NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Konference k projektům spolupráce (22. kolo PRV)

Rubriky:Aktuality
Logo_leader

V rámci realizace projektů spolupráce z 22. kola Programu rozvoje venkova Vám níže uvádíme informace k výstupům schválených projektů.

Účelem bylo posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů. S využitím zkušeností z období 2007 – 2013 MAS v rámci projektu společně zpracovávaly doporučující metodiku (tj. soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně případových studií) týkající se jednoho z následujících témat:

  1. evaluace a monitoring strategie MAS;
  2. přidaná hodnota projektů spolupráce;
  3. uplatňování principu LEADER (zejména přístup zdola-nahoru), organizační struktura MAS a proces výběru projektů (rovný přístup, transparentnost a etický kodex MAS apod.), využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje apod.

Termín pro odevzdání FINÁLNÍCH metodik a nahlášení účastníků na společnou konferenci je neděle 24. 5. 2015 na email analytik@nsmascr.cz. Všech 24 metodik poté dostanou k dispozici nejen zástupci MZe a SZIF, ale také odborní garanti konference, kteří připraví jejich stručné vyhodnocení a vyberou nejzajímavější příklady.

V rámci konference, která se bude konat 8.6. v Choceradech, dostane každý projekt pro svou prezentaci před ostatními max. 15 minut na shrnutí obsahu a výsledků zpracované metodiky resp. měly by být prezentovány výsledky projektu. V případě, že spolupracující MAS po odeslání metodiky na NS MAS provedou v dokumentu jakékoliv úpravy (např. v návaznosti na inspirativní podněty z konference), musí již tyto úpravy být v dokumentu vyznačeny ve změnovém režimu, nebo musí být přiložena tabulka s přehledem provedených změn.

Dále upozorňujeme, že v případě, že metodika obsahuje citace dříve publikovaných materiálů, je nutné opatřit ji odpovídajícím poznámkovým aparátem s uvedením zdrojů. Finální verzi dokumentu poté všechny MAS zašlou do  12. 6. 2015 opět na NS MAS, která ji zveřejní na svých stránkách. Zveřejnění metodiky je nutnou podmínkou podání Žádosti o proplacení celého projektu na SZIF. Pokud budou chtít spolupracující MAS podat Žádost o proplacení svého projektu dříve, je nutná individuální dohoda o zveřejnění jejich metodiky s tajemnicí NS MAS.

Dle Pravidel (vyplývá z kritérií přijatelnosti) se musí společné konference zúčastnit každá MAS po celou dobu konání semináře (cca do 17 hod.). Pokud nemůže zaměstnanec, pojede člen orgánu nebo jiná pověřená osoba z dané MAS. Primárně by to měl být člen KPS (koordinační pracovní skupina), po ostatních z MAS bude SZIF požadovat pověření a zdůvodnění proč se neúčastnil člen KPS.

Z kapacitních důvodů se bude účastnit jeden zástupce za MAS. Výstup by měla prezentovat KMAS (koordinační MAS), ale na prezenční listině musí být zapsány všechny MAS, jinak budou porušeny podmínky projektu.

Program ke Konferenci k projektům spolupráce bude zveřejněn jakmile bude pro NS MAS k dispozici.

Součástí konference bude také krátké jednání Valné hromady Národní sítě MAS, které se uskuteční o přestávce od 14:30 a jeho body programu budou schválení výše členských příspěvků a rozpočtu na rok 2015. V případě, že se tohoto jednání nebude účastnit statutární zástupce dané MAS, je možné písemně pověřit jiného zástupce dané MAS (doporučený vzor pověření bude zveřejněn na stránkách NS MAS).

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.