NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Informace ŘO OPZ pro MAS

Řídící orgány OP Z budou posílat aktuální informace prostřednictvím číslovaných informací distribuovaných vždy mailem a prostřednictvím NS MAS a zároveň zveřejněných na webových stránkách NS MAS.

Zde najdete seznam hodnotitelů rozdělených dle jednotlivých oblastí (jen pro přihlášené).

Informace č. 1 „Pravidla výběru MAS k podpoře z IP 2.3 OPZ“

Vysvětlení: pdf. soubor obsahuje popis pravidel výběru, excelová tabulka obsahuje výpočet indikativních alokací a koeficientů zvolených ukazatelů.

Do aktuálního postupu pro výběr MAS byly zahrnuty údaje o území MAS k 30.6. 2015, tedy termínu pro příjem žádostí o standardizaci. Tento stav bude pro účely tohoto postupu zafixován.

Informace č. 2 „Aktivity podporované z IP 2.3 OPZ“

Dokument obsahuje výčet aktivit plánovaných k podpoře pro oblast sociálních služeb a začleňování, zaměstnanosti, sociálního podnikání a prorodinných opatření, včetně vymezení cílových skupin, typu příjemců a obecných podmínek k podporovaným aktivitám. Jedná se v tuto chvíli o pracovní verzi, která ještě do doby vyhlášení výzvy pro MAS může doznat určitých změn.

Informace č. 3  “Doporučení ke tvorbě Strategií CLLD“

Informace byla vypracována na základě posouzení současných verzí SCLLD, které má MPSV k dispozici, a především na základě podnětů získaných na Seminářích pro MAS organizovaných MMR a NS MAS.

Informace č. 4  “Nově přidané indikátory ve výzvě MMR k předkládání žádostí o podporu strategií CLLD, které se vztahují ke Specifickému cíli 2.3.1 OPZ“

V souvislosti s aktualizací výzvy MMR k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje, a to mj. z důvodu přidání nových indikátorů na Specifický cíl 2.3.1 OPZ, níže zveřejňujeme pomůcku ŘO OPZ k nastavování indikátorů na úrovni strategií CLLD.

Informace č. 5  “Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD

Na základě poznatků z dosud předložených SCLLD, které měl ŘO OPZ možnost shlédnout, zveřejňujeme pomůcku ŘO OPZ k nastavování indikátorů povinných k naplnění (tj. se závazkem) na úrovni strategií CLLD. MAS se při stanovování indikátorů se závazkem ve své SCLLD řídí specifickými podmínkami ŘO OPZ, které se vážou k jednotlivým druhům podporovaných aktivit v rámci Investiční priority 2.3.

Informace č. 6 Seznam kontaktů na vybrané zaměstnance krajských poboček ÚP ČR

Informace č. 6 obsahuje seznam kontaktů na vybrané zaměstnance krajských poboček ÚP ČR, kteří budou v rámci CLLD poskytovat případné konzultace k realizaci aktivit v oblasti zaměstnanosti. Informace č. 7 Způsob doručování akceptačních dopisů ŘO OPZ a úpravy internetových stránek Evropského sociálního fondu (ESFCR)

V dokumentu naleznete  informace o způsobu doručování akceptačních dopisů ŘO OPZ o schválení programového rámce OPZ jednotlivým místním akčním skupinám, a také informaci o úpravách internetových stránek Evropského sociálního fondu (ESFCR) pro větší komfort uživatelů – místních akčních skupin.

Informace č. 8 Informace o zveřejnění změny výzvy pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje č. 03_16_047

Informace pojednává o zveřejnění změny výzvy pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje č. 03_16_047.

Informace  č. 9  Dotazy v rámci podpory prorodinných opatření obcí a aktérů na místní úrovni  a informace pro žadatele k psaní projektové žádosti a podnikatelského plánu v oblasti sociálního podnikání 

Informace obsahuje nejčastější dotazy v rámci podpory prorodinných opatření obcí a aktérů na místní úrovni, druhá část této informace si klade za cíl pomoci žadatelům při psaní projektových žádostí a podnikatelských plánů do výzev MAS v oblasti sociálního podnikání.

Informace č. 10 Revize řídicí dokumentace, pomůcky pro tvorbu výzvy MAS

Informace obsahuje revizi řídicí dokumentace a pracovní pomůcky pro MAS k využití při přípravě a vyhlašování výzev místních akčních skupin v Operačním programu Zaměstnanost (indikátory na výzvy MAS, šablona výzvy MAS verze leden 2017, zadávání výzev MAS do MS 2014+ verze leden 2017).

Informace č. 11 Pracovní pomůcka Hodnocení integrovaných projektů v CSSF14+ a revize Příručky pro MAS 

Tato pomůcka slouží jako návod k hodnocení a výběru integrovaných projektů MAS v aplikaci CSSF14+.

Informace č. 12 Pokyn pro příjemce k vykazování hodnot indikátorů v PO 2 OPZ, Informace o revizích pracovních pomůcek pro MAS

Informace obsahuje dvě informace a to pokyn pro příjemce k vykazování dosažených hodnot indikátorů v předkládaných Zprávách o realizaci a připomenutí, že 1. 5. 2017 došlo k revizím pracovních pomůcek pro MAS, které navazují na revizi Pravidel zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci strategií CLLD.

Informace č. 13 Informace o změně č. 2 Výzvy pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje 03_16_047, Doporučení pro přípravu výzev MAS a následné hodnocení projektů na základě dosavadních zkušeností, Informace o revizích pracovních pomůcek pro MAS

Informace pojednává o změně výzvy ŘO pro MAS č. 047, dále obsahuje doporučení pro přípravu výzev MAS jakož i seznam aktuálních revizí pracovních pomůcek pro MAS.

Informace č. 14 Informace ohledně úprav finančního plánu integrovaných strategií CLLD dle Metodického stanoviska k MPIN č. 8 Informace o změnách v administraci ZOR u aktivit prorodinných opatření pojednává o:

Informace č. 15 pojednává o:

Pracovní pomůcka pro MAS Šablona výzvy MAS verze 4.0 (platnost od 1.1.2018)

Pravidla zapojení MAS do OPZ při implementaci strategií CLLD (verze 4)

Aktualizovaná verze vydané příručky pro MAS. Mezi provedenými změnami této aktualizované příručky naleznete mimo jiné:

  • zohlednění  požadavku MAS ve věci, že orgánem MAS zajišťujícím hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí mohou být i určení pracovníci MAS, kdy jeden určený pracovník MAS hodnocení samostatně vypracuje a druhý je odpovědný za ověření jeho správnosti.
  • dále byla zohledněna aktualizace metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů.

Odkaz na zdroj kde tuto příručku naleznete na stránkách ESF: https://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny-opz/-/dokument/809467

Výzva pro MAS v rámci IP 2.3 CLLD OPZ

Seznam výzev vyhlášených MAS naleznete na stránkách ESFCR  v sekci Programy. Jednotlivé odkazy obsahují název MAS, zaměření výzvy a datum otevření výzvy a vedou na stránku MAS, které danou výzvu obsahují. Tento seznam bude průběžně aktualizován v závislosti na přibývajících vyhlašovaných výzvách MAS. K tomuto seznamu se lze dostat i přes odkaz ze sekce Klienti.

Ve dnech 25. 1. 2017 v Olomouci a 30. 1. 2017 v Praze proběhly semináře zaměřené na prorodinná opatření, které se konaly v rámci Metodických dnů pro MAS. Na seminářích byly představeny prezentace: ppt Rodinné centrum Brandýský Matýsek, ppt prorodinná opatření (MPSV) – prezentace oddělení CLLD (875), ppt dětské skupiny – z oddělení koncepce rodinné politiky (212) a zazněly FAQ.

ZVEŘEJNĚNÉ DOTAZY A ODPOVĚDI: