NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Doporučení MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS

Rubriky:Aktuality

Doporučení MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – přijímání rozhodnutí korespondenční formou (hlasování per rollam)

Doporučení reaguje zejména na potřebu místních akčních skupin (MAS) přijmout rozhodnutí na úrovni nejvyššího orgánu MAS, případně dalších povinných orgánů MAS, což není aktuálně formou prezenčního jednání možné s ohledem k mimořádné situaci v České republice.

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS-CoV-2) na území ČR nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, rozhodla vláda o přijetí krizových opatření ve smyslu § 5 a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů. Vláda České republiky přijala svým usnesením č. 215 ze dne 15. března 2020 krizová opatření, jimiž s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 06:00 hod., mj. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s vybranými výjimkami a nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.

S ohledem k mimořádné situaci v České republice vyplývající z aktuálně vyhlášeného nouzového stavu a přijetí výše uvedených krizových opatření se MAS doporučuje v maximální možné míře omezit prezenční jednání povinných orgánů MAS a nezbytná rozhodnutí přijímat korespondenční formou (hlasování per rollam) a to i v případech, kdy to není upraveno v příslušných listinách.

Pokud je přijetí rozhodnutí nejvyššího orgánu MAS nezbytné pro další činnost MAS (volba členů výběrového orgánu z důvodu ukončení funkčního období, dodržení lhůt v procesu hodnocení projektů, schvalování změny SCLLD apod.), doporučuje se MAS využít korespondenční formu hlasování (hlasování per rollam), a to i v případě, že tato možnost není zakotvena v příslušných listinách nebo jednacím řádu těchto orgánů, nebo pokud není umožněna v konkrétním případě (např. kompetence volby orgánů), pokud to není v rozporu se zákonem.

V případě, že dochází k ukončení funkčního období členů výběrového orgánu MAS, je možné přijmout korespondenční formou rozhodnutí o prodloužení tohoto funkčního období na dobu do příštího řádného prezenčního jednání nejvyššího orgánu MAS, které by MAS měla svolat neprodleně po odvolání či ukončení platnosti krizových opatření. Rozhodnutí nejvyššího orgánu MAS přijaté korespondenční formou musí být při tomto řádném jednání potvrzeno. Následně bude standardním způsobem provedena volba členů výběrového orgánu pro nové funkční období. V případě, že by na svém řádném jednání nejvyšší orgán MAS rozhodl jinak, byla by rozhodnutí výběrového orgánu provedená v takto prodlouženém funkčním období neplatná a hodnocení projektů by musel opakovat nově zvolený výběrový orgán.

Obdobný postup se doporučuje využít i u dalších povinných orgánů MAS. V případech, kdy MAS nemá výslovně umožněno ve své dokumentaci korespondenční jednání, doporučujeme přijatá usnesení následně potvrdit na prezenčním jednání.

Postup byl konzultován se zástupci řídicích orgánů a SZIF dne 13. března 2020. O případném nestandardním postupu při hodnocení, resp. prodloužení funkčního období orgánu MAS, doporučujeme před hodnocením informovat zástupce příslušného řídicího orgánu, příp. SZIF.

S ohledem k aktuální mimořádné situaci v České republice je možné, že ŘO přistoupí k prodloužení lhůt procesu hodnocení a potřebné úkony bude možné odložit na dobu, kdy již nebudou v platnosti krizová opatření. Sledujte, prosím, aktuální informace na webových stránkách řídicích orgánů jednotlivých operačních programů a SZIF.

V případě SC 4.2 IROP je zároveň možné namísto seminářů pro žadatele a příjemce pořádat tzv. webináře, musí však být zajištěna pravidla publicity, tzn. předem zveřejněný program a prezentace včetně loga (v prezentaci na každém slidu, tj. stránce), kterou žadatel bude mít během webináře k dispozici. Co se týče prezenčních listin, potvrzení účasti je možné zajistit formou elektronického podpisu za strany účastníků webináře, případně emailovým potvrzením účastníků, že se webináře zúčastnili.

V případě dotazů jsme Vám k dispozici, prosím, využívejte přednostně e-mailovou komunikaci.

S pozdravem,

Richard Nikischer (Richard.Nikischer@mmr.cz)

Johana Benešová (Johana.Benesova@mmr.cz)

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky, 16. března 2020

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.