NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Změna 87. a 88. výzvy ŘO OPŽP

Rubriky:Aktuality

Informujeme MAS, že došlo ke změně 87. a 88. výzvy ŘO OPŽP, přičemž změna spočívá v úpravě platnosti verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 na verzi č. 18 a v upřesnění podmínek veřejné podpory a podpory de minimis. Změna 87. a 88. výzvy je platná od 07. 08. 2018.
Podnikatelé v oblasti zemědělské prvovýroby, kteří plánují podat žádost o podporu do 88. výzvy MŽP (resp. do výzvy MAS navázanou na tuto výzvu), na obnovu a zakládání extenzivních sadů, mohou z OPŽP získat pouze tzv. podporu de minimis (neboli podporu malého rozsahu). Podpora může být poskytnuta jednomu podniku činnému v oblasti zemědělské prvovýroby ve výši maximálně 15 000 EUR, a to za tři po sobě jdoucí účetní období (kalendářní nebo hospodářský rok), bez ohledu na poskytovatele dotace (podpora de minimis z jednotlivých operačních programů se sčítá, nelze čerpat maximální výši z každého operačního programu). Informace o podmínkách veřejné podpory jsou uvedeny v kapitole D.4 Veřejná podpora a podpora de minimis Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. Žádáme MAS, aby tuto informaci sdělovali žadatelům v rámci konzultací a při hodnocení žádostí tuto skutečnost zohledňovali. Žadatel k žádosti o podporu musí doložit „Prohlášení o čerpaných podporách de minimis“ dostupné na www.opzp.cz a zároveň v MS2014+, na záložce Popis projektu, zaškrtnout check-box „Veřejná podpora“. Následně se mu po vyplnění základních údajů (subjekty projektu, indikátory apod.) na levém menu zpřístupní záložka Veřejná podpora, ve které v povinném poli „Režim podpory“ vybere příslušný režim de minimis.

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.