NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Informace ŘO OPZ pro MAS

Řídící orgány OP Z budou posílat aktuální informace prostřednictvím číslovaných informací distribuovaných vždy mailem a prostřednictvím NS MAS a zároveň zveřejněných na webových stránkách NS MAS.

Informace č. 1 „Pravidla výběru MAS k podpoře z IP 2.3 OPZ“

Vysvětlení: pdf. soubor obsahuje popis pravidel výběru, excelová tabulka obsahuje výpočet indikativních alokací a koeficientů zvolených ukazatelů.

Do aktuálního postupu pro výběr MAS byly zahrnuty údaje o území MAS k 30.6. 2015, tedy termínu pro příjem žádostí o standardizaci. Tento stav bude pro účely tohoto postupu zafixován.

Informace č. 2 „Aktivity podporované z IP 2.3 OPZ“

Dokument obsahuje výčet aktivit plánovaných k podpoře pro oblast sociálních služeb a začleňování, zaměstnanosti, sociálního podnikání a prorodinných opatření, včetně vymezení cílových skupin, typu příjemců a obecných podmínek k podporovaným aktivitám. Jedná se v tuto chvíli o pracovní verzi, která ještě do doby vyhlášení výzvy pro MAS může doznat určitých změn.

Informace č. 3  “Doporučení ke tvorbě Strategií CLLD“

Informace byla vypracována na základě posouzení současných verzí SCLLD, které má MPSV k dispozici, a především na základě podnětů získaných na Seminářích pro MAS organizovaných MMR a NS MAS.

Informace č. 4  “Nově přidané indikátory ve výzvě MMR k předkládání žádostí o podporu strategií CLLD, které se vztahují ke Specifickému cíli 2.3.1 OPZ“

V souvislosti s aktualizací výzvy MMR k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje, a to mj. z důvodu přidání nových indikátorů na Specifický cíl 2.3.1 OPZ, níže zveřejňujeme pomůcku ŘO OPZ k nastavování indikátorů na úrovni strategií CLLD.

Informace č. 5  “Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD

Na základě poznatků z dosud předložených SCLLD, které měl ŘO OPZ možnost shlédnout, zveřejňujeme pomůcku ŘO OPZ k nastavování indikátorů povinných k naplnění (tj. se závazkem) na úrovni strategií CLLD. MAS se při stanovování indikátorů se závazkem ve své SCLLD řídí specifickými podmínkami ŘO OPZ, které se vážou k jednotlivým druhům podporovaných aktivit v rámci Investiční priority 2.3.

Informace č. 6 Seznam kontaktů na vybrané zaměstnance krajských poboček ÚP ČR

Informace č. 6 obsahuje seznam kontaktů na vybrané zaměstnance krajských poboček ÚP ČR, kteří budou v rámci CLLD poskytovat případné konzultace k realizaci aktivit v oblasti zaměstnanosti.

Informace č. 7 Způsob doručování akceptačních dopisů ŘO OPZ a úpravy internetových stránek Evropského sociálního fondu (ESFCR)

V dokumentu naleznete  informace o způsobu doručování akceptačních dopisů ŘO OPZ o schválení programového rámce OPZ jednotlivým místním akčním skupinám, a také informaci o úpravách internetových stránek Evropského sociálního fondu (ESFCR) pro větší komfort uživatelů – místních akčních skupin.

Pravidla zapojení MAS do OPZ při implementaci strategií CLLD (verze 2)

Aktualizovaná verze vydané příručky pro MAS. Mezi provedenými změnami této aktualizované příručky naleznete mimo jiné:

  • zohlednění  požadavku MAS ve věci, že orgánem MAS zajišťujícím hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí mohou být i určení pracovníci MAS, kdy jeden určený pracovník MAS hodnocení samostatně vypracuje a druhý je odpovědný za ověření jeho správnosti.
  • dále byla zohledněna aktualizace metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů.

Odkaz na zdroj kde tuto příručku naleznete na stránkách ESF:
https://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny-opz/-/dokument/809467

Pomůcka k výzvám MAS v MS 2014+ (verze 2)

ZVEŘEJNĚNÉ DOTAZY A ODPOVĚDI:

Přílohy