NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Výzva k předkládání žádostí o podporu SCLLD 2021-2027 v MS2021+

Rubriky:Aktuality

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dne 1. listopadu 2021 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021 – 2027 (Výzva).

 Výzva je vyhlášena v monitorovacím systému MS2021+ pro období 2021-2027 a je určena k podání strategií CLLD jako celku, nicméně vzhledem ke stavu přípravy programů se zatím prakticky jedná o druhou výzvu na předložení koncepčních částí SCLLD, resp. pro přesun schválených koncepčních částí do nového MS2021+. Podání programových rámců akčního plánu SCLLD bude následovat později.

 Příjem žádostí v MS2021+ je nastaven na období 8. listopadu 2021 – 31. ledna 2022, žádosti jsou zpřístupněny od 8. listopadu, 10:00 hod., viz https://iskp21.mssf.cz/, kde v sekci FAQ naleznete rovněž uživatelskou příručku. Heslo pro založení žádosti do Výzvy je „rozvoj“.

V návaznosti na postup schvalování programových dokumentů bude Výzva podle potřeby modifikována a postupně budou do textu Výzvy doplněny informace potřebné pro bližší specifikaci programových rámců, jako jsou alokace z programů, indikátory, kritéria pro hodnocení, apod., tento postup je ve Výzvě uveden.

Výzva upravuje podmínky pro proces hodnocení a schvalování strategií CLLD, jež bude realizováno v monitorovacím systému MS2021+. Postup vyhlášení výzvy a postup hodnocení žádostí je zakotven v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027, verze 1.1., jež nabyla účinnosti k 1. 11. 2021 (MP INRAP). Na hodnocení strategií CLLD se podílí MMR-ORP (hodnocení koncepční části) a řídící orgány všech zapojených programů (hodnocení příslušných programových rámců), jež budou realizaci strategií CLLD financovat. Požadavky na strukturu a obsah strategií CLLD byly rovněž stanoveny MP INRAP.

https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-pro-vyuziti-integrovanych-nastroju

Způsobilými žadateli v této Výzvě jsou místní akční skupiny, jež úspěšně splnily podmínky kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 a byla jim schválena koncepční část strategie CLLD v rámci hodnocení žádostí podaných do Výzvy k předkládání koncepčních částí strategií CLLD 21-27 (CLLD_21_004) v Monitorovacím systému 2014+.

Informaci o vyhlášení Výzvy a text Výzvy naleznete zde:

 https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-realizace-integrovanych-nastroju-v-programovem
 https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/novinky/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-podporu-in
 https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-podporu-in

 

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.