NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

ZMĚNA VÝKLADU KRITÉRIA POŽADUJÍCÍHO SOULAD S ÚPD VE SC 4.4 OPŽP

Rubriky:Aktuality | Štítky:

Revitalizované plochy zeleně jsou v územním plánu vymezeny jako zeleň ve veřejném prostranství nebo samostatně vymezeny jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému sídelní zeleně nebo jako plochy, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň. Výjimku tvoří revitalizace prvků zeleně a liniových výsadeb podél komunikací a vodních toků, které nemusí být v územním plánu samostatně vymezeny. Revitalizované plochy se musí nacházet v zastavěném území sídla nebo na zastavitelné ploše mimo zastavěné území, na které od doby schválení územního plánu došlo k realizaci zástavby či bylo vydáno stavební povolení.“

Nadále bude nutné doložit vyjádření příslušného stavebního úřadu či odboru územního plánování o souladu s ÚPD a příslušné podklady, z kterých je patrné, že se jedná o zastavěné/zastavitelné území. V případě zastavitelného území musí žadatel dodat čestné prohlášení, že na lokalitě došlo k výstavbě nebo bylo vydané stavební povolení.

Nově obce, které podávají žádosti o podporu do SC 4.4 OPŽP, aniž by měly v ÚPD pro řešenou oblast jednoznačně vymezeno přípustné využití pro zeleň, budou muset doložit vyjádření příslušného stavebního úřadu či odboru územního plánování, kde bude jmenovitě uvedeno, že zeleň je přípustné využití na řešené lokalitě. Bez toho nebude projekt přípustný.
Nejedná se o obecné pravidlo. Ve výše popsaných případech bude muset být postupováno vždy individuálně.

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.