NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Změna 87. a 88. výzvy ŘO OPŽP

Rubriky:Aktuality

Informujeme MAS, že došlo ke změně 87. a 88. výzvy ŘO OPŽP, přičemž změna spočívá v úpravě platnosti verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 na verzi č. 18 a v upřesnění podmínek veřejné podpory a podpory de minimis. Změna 87. a 88. výzvy je platná od 07. 08. 2018.
Podnikatelé v oblasti zemědělské prvovýroby, kteří plánují podat žádost o podporu do 88. výzvy MŽP (resp. do výzvy MAS navázanou na tuto výzvu), na obnovu a zakládání extenzivních sadů, mohou z OPŽP získat pouze tzv. podporu de minimis (neboli podporu malého rozsahu). Podpora může být poskytnuta jednomu podniku činnému v oblasti zemědělské prvovýroby ve výši maximálně 15 000 EUR, a to za tři po sobě jdoucí účetní období (kalendářní nebo hospodářský rok), bez ohledu na poskytovatele dotace (podpora de minimis z jednotlivých operačních programů se sčítá, nelze čerpat maximální výši z každého operačního programu). Informace o podmínkách veřejné podpory jsou uvedeny v kapitole D.4 Veřejná podpora a podpora de minimis Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. Žádáme MAS, aby tuto informaci sdělovali žadatelům v rámci konzultací a při hodnocení žádostí tuto skutečnost zohledňovali. Žadatel k žádosti o podporu musí doložit „Prohlášení o čerpaných podporách de minimis“ dostupné na www.opzp.cz a zároveň v MS2014+, na záložce Popis projektu, zaškrtnout check-box „Veřejná podpora“. Následně se mu po vyplnění základních údajů (subjekty projektu, indikátory apod.) na levém menu zpřístupní záložka Veřejná podpora, ve které v povinném poli „Režim podpory“ vybere příslušný režim de minimis.

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář