NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Doporučení MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – doplnění

Rubriky:Aktuality

Doporučení MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – přijímání rozhodnutí korespondenční formou (hlasování per rollam)
Staré doplnění k 1. 4. 2020. Nové doplnění najdete zde.

Doporučení reaguje zejména na potřebu místních akčních skupin (MAS) přijmout rozhodnutí na úrovni nejvyššího orgánu MAS, případně dalších povinných orgánů MAS, což není aktuálně formou prezenčního jednání možné s ohledem k mimořádné situaci v České republice.

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS-CoV-2) na území ČR nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, rozhodla vláda o přijetí krizových opatření ve smyslu § 5 a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů. Vláda České republiky přijala svým usnesením č. 215 ze dne 15. března 2020 krizová opatření, jimiž s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 06:00 hod., mj. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s vybranými výjimkami a nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Aktuálně vláda svým usnesením č. 348 ze dne 30. března 2020 prodloužila některá krizová opatření do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. Jejich další prodloužení je možné v závislosti na vývoji epidemiologické situace.

S ohledem k mimořádné situaci v České republice vyplývající z aktuálně vyhlášeného nouzového stavu a přijetí výše uvedených krizových opatření se MAS doporučuje v maximální možné míře omezit prezenční jednání povinných orgánů MAS a nezbytná rozhodnutí přijímat korespondenční formou (rozhodování per rollam) a to i v případech, kdy to není upraveno v příslušných listinách.

Pokud je přijetí rozhodnutí nejvyššího orgánu MAS nezbytné pro další činnost MAS (volba členů výběrového orgánu z důvodu ukončení funkčního období, dodržení lhůt v procesu hodnocení projektů, schvalování změny SCLLD apod.), doporučuje se MAS využít korespondenční formu hlasování (rozhodování per rollam), a to i v případě, že tato možnost není zakotvena v příslušných listinách nebo jednacím řádu těchto orgánů, nebo pokud není umožněna v konkrétním případě (např. kompetence volby orgánů), pokud to není v rozporu se zákonem. Rozhodnutí nejvyššího orgánu, přijatá tímto způsobem po dobu platnosti krizových opatření omezujících shromažďování osob, musí být potvrzena na jeho prvním prezenčním jednání svolaném po ukončení jejich platnosti.

V případě, že dochází k ukončení funkčního období členů výběrového orgánu MAS, je možné přijmout korespondenční formou rozhodnutí o prodloužení tohoto funkčního období na dobu do příštího řádného prezenčního jednání nejvyššího orgánu MAS, které by MAS měla svolat neprodleně po odvolání či ukončení platnosti krizových opatření omezujících shromažďování osob. Rozhodnutí nejvyššího orgánu MAS přijaté korespondenční formou musí být při tomto řádném jednání potvrzeno. Následně bude standardním způsobem provedena volba členů výběrového orgánu pro nové funkční období. V případě, že by na svém řádném jednání nejvyšší orgán MAS rozhodl jinak, byla by rozhodnutí výběrového orgánu provedená v takto prodlouženém funkčním období neplatná a hodnocení projektů by musel opakovat nově zvolený výběrový orgán.

Obdobný postup se doporučuje využít i u dalších povinných orgánů MAS. V případech, kdy MAS nemá výslovně umožněno ve své dokumentaci korespondenční jednání (rozhodování per rollam), doporučujeme přijatá usnesení následně potvrdit na prvním prezenčním jednání příslušného orgánu. Zároveň je nutné, aby orgán s rozhodovací funkcí (nejvyšší orgán MAS, rozhodovací orgán MAS) na svém prvním prezenčním jednání po ukončení nouzového stavu v ČR a navazujících krizových opatření omezujících shromažďování osob vzal svým usnesením na vědomí, že dotčený orgán využil s ohledem k mimořádné situaci a nebezpečí prodlení postup rozhodování per rollam, přestože MAS nemá způsob rozhodování per rollam pro příslušný orgán MAS zakotven ve stanovách, statutu, interních postupech nebo jednacím řádu příslušného orgánu.

 

Upřesňující doporučení k využití korespondenčního hlasování (rozhodování per rollam)

1/ pokud má MAS způsob rozhodování per rollam pro příslušný orgán MAS zakotven ve stanovách, statutu, interních postupech nebo jednacím řádu příslušného orgánu, postupuje v souladu s předem nastavenými postupy.

2/ pokud má MAS způsob rozhodování per rollam pro příslušný orgán MAS zakotven ve stanovách, statutu, interních postupech nebo jednacím řádu příslušného orgánu, ale ne ve vztahu k rozhodování v dané věci, postupuje MAS v souladu s předem nastavenými postupy MAS. Zároveň je nutné, aby orgán s rozhodovací funkcí (nejvyšší orgán MAS, rozhodovací orgán MAS) vzal později svým usnesením tento postup na vědomí, viz výše.

3/ pokud MAS nemá způsob rozhodování per rollam pro příslušný orgán MAS zakotven ve stanovách, statutu, interních postupech nebo jednacím řádu příslušného orgánu, doporučujeme dodržovat následující pravidla:

  • pozvánku resp. informaci o připravovaném rozhodování per rollam je nutné rozesílat e-mailem všem zvoleným členům orgánu, příp. hodnoticí komise, korespondence musí obsahovat všechny nezbytné informace (předmět hlasování, např. seznam projektů (název/jméno žadatele), termín či způsob hlasování, atd.),
  • v prvním kroku je nutné ověřit podjatost členů orgánu, příp. hodnoticí komise při rozhodování (střet zájmů), podjaté osoby budou následně vyloučeny z hlasování,
  • následně budou všechny nepodjaté osoby vyzvány k hlasování v daném termínu a budou jim zaslány kompletní podklady pro rozhodování,
  •  rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů orgánu (hodnoticí komise) s výjimkou osob, které jsou z rozhodování vyloučeny pro podezření z podjatosti při rozhodování (střet zájmů),
  • výjimku tvoří případy, kdy hodnocení projektů provádí hodnoticí komise a výběrový orgán pouze potvrzuje výsledky hodnocení. V tom případě se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech členů výběrového orgánu včetně osob, které jsou z rozhodování vyloučeny pro podezření z podjatosti při rozhodování (střet zájmů), tyto osoby se počítají jako osoby, jež se zdrží hlasování, aby byla splněna podmínka procentuálního poměru sektorů (blíže viz. dokument „Vhodné postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS“),
  • nedoručí-li člen orgánu své vyjádření nebo souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí.

Tento postup je možné využívat do doby, kdy budou zrušena příslušná krizová opatření, upravující volný pohyb osob, jejich vzájemné kontakty, příp. shromažďování určitého počtu osob (ve vztahu k počtu členů příslušného orgánu).

Postup byl konzultován se zástupci řídicích orgánů a SZIF dne 13. března 2020 a doplněn na základě dotazů MAS k 1. 4. 2020 ve spolupráci se zástupci řídicích orgánů a SZIF. O případném nestandardním postupu při hodnocení, resp. prodloužení funkčního období orgánu MAS, doporučujeme před hodnocením informovat zástupce příslušného řídicího orgánu, příp. SZIF.

V případě SC 4.2 IROP je zároveň možné namísto seminářů pro žadatele a příjemce pořádat tzv. webináře, musí však být zajištěna pravidla publicity, tzn. předem zveřejněný program a prezentace včetně loga (v prezentaci na každém slidu, tj. stránce), kterou žadatel bude mít během webináře k dispozici. Co se týče prezenčních listin, potvrzení účasti je možné zajistit formou elektronického podpisu za strany účastníků webináře, případně emailovým potvrzením účastníků, že se webináře zúčastnili.

Výše uvedené postupy by se měly dodržovat ve vztahu k realizaci strategií CLLD ve všech zapojených programech. Jednotlivé ŘO mohou vydat upřesňující instrukce k realizaci jednotlivých procesů, příp. je možné, že ŘO s ohledem k aktuální mimořádné situaci přistoupí k prodloužení lhůt procesu hodnocení a potřebné úkony bude možné odložit na dobu, kdy již nebudou v platnosti krizová opatření, proto MAS doporučujeme sledovat aktuální informace na webových stránkách řídicích orgánů jednotlivých operačních programů a SZIF. V případě dotazů k postupům neupraveným tímto doporučením se obracejte přímo na příslušný ŘO, resp. SZIF.

V případě dotazů k postupům uvedeným v tomto materiálu jsme Vám k dispozici, prosím, využívejte přednostně e-mailovou komunikaci.

S pozdravem,

Richard Nikischer (Richard.Nikischer@mmr.cz)

Johana Benešová (Johana.Benesova@mmr.cz)

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky, 1. dubna 2020

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.