NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Komunikace a aktuality od ŘO IROP

25.11.2019 – ŘO IROP vydal revize:

62. výzvy IROP Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD,
65. výzvy IROP Sociální podnikání – integrované projekty CLLD,
85. výzvy IROP Sociální bydlení – integrované projekty CLLD.

Předmětem revize v textu výzev je změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 10. 2022.
Detailní přehledy změn ve výše uvedených výzvách IROP jsou uvedeny na začátku revidovaných dokumentů.

Revize výzev naleznete na webových stránkách:

https://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Revize-vyzev-z-oblasti-Socialni-infrastruktury,-So

S touto revizí nedošlo k úpravě Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, ve Vašich vyhlašovaných výzvách se tedy odkazujete na stále stejná Specifická pravidla pro žadatele a příjemce bez ohledu na dnešní revizi.

12.11.2019 – Aktualizace vzorů kontrolních listů u výzev č. 53 a 68

ŘO zveřejnil aktualizaci vzorů kontrolních listů pro hodnocení MAS, a to výzev IROP č. 53 (doprava) a č. 68 (školství).

U jednotlivých výzev jsou vzory kontrolních listů rozděleny na 2 verze:

 • revize 01 pro výzvy vyhlašované před vydáním revidovaných Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (vždy rozděleno dle dat vydání aktualizované verze pravidel)
 • a revize 02 pro výzvy vyhlašované v souladu s novými revidovanými Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce (vždy rozděleno dle dat vydání aktualizované verze pravidel)

V revizích 02 jsou zapracovány nové/upravení podmínky vyplývající z aktualizace pravidel – např. nákup pozemků, úprava podílu vlastníků v právnické osobě apod.

MAS, jejichž výzva je vyhlášena v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, platnými před revizí, budou zpracovávat kontrolní listy podle vzoru revize 01.

MAS, jejichž výzva je vyhlášena v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, platnými po revizi, budou zpracovávat kontrolní listy podle vzoru revize 02.

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory/Vzor-Kontrolni-listy-pro-FNaP-SC1-2-53-vyzv
 http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory/Vzor-Kontrolni-listy-pro-FNaP-SC2-4-68-vyzv

06.11.2019 – ŘO IROP dne 6. listopadu 2019 vydal revizi 45. a 71. výzvy IROP pro předkládání integrovaných projektů CLLD 

V textu obou výzev dochází k hlavní změně – změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 10. 2022.

Detailní přehled změn v textu výzvy a Specifických pravidel je uveden na začátku revidovaných dokumentů.

Revize výzev č. 45 a 71 naleznete na webových stránkách:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Revize-vyzev-c-45-a-71-IROP-pro-predkladani-integ
 • Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – integrované projekty CLLD
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-45-Podpora-porizovani-a-uplatnovani-dokume
 • Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče – integrované projekty CLLD
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-71-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece

31.10.2019 – Materiály ze semináře k představení IROP 2021 – 2027

 ŘO IROP zveřejnil materiály (prezentace a videa – sestřih i záznam) ze semináře k představení Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021-2027, který se konal 14. 10. 2019 v Akademii veřejného investování v Praze.

http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Akce/Roadshow-IROP-2021/Predstaveni-Integrovaneho-regionalniho-operacniho

Další termíny seminářů v jednotlivých krajských městech budou postupně zveřejňovány na webu IROP.

29.10.2019 – Revize 6. výzvy IROP a specifických pravidel v SC 4.2

Řídicí orgán IROP vydal revizi 6. výzvy IROP a Specifických pravidel 6. výzvy IROP Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“ v SC 4.2.

Důvodem aktualizace výzvy je navýšení alokace výzvy v souladu s alokací stanovenou pro MAS ve SC 4.2 pro potřeby navazujících projektů MAS. Hlavními změnami Specifických pravidel je doplnění nové aktivity související s přípravou programového období 2021-2027 a omezení počtu průběžných plateb.

V rámci revize došlo k omezení počtu průběžných plateb. Pokud MAS již podala průběžnou platbu/průběžné platby v rámci právě probíhající etapy, pak od okamžiku vstupu revize 1.8 těchto Pravidel v platnost může MAS podat pouze další 2 průběžné platby za tuto etapu.

K této revizi a dalším informacím týkajících se SC 4.2 bude uspořádán seminář dne 25. 11. 2019. Budou se konat v tento den dva totožné semináře, jeden od 9:30, druhý od 13:30 tak, aby se jich mohli zúčastnit vždy max. 2 zástupci za MAS. S tímto termínem již prosím počítejte, bližší informace, včetně nahlášení účasti, Vám budou poskytnuty v předstihu.

Aktuální informace k revizi 6. výzvy a Specifických pravidle naleznete na webu zde:
https://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Revize-vyzvy-c-6-Zlepseni-ridicich-a-administrat
nebo https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-6-MAS

15.10.2019 – Řídicí orgán IROP vydal dne 15. 10. 2019 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.13.

Revizi pravidel si prosím hlídejte u svých aktuálně vyhlašovaných výzev MAS, tj. aby se výzva MAS vždy odkazovala na správnou verzi platných Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p
http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Aktualizace-Obecnych-pravidel-pro-zad-a-prij

10.10.2019 – Odstávka MS2014+ od 11.10.2019 do 13.10.2019

Tato odstávka je z důvodu přechodu MS (týká se pouze CSSF) na novou prezenční vrstvu (NPL). Přes zástupce NS MAS jste obdrželi prezentaci, kde jsou uvedeny nové funkčnosti a ovládání aplikace + Excely, pomocí kterých je možné vkládat hromadné filtry. Zároveň Vám k tomuto za IROP zasílal (zatím pouze v pracovní verzi) Příručku pro hodnocení integrovaných projektů a Příručku pro zadávání výzvy do MS2014+.

Jakmile příručky budou vydány, budeme Vás informovat, v tuto chvíli nám jde spíš o to, abyste se do těchto pracovních verzí mohli podívat, protože se v nich upravovaly printscreeny dle nové prezenční vrstvy (NPL).

8.10.2018 - Proběhla aktualizace výzvy č. 53 zaměřena na oblast dopravy.

 Předmětem revize výzvy, Specifických pravidel a příloh jsou především následující témata:

 •  v textu výzvy dochází k hlavní změně – změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 10. 2022;
 • ve Specifických pravidlech došlo k úpravě vykazování výdajů při pořízení nemovitosti – viz nová kapitola 3.6 Způsobilost výdajů v případě pořízení nemovitostí. Ke změnám dochází u několika povinných příloh k žádosti o podporu a v povinnosti předkládání CBA. U aktivity Nízkoemisní a bezemisní vozidla dochází k doplnění nezpůsobilých výdajů, ke změnám v oblasti veřejné podpory a povinností v době udržitelnosti, atd.;
 • relevantně na úpravu textů Specifických pravidel dochází i k aktualizaci textů několika příloh SPPŽP.

2.10.2019 – Platby v rámci průběžného proplácení 2019

CRR informuje, že v rámci průběžného proplácení doklady zaslané depeší do 8.11.2019 včetně budou poskytovatelem dotace proplaceny ještě v roce 2019. U dokladů zaslaných po tomto termínu, vzhledem ke lhůtám v rámci administrace, nemůžeme garantovat jejich proplacení v roce 2019.

Dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce kap. 7 Upozornění: „Z důvodu finanční závěrky státního rozpočtu nelze provádět platby na účty příjemců od poloviny prosince do začátku února“.

Výše uvedená informace byla zveřejněna také na stránkách MMR:
 https://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Informace-RO-IROP-k-proplaceni-ZoP-na-konci-2019

2.10.2019 – Proběhla aktualizace výzvy č. 68 zaměřena na oblast vzdělávání.

       Předmětem revize výzvy, Specifických pravidel a příloh jsou především následující témata:

 • změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 10. 2022;
 • upřesnění týkající se způsobilosti výdajů při pořízení nemovitosti;
 • ke změnám dochází u několika povinných příloh k žádosti o podporu a v povinnosti předkládání CBA, apod.;
 • relevantně na úpravu textů Specifických pravidel dochází i k aktualizaci textů několika příloh SPPŽP.

26.9.2019 – Harmonogram revize výzev ŘO IROP pro CLLD

V současnosti probíhá revize všech výzev ŘO IROP pro CLLD, kde hlavním předmětem úpravy je prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+, tzn. možnost vyhlašování výzev MAS v souladu s finančními plány Vašich integrovaných strategií CLLD i za rok 2019. Termín bude prodloužen do 31. 10. 2022.

Revize výzev budou probíhat do konce roku v pořadí: 68, 53, 65, 55, 69, 71, 45, 62 a 85.

Zároveň se na 2. 10. 2019 připravuje revize Obecných pravidle pro žadatele a příjemce.

26.9.2019 – Doplnění zbývajících kontrolních listů

ŘO doplnil zbývající vzory kontrolních listů k výzvám č. 45, 55, 65, 69 a 71. Prosíme o jejich využívání.

Vzory naleznete na:
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory

28.8.2019 – ŘO IROP vydal dne 27.8.2019 Závazné stanovisko ŘO IROP č. 17, kterým informuje žadatele a příjemce, jakým způsobem bude postupováno v případě revokace nepovinné přílohy Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu v průběhu realizace či doby udržitelnosti projektu. Stanovisko se vztahuje k aktivitě Sociálního bydlení. Dle specifických pravidel je tato příloha nepovinná a vztahuje se k věcnému hodnocení. ŘO informuje, že tato příloha bude posuzována pouze v době podání žádosti o podporu a nebude posuzovat stav přílohy po dobu celé realizace ani udržitelnosti projektu.

15.8.2019 – Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu vydal dne 13. 8. 2019 Závazné stanovisko ŘO IROP č. 16 k výzvě č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin, kterým upřesňuje pro žadatele a příjemce, tj. místní akční skupiny, výklad Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, zejména podmínek vztahujících se k dodržování a plnění povinností vyplývajících z Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin, a dále upřesňuje výklad pravidel vztahujících se k volbě a členství v orgánech místních akčních skupin.

Závazné stanovisko je uveřejněno zde:

http://irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Vydani-Zavazneho-stanoviska-RO-IROP-c-16

5.8.2019 – Externí audit – upřesnění depeše IROP ke SC 4.2

Upřesnění informací v zaslané depeši Řídicím orgánem IROP ke SC 4.2 ve vztahu k dokládání externího auditu zasílám následující doplnění.

V případě nejasností u konkrétních projektů MAS doporučujeme se obrátit na přidělené manažery projektu Centra pro regionální rozvoj České republiky.

12.07.2019 – Prodloužení výzev ŘO IROP pro IN!

prodloužení výzev ŘO IROP pro IN po roce 2019, dojde k tomuto kroku postupně během podzimních měsíců, tj. od září do listopadu 2019. Primárně začneme výzvami zaměřenými na SC 1.2, 2.4, 2.1 a 3.1.

Případné priority ve vyhlašování výzev, pokud jste tak již neučinili, zašlete přes NS MAS nejpozději do 25. 7. 2019.

Pokud v tuto chvíli budete vyhlašovat svoji výzvu, u které by bylo teoreticky nutné zajistit její přesah do roku 2020, je možné výzvu nyní vyhlásit a následně výzvu prodloužit na základě změny výzvy ŘO IROP. Pokud tuto situaci budete potřebovat řešit, obraťte se prosím na svého metodika na ŘO IROP v oddělení 266 na clldirop@mmr.cz.

27.6.2019 – Aktualizace vzorů kontrolních listů pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelností výzev č. 53 (SC 1.2), č. 62 a 85 (SC 2.1) a č. 68 (SC 2.4)

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory

24.6.2019 – Aktualizace příručky pro postup administrace veřejných zakázek v rámci kontroly FNaP pro MAS.

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Prirucky-a-postupy/Postup-administrace-Ver-zakazek-v-novem-modulu-MS

21.6.2019 – Ukončení příjmu žádostí o podporu do výzvy IROP č. 6: dne 30. 6. 2019 ve 14:00 bude ukončen příjem žádostí o podporu v MS2014+ na projekty předkládané do průběžné výzvy IROP č. 6 – Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.

29.5.2016 – Ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ do výzvy IROP č. 6

Příjem projektů MAS bude ukončen 30.6.2019 ve 14:00 hodin

http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Vyzva-IROP-c-6-–-upozorneni-na-ukonceni-prijmu-za

15.3.2019 – Aktualizace seznamu projektů z programu MŠMT

Podklad pro hodnocení žádosti o podporu FNaP k výzvě č. 68 ŘO IROP. (soubor: Příloha č. 2 – Přehled podpořených projektů MŠMT_březen 2019)

7.3.2019 – Vyhodnocení výkonnosti MAS v IROP k 1.3. 2019 (soubor: Vyhodnocení výkonnosti MAS 03.2019)

6.3.2019 – Vydání revize Obecných pravidel, verze 1.12 k 6. 3. 2019

Řídicí orgán IROP vydal dne 6. 3. 2019, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.12., odkaz zde:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

4.3.2019 – Vydání revize OM IROP 1.6 – aktualizace dokumentace pro MAS včetně min. požadavků

V této souvislosti byly na webových stránkách v dokumentech pro MAS aktualizovány příručky a vzory, které byly předmětem této revize a to včetně Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, verze 1.3 platné k 1.3.2019.

 • Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD_verze 1.3 k 1.3.2019 – aktualizováno
http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Minimalni-pozadavky-RO-IROP-k-implementaci-CLLD
 • Vzory pro MAS
http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory

Dodatek k akceptačnímu dopisu pro realizaci ISg – nově přidáno
Příloha č 1_AD a dodatku_Finanční plán_CLLD – nově přidáno
Příloha č 2_AD a dodatku_Indikátory_CLLD – nově přidáno
Vzor – Text výzvy MAS – aktualizováno

 • Příručky a postupy
http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Prirucky-a-postupy

Kontrolní list – administrativní ověření – proces hodnocení a výběru projektů MAS – aktualizováno

Kontrolní list před odesláním souhlasu s vypořádáním připomínek k interním postupům MAS –aktualizováno

Kontrolní list před vyhlášením výzvy nositele ISg CLLD pro ŘO IROP – nově přidáno

Příručka pro hodnocení integrovaných projektů CLLD a ITI v IROP – aktualizováno

Příručka pro zadávání výzvy do MS2014+ – aktualizováno

 21.2.2019 – Závazné stanovisko ŘO IROP č. 12

Řídicí orgán IROP vydal Závazné stanovisko č. 12, které upravuje problematiku navyšování osobních nákladů manažera projektu, členů projektového týmu a nákladů na projektové řízení v projektech SC 3.1, SC 2.1 (pro aktivitu DI soc. služeb) a SC 4.1 (pro aktivity Kulturní dědictví a DI soc. služeb).

Závazné stanovisko je zveřejněno na webových stránkách IROP:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Zavazne-stanovisko-RO-IROP-c-12

13.2.2019 – Pokyny ke změnám SCLLD v IROP! – aktualizovaná kontrolní tabulka

Byla provedena aktualizace Kontrolní tabulky finančních plánů SCLLD. Tabulka byla poupravena na základě zkušeností s prvními změnami SCLLD, které teď realizujete ve vztahu k IROP, je rovněž i uživatelsky přívětivější.

http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Zmeny-SCLLD