NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Komunikace a aktuality od ŘO IROP

10.10.2019 – Odstávka MS2014+ od 11.10.2019 do 13.10.2019

Tato odstávka je z důvodu přechodu MS (týká se pouze CSSF) na novou prezenční vrstvu (NPL). Přes zástupce NS MAS jste obdrželi prezentaci, kde jsou uvedeny nové funkčnosti a ovládání aplikace + Excely, pomocí kterých je možné vkládat hromadné filtry. Zároveň Vám k tomuto za IROP zasílal (zatím pouze v pracovní verzi) Příručku pro hodnocení integrovaných projektů a Příručku pro zadávání výzvy do MS2014+.

Jakmile příručky budou vydány, budeme Vás informovat, v tuto chvíli nám jde spíš o to, abyste se do těchto pracovních verzí mohli podívat, protože se v nich upravovaly printscreeny dle nové prezenční vrstvy (NPL).

8.10.2018 - Proběhla aktualizace výzvy č. 53 zaměřena na oblast dopravy.

 Předmětem revize výzvy, Specifických pravidel a příloh jsou především následující témata:

 •  v textu výzvy dochází k hlavní změně – změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 10. 2022;
 • ve Specifických pravidlech došlo k úpravě vykazování výdajů při pořízení nemovitosti – viz nová kapitola 3.6 Způsobilost výdajů v případě pořízení nemovitostí. Ke změnám dochází u několika povinných příloh k žádosti o podporu a v povinnosti předkládání CBA. U aktivity Nízkoemisní a bezemisní vozidla dochází k doplnění nezpůsobilých výdajů, ke změnám v oblasti veřejné podpory a povinností v době udržitelnosti, atd.;
 • relevantně na úpravu textů Specifických pravidel dochází i k aktualizaci textů několika příloh SPPŽP.

2.10.2019 – Platby v rámci průběžného proplácení 2019

CRR informuje, že v rámci průběžného proplácení doklady zaslané depeší do 8.11.2019 včetně budou poskytovatelem dotace proplaceny ještě v roce 2019. U dokladů zaslaných po tomto termínu, vzhledem ke lhůtám v rámci administrace, nemůžeme garantovat jejich proplacení v roce 2019.

Dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce kap. 7 Upozornění: „Z důvodu finanční závěrky státního rozpočtu nelze provádět platby na účty příjemců od poloviny prosince do začátku února“.

Výše uvedená informace byla zveřejněna také na stránkách MMR:
 https://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Informace-RO-IROP-k-proplaceni-ZoP-na-konci-2019

2.10.2019 – Proběhla aktualizace výzvy č. 68 zaměřena na oblast vzdělávání.

       Předmětem revize výzvy, Specifických pravidel a příloh jsou především následující témata:

 • změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 10. 2022;
 • upřesnění týkající se způsobilosti výdajů při pořízení nemovitosti;
 • ke změnám dochází u několika povinných příloh k žádosti o podporu a v povinnosti předkládání CBA, apod.;
 • relevantně na úpravu textů Specifických pravidel dochází i k aktualizaci textů několika příloh SPPŽP.

26.9.2019 – Harmonogram revize výzev ŘO IROP pro CLLD

V současnosti probíhá revize všech výzev ŘO IROP pro CLLD, kde hlavním předmětem úpravy je prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+, tzn. možnost vyhlašování výzev MAS v souladu s finančními plány Vašich integrovaných strategií CLLD i za rok 2019. Termín bude prodloužen do 31. 10. 2022.

Revize výzev budou probíhat do konce roku v pořadí: 68, 53, 65, 55, 69, 71, 45, 62 a 85.

Zároveň se na 2. 10. 2019 připravuje revize Obecných pravidle pro žadatele a příjemce.

26.9.2019 – Doplnění zbývajících kontrolních listů

ŘO doplnil zbývající vzory kontrolních listů k výzvám č. 45, 55, 65, 69 a 71. Prosíme o jejich využívání.

Vzory naleznete na:
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory

28.8.2019 – ŘO IROP vydal dne 27.8.2019 Závazné stanovisko ŘO IROP č. 17, kterým informuje žadatele a příjemce, jakým způsobem bude postupováno v případě revokace nepovinné přílohy Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu v průběhu realizace či doby udržitelnosti projektu. Stanovisko se vztahuje k aktivitě Sociálního bydlení. Dle specifických pravidel je tato příloha nepovinná a vztahuje se k věcnému hodnocení. ŘO informuje, že tato příloha bude posuzována pouze v době podání žádosti o podporu a nebude posuzovat stav přílohy po dobu celé realizace ani udržitelnosti projektu.

15.8.2019 – Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu vydal dne 13. 8. 2019 Závazné stanovisko ŘO IROP č. 16 k výzvě č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin, kterým upřesňuje pro žadatele a příjemce, tj. místní akční skupiny, výklad Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, zejména podmínek vztahujících se k dodržování a plnění povinností vyplývajících z Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin, a dále upřesňuje výklad pravidel vztahujících se k volbě a členství v orgánech místních akčních skupin.

Závazné stanovisko je uveřejněno zde:

http://irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Vydani-Zavazneho-stanoviska-RO-IROP-c-16

5.8.2019 – Externí audit – upřesnění depeše IROP ke SC 4.2

Upřesnění informací v zaslané depeši Řídicím orgánem IROP ke SC 4.2 ve vztahu k dokládání externího auditu zasílám následující doplnění.

V případě nejasností u konkrétních projektů MAS doporučujeme se obrátit na přidělené manažery projektu Centra pro regionální rozvoj České republiky.

12.07.2019 – Prodloužení výzev ŘO IROP pro IN!

prodloužení výzev ŘO IROP pro IN po roce 2019, dojde k tomuto kroku postupně během podzimních měsíců, tj. od září do listopadu 2019. Primárně začneme výzvami zaměřenými na SC 1.2, 2.4, 2.1 a 3.1.

Případné priority ve vyhlašování výzev, pokud jste tak již neučinili, zašlete přes NS MAS nejpozději do 25. 7. 2019.

Pokud v tuto chvíli budete vyhlašovat svoji výzvu, u které by bylo teoreticky nutné zajistit její přesah do roku 2020, je možné výzvu nyní vyhlásit a následně výzvu prodloužit na základě změny výzvy ŘO IROP. Pokud tuto situaci budete potřebovat řešit, obraťte se prosím na svého metodika na ŘO IROP v oddělení 266 na clldirop@mmr.cz.

27.6.2019 – Aktualizace vzorů kontrolních listů pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelností výzev č. 53 (SC 1.2), č. 62 a 85 (SC 2.1) a č. 68 (SC 2.4)

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory

24.6.2019 – Aktualizace příručky pro postup administrace veřejných zakázek v rámci kontroly FNaP pro MAS.

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Prirucky-a-postupy/Postup-administrace-Ver-zakazek-v-novem-modulu-MS

21.6.2019 – Ukončení příjmu žádostí o podporu do výzvy IROP č. 6: dne 30. 6. 2019 ve 14:00 bude ukončen příjem žádostí o podporu v MS2014+ na projekty předkládané do průběžné výzvy IROP č. 6 – Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.

29.5.2016 – Ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ do výzvy IROP č. 6

Příjem projektů MAS bude ukončen 30.6.2019 ve 14:00 hodin

http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Vyzva-IROP-c-6-–-upozorneni-na-ukonceni-prijmu-za

15.3.2019 – Aktualizace seznamu projektů z programu MŠMT

Podklad pro hodnocení žádosti o podporu FNaP k výzvě č. 68 ŘO IROP. (soubor: Příloha č. 2 – Přehled podpořených projektů MŠMT_březen 2019)

7.3.2019 – Vyhodnocení výkonnosti MAS v IROP k 1.3. 2019 (soubor: Vyhodnocení výkonnosti MAS 03.2019)

6.3.2019 – Vydání revize Obecných pravidel, verze 1.12 k 6. 3. 2019

Řídicí orgán IROP vydal dne 6. 3. 2019, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.12., odkaz zde:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

4.3.2019 – Vydání revize OM IROP 1.6 – aktualizace dokumentace pro MAS včetně min. požadavků

V této souvislosti byly na webových stránkách v dokumentech pro MAS aktualizovány příručky a vzory, které byly předmětem této revize a to včetně Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, verze 1.3 platné k 1.3.2019.

 • Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD_verze 1.3 k 1.3.2019 – aktualizováno
http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Minimalni-pozadavky-RO-IROP-k-implementaci-CLLD
 • Vzory pro MAS
http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory

Dodatek k akceptačnímu dopisu pro realizaci ISg – nově přidáno
Příloha č 1_AD a dodatku_Finanční plán_CLLD – nově přidáno
Příloha č 2_AD a dodatku_Indikátory_CLLD – nově přidáno
Vzor – Text výzvy MAS – aktualizováno

 • Příručky a postupy
http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Prirucky-a-postupy

Kontrolní list – administrativní ověření – proces hodnocení a výběru projektů MAS – aktualizováno

Kontrolní list před odesláním souhlasu s vypořádáním připomínek k interním postupům MAS –aktualizováno

Kontrolní list před vyhlášením výzvy nositele ISg CLLD pro ŘO IROP – nově přidáno

Příručka pro hodnocení integrovaných projektů CLLD a ITI v IROP – aktualizováno

Příručka pro zadávání výzvy do MS2014+ – aktualizováno

 21.2.2019 – Závazné stanovisko ŘO IROP č. 12

Řídicí orgán IROP vydal Závazné stanovisko č. 12, které upravuje problematiku navyšování osobních nákladů manažera projektu, členů projektového týmu a nákladů na projektové řízení v projektech SC 3.1, SC 2.1 (pro aktivitu DI soc. služeb) a SC 4.1 (pro aktivity Kulturní dědictví a DI soc. služeb).

Závazné stanovisko je zveřejněno na webových stránkách IROP:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Zavazne-stanovisko-RO-IROP-c-12

13.2.2019 – Pokyny ke změnám SCLLD v IROP! – aktualizovaná kontrolní tabulka

Byla provedena aktualizace Kontrolní tabulky finančních plánů SCLLD. Tabulka byla poupravena na základě zkušeností s prvními změnami SCLLD, které teď realizujete ve vztahu k IROP, je rovněž i uživatelsky přívětivější.

http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Zmeny-SCLLD