NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Informace ŘO OPZ pro MAS

Řídící orgány OP Z budou posílat aktuální informace prostřednictvím číslovaných informací distribuovaných vždy mailem a prostřednictvím NS MAS a zároveň zveřejněných na webových stránkách NS MAS.

Zde najdete seznam hodnotitelů rozdělených dle jednotlivých oblastí (jen pro přihlášené).

Informace č. 1 „Pravidla výběru MAS k podpoře z IP 2.3 OPZ“

Vysvětlení: pdf. soubor obsahuje popis pravidel výběru, excelová tabulka obsahuje výpočet indikativních alokací a koeficientů zvolených ukazatelů.

Do aktuálního postupu pro výběr MAS byly zahrnuty údaje o území MAS k 30.6. 2015, tedy termínu pro příjem žádostí o standardizaci. Tento stav bude pro účely tohoto postupu zafixován.

Informace č. 2 „Aktivity podporované z IP 2.3 OPZ“

Dokument obsahuje výčet aktivit plánovaných k podpoře pro oblast sociálních služeb a začleňování, zaměstnanosti, sociálního podnikání a prorodinných opatření, včetně vymezení cílových skupin, typu příjemců a obecných podmínek k podporovaným aktivitám. Jedná se v tuto chvíli o pracovní verzi, která ještě do doby vyhlášení výzvy pro MAS může doznat určitých změn.

Informace č. 3  “Doporučení ke tvorbě Strategií CLLD“

Informace byla vypracována na základě posouzení současných verzí SCLLD, které má MPSV k dispozici, a především na základě podnětů získaných na Seminářích pro MAS organizovaných MMR a NS MAS.

Informace č. 4  “Nově přidané indikátory ve výzvě MMR k předkládání žádostí o podporu strategií CLLD, které se vztahují ke Specifickému cíli 2.3.1 OPZ“

V souvislosti s aktualizací výzvy MMR k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje, a to mj. z důvodu přidání nových indikátorů na Specifický cíl 2.3.1 OPZ, níže zveřejňujeme pomůcku ŘO OPZ k nastavování indikátorů na úrovni strategií CLLD.

Informace č. 5  “Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD

Na základě poznatků z dosud předložených SCLLD, které měl ŘO OPZ možnost shlédnout, zveřejňujeme pomůcku ŘO OPZ k nastavování indikátorů povinných k naplnění (tj. se závazkem) na úrovni strategií CLLD. MAS se při stanovování indikátorů se závazkem ve své SCLLD řídí specifickými podmínkami ŘO OPZ, které se vážou k jednotlivým druhům podporovaných aktivit v rámci Investiční priority 2.3.

Informace č. 6 Seznam kontaktů na vybrané zaměstnance krajských poboček ÚP ČR

Informace č. 6 obsahuje seznam kontaktů na vybrané zaměstnance krajských poboček ÚP ČR, kteří budou v rámci CLLD poskytovat případné konzultace k realizaci aktivit v oblasti zaměstnanosti. Informace č. 7 Způsob doručování akceptačních dopisů ŘO OPZ a úpravy internetových stránek Evropského sociálního fondu (ESFCR)

V dokumentu naleznete  informace o způsobu doručování akceptačních dopisů ŘO OPZ o schválení programového rámce OPZ jednotlivým místním akčním skupinám, a také informaci o úpravách internetových stránek Evropského sociálního fondu (ESFCR) pro větší komfort uživatelů – místních akčních skupin.

Informace č. 8 Informace o zveřejnění změny výzvy pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje č. 03_16_047

Informace pojednává o zveřejnění změny výzvy pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje č. 03_16_047.

Informace  č. 9  Dotazy v rámci podpory prorodinných opatření obcí a aktérů na místní úrovni  a informace pro žadatele k psaní projektové žádosti a podnikatelského plánu v oblasti sociálního podnikání 

Informace obsahuje nejčastější dotazy v rámci podpory prorodinných opatření obcí a aktérů na místní úrovni, druhá část této informace si klade za cíl pomoci žadatelům při psaní projektových žádostí a podnikatelských plánů do výzev MAS v oblasti sociálního podnikání.

Informace č. 10 Revize řídicí dokumentace, pomůcky pro tvorbu výzvy MAS

Informace obsahuje revizi řídicí dokumentace a pracovní pomůcky pro MAS k využití při přípravě a vyhlašování výzev místních akčních skupin v Operačním programu Zaměstnanost (indikátory na výzvy MAS, šablona výzvy MAS verze leden 2017, zadávání výzev MAS do MS 2014+ verze leden 2017).

Informace č. 11 Pracovní pomůcka Hodnocení integrovaných projektů v CSSF14+ a revize Příručky pro MAS 

Tato pomůcka slouží jako návod k hodnocení a výběru integrovaných projektů MAS v aplikaci CSSF14+.

Informace č. 12 Pokyn pro příjemce k vykazování hodnot indikátorů v PO 2 OPZ, Informace o revizích pracovních pomůcek pro MAS

Informace obsahuje dvě informace a to pokyn pro příjemce k vykazování dosažených hodnot indikátorů v předkládaných Zprávách o realizaci a připomenutí, že 1. 5. 2017 došlo k revizím pracovních pomůcek pro MAS, které navazují na revizi Pravidel zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci strategií CLLD.

Informace č. 13 Informace o změně č. 2 Výzvy pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje 03_16_047, Doporučení pro přípravu výzev MAS a následné hodnocení projektů na základě dosavadních zkušeností, Informace o revizích pracovních pomůcek pro MAS

Informace pojednává o změně výzvy ŘO pro MAS č. 047, dále obsahuje doporučení pro přípravu výzev MAS jakož i seznam aktuálních revizí pracovních pomůcek pro MAS.

Informace č. 14 Informace ohledně úprav finančního plánu integrovaných strategií CLLD dle Metodického stanoviska k MPIN č. 8 Informace o změnách v administraci ZOR u aktivit prorodinných opatření pojednává o:

Informace č. 15 pojednává o:

Informace č. 16 obsahuje aktuální informace vztahující se k:

Informace č. 17 obsahuje aktuální informace o:

  • Stanovení termínů pro vyhlašování výzev MAS a plány výzev MAS
  • Změna výzvy ŘO OPZ pro MAS: termín ukončení fyzické realizace projektů do 31. 12. 2022

 

Pracovní pomůcka pro MAS hodnocení v CSSF v4_k_1_7_2018

Pracovní pomůcka pro MAS Šablona výzvy MAS verze 4.0 (platnost od 1.1.2018) + doporučený vzor fin. plánu pro soc. podnik

Přílohy PP_hodnocení v CSSF - aktualizace k 25.1.2018

Pravidla zapojení MAS do OPZ při implementaci strategií CLLD (verze 5)

Aktualizovaná verze vydané příručky pro MAS. Mezi provedenými změnami této aktualizované příručky naleznete mimo jiné:

  • zohlednění  požadavku MAS ve věci, že orgánem MAS zajišťujícím hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí mohou být i určení pracovníci MAS, kdy jeden určený pracovník MAS hodnocení samostatně vypracuje a druhý je odpovědný za ověření jeho správnosti.
  • dále byla zohledněna aktualizace metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů.

Odkaz na zdroj kde tuto příručku naleznete na stránkách ESF: https://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny-opz/-/dokument/809467

Výzva pro MAS v rámci IP 2.3 CLLD OPZ

Seznam výzev vyhlášených MAS naleznete na stránkách ESFCR  v sekci Programy. Jednotlivé odkazy obsahují název MAS, zaměření výzvy a datum otevření výzvy a vedou na stránku MAS, které danou výzvu obsahují. Tento seznam bude průběžně aktualizován v závislosti na přibývajících vyhlašovaných výzvách MAS. K tomuto seznamu se lze dostat i přes odkaz ze sekce Klienti.

Ve dnech 25. 1. 2017 v Olomouci a 30. 1. 2017 v Praze proběhly semináře zaměřené na prorodinná opatření, které se konaly v rámci Metodických dnů pro MAS. Na seminářích byly představeny prezentace: ppt Rodinné centrum Brandýský Matýsek, ppt prorodinná opatření (MPSV) – prezentace oddělení CLLD (875), ppt dětské skupiny – z oddělení koncepce rodinné politiky (212) a zazněly FAQ.

ZVEŘEJNĚNÉ DOTAZY A ODPOVĚDI: