NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

OPŽP – často kladené dotazy k novým aktivitám

Rubriky:Aktuality

Zveřejňujeme odpovědi na často kladené dotazy k přidávání nových aktivit v OPŽP:

1) Nastavování cílových hodnot indikátorů u jednotlivých aktivit

Před stanovením cílových hodnot indikátorů doporučujeme MAS udělat v rámci území své působnosti dotazníkové šetření/průzkum mezi potenciální žadateli (oprávnění žadatelé dle pravidel OPŽP) a následně vycházet z NOO MŽP.

Příklad:
4.3.2: ÚSES: výše CZV (tj. EU + vlastní zdroje žadatele)/založení ÚSES, tj. 5.000.000,-/1.800.000,- (Kč/ha) = 2,7 ha

4.4.1: sídelní zeleň: výše CZV (tj. EU+ vlastní zdroje žadatele)/plošná zeleň, tj. 5.000.000,- (60 % EU) + 3.333.333,- (40 % vlastní zdroje) / 200,- (Kč/m2) = 41 600 m2 = 4,16 ha

U aktivity 4.3.5: protierozní opatření nelze přesně stanovit vodítko, neboť se jedná o několik odlišných podporovaných aktivit. Zde doporučujeme vycházet především z dotazníkového šetření/průzkumu a teprve na základě zjištěných výsledků použít NOO MŽP pro aktivity o které je největší zájem.

Vzhledem k tomu, že náklady akce mohou dosahovat až 150 % NOO MŽP, pohybuje se celková plocha stanoviště +/-  50 %. Například u sídelní zeleně pro CZV ve výši 8.333.333,- se celková plocha stanoviště může pohybovat od 2,08 ha do 6,24 ha.

2) Změna ISg – Finanční plán vč. indikátorů

V rámci Žádosti o změnu ISg nebude nutné dokládat formou samostatné přílohy tabulky e – h). Vše bude kontrolováno prostřednictvím MS2014+.

3) Změna ISg – Horizontální témata

V rámci Žádosti o změnu ISg není zapotřebí doplňovat horizontální témata do ISKP14+ (technické nastavení ŽoZ neumožňuje kombinovat podstatné a nepodstatné změny). Je-li to potřebné, doplní se vliv nových aktivit na horizontální témata do strategické části SCLLD, přičemž vazba je následující:

Rovné příležitosti a nediskriminace: neutrální vliv
Rovné příležitosti mužů a žen: neutrální vliv
Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): pozitivní vliv nebo cílené zaměření – nutné připsat zdůvodnění.

4) Dokument „Sídelní zeleň doporučení“ zveřejněný dne 13.03.2018

V dříve zaslaném doporučení k sídelní zeleni došlo k chybné formulaci ohledně sčítání obyvatel dobrovolného sdružení obcí. Počty obyvatel dobrovolného sdružení obcí se nesčítají. Oprava je uvedena v aktualizovaném dokumentu ze dne 25.04.2018.

5) Komunikace se žadateli

V rámci OPŽP zajišťuje MAS i konzultace žadatelům ohledně přípravy a podání žádosti a to jak z formálního, tak věcného hlediska. V případě žádostí plánovaných v rámci CLLD komunikuje AOPK se žadateli jako orgán ochrany přírody (vydává vyjádření/stanoviska z pohledu podmínek daného území), případně ohledně optimálního technického řešení z důvodu ochrany přírody a krajiny. V případě, že si MAS není s dotazy žadatelů jistá, je možné se obrátit na příslušné regionální pracoviště (http://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.html) nebo ústředí AOPK ČR (anna.limrova@nature.cz, sona.smetankova@nature.cz) a danou problematiku zkonzultovat. AOPK však neprovádí předhodnocení projektů, nepodílí se na hodnocení ani zpracování podpůrných podkladů.

Komentáře

1 komentář u „OPŽP – často kladené dotazy k novým aktivitám

  1. Zdeňka Hauserová #

    Je možno v rámci prioritní osy 4, kam zařazujeme i protierozní opatření a také realizaci sídelní zeleně, realizovat způsobilé výdaje projektu na celém území MAS bez ohledu na území NP, CHKO nebo i zde platí současně omezení na území NP, CHKO?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.