NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Modifikace výzvy CLLD_15_001

Rubriky:Aktuality

S ohledem k Vaší rozpracované žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje v monitorovacím systému strukturálních fondů MS2014+ si vás tímto dovoluji informovat, že byla k dnešnímu dni výzva CLLD_15_001 modifikována.

V rámci modifikace byl opraven chybně naplněný SC OP Zaměstnanost (záměna 03.2.63.1 za 03.2.65.1) a doplněna operace 19.3.1 Programu rozvoje venkova „Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny“. Na připravovaných žádostech proto bude nutné zadat nově navázaný SC OP Zaměstnanost 03.2.65.1 „Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech“. Následně bude třeba znovu vyplnit nejnižší úroveň hierarchie strategie (vybrat vazbu na specifický cíl programu) a tím pádem upravit/doplnit financování podle specifických cílů. Rovněž bude třeba vyplnit za nově vybraný SC indikátory.

Úprava dříve podaných žádostí bude řešena individuálně. Možnost konverze vložených dat je řešena s dodavatelem systému.

Jako žadatelům se vám tímto velice omlouváme za administrativní zátěž vyvolanou změnou uvedeného specifického cíle. Žadatele, kteří zamýšleli podat žádost ještě do konce měsíce listopadu, si dovolujeme  ujistit, že není nutné spěchat s úpravou žádosti a jejím podáním během 30. 11. 2015. Bez ohledu na možnost využití „milníku“ pro zahájení hodnocení, stanovenou ve výzvě CLLD_15_001, bude s ohledem k výše popsaným okolnostem zahájeno hodnocení žádostí podaných po tomto datu již v průběhu měsíce prosince 2015 v souladu s termíny stanovenými Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, a nikoli až po 1. lednu 2016.

V souladu s podmínkami výzvy CLLD_15_001 bylo v rámci modifikace výzvy zároveň změněno datum pro ukončení příjmu žádostí o podporu SCLLD z původně stanoveného termínu 31. 12. 2015 a byl stanoven  nový termín ukončení příjmu žádostí 31. 3. 2016.

Zdroj: MMR Kubeš

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.