všem kolegům, kteří se mnou spolupracují), prezentovali dosavadní postupy vyjednávání a současné pozici. Z našeho pohledu jsme také komentovali pozice jednotlivých partnerů. Ostatní účastníci si pak zpracovali své memorandum, v kterém se snaží definovat postoje jejich organizací. Komentovat tyto pozice je samozřejmě na nich. NS MAS jako organizace v rámci vyjednávání zastupuje integrovaný nástroj CLLD a MAS, není zástupcem celého venkova. Tím jsou především organizace zastupující obce.

Došlo při všech posledních jednáních s partnery a státními institucemi k nějakému příjemnému překvapení, nebo naopak neočekávanému zklamání?

Velmi mě těší – ale není to překvapením – intenzivní spolupráce se SMS a také úzká součinnost s Asociací krajů, která velmi intenzivně a nahlas podporuje jak CLLD, tak i MAS. Velmi příjemná a přínosná je také spolupráce se zástupci ITI a hlavního města Prahy. Jsme rádi, že se do hry také vrací SPOV. Doufejme, že se nám podaří spojit síly i se Svazem měst a obcí, kde jsme se v mnohých případech nedokázali shodnout. Pouze jednotný přístup všech nám umožní prosadit zájmy, na kterých se domluvíme. V opačném případě to bude jako ve starém přísloví – když se dva perou, třetí se směje … A to nesmíme dopustit.

TSu

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.