NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Komunikace a aktuality od ŘO IROP

17.1.2019 – Aktualizace KL pro výzvu č. 69 ŘO IROP

na webu IROP byl vyvěšen nový vzor kontrolního listu pro hodnocení MAS pro 69. výzvu ŘO IROP, který je platný pro výzvy MAS vyhlášené po revizi Specifických pravidel této výzvy, tzn. výzvy vyhlášené nejdříve 17. 12. 2019

Kontrolní list pro 69.výzvu byl aktualizován (pro výzvy vyhlášené nejdříve k datu vydání aktualizovaných Specifických pravidel) s ohledem na nové podmínky pro nákup pozemků. KL se upravoval pouze u kritéria „Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny“, kde byla upravena kontrolní otázka.

Nic dalšího se neměnilo.

https://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory/Vzor-Kontrolni-listy-pro-FNaP-SC-1-3-69-vyzva

20.12.2019 – Náhradní projekty v IROP a Metodického dopis Řídicího orgánu IROP č. 30.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z důvodu přezávazkování programu došlo na úrovni Řídicího orgánu k rozhodnutí, že již nebude možné podpořit stávající náhradní projekty z úspor (ty již ve stavu PU27 Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty), a to jak individuální, tak integrované, a to právě pro umoření tohoto přezávazkování.

Prostředky však v případě integrovaných nástrojů bude možné využít na vyhlašování nových podvýzev, případně navyšování alokace těch stávajících. Stejně tak pro řešení současně stanovených náhradních projektů na straně nositelů ITI, IPRÚ a MAS, Řídicí orgán IROP upravil své postupy tak, aby v případě tzv. hraničních projektů došlo k oslovení žadatele ještě před jeho schválením mezi náhradní projekty, tj. oslovení ze strany Řídicího orgánu IROP proběhne po dokončení hodnocení na Centru pro regionální rozvoj ČR a předání na Řídicí orgán IROP, a to před samotným schválením těchto projektů jako náhradních.

Pro Vaši informaci  ŘO zasílá úpravu znění dotčené kapitoly v Operačním manuále IROP v příloze tohoto emailu, a to formou Metodického dopisu Řídicího orgánu IROP č. 30.

Zároveň samozřejmě platí i stávající postup, kdy je možné do ukončení hodnocení projektů ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR navýšit alokaci Vašich podvýzev tak, aby došlo k podpoře náhradních projektů, které jste ve fázi svého hodnocení stanovili.

19.12.2019 - Pokyny ke změnám SCLLD v IROP v roce 2020

ŘO zaslal pokyny pro předkládání změn integrovaných strategií CLLD (SCLLD) v roce 2020 dle MPIN v IROP. Změny budou souviset zejména s úpravou finančních plánů SCLLD, pokyny se však zaměřují i na další oblasti úpravy SCLLD, které mohou být součástí Vaší změny.

Řídicí orgán IROP v následujících dnech zašle na statutární zástupce místních akčních skupin dopis s informacemi o neuplatňování sankcí z naší strany za nesplnění finančních plánů a souvisejících závazků v IROP v roce 2019. Toto upozornění se nebude týkat šestnácti místních akčních skupin, které Řídicí orgán IROP informoval individuálně.

Změny integrovaných strategií v IROP bude administrovat Řídicí orgán IROP, jednotliví metodici oddělení integrovaných nástrojů, kteří s Vámi připomínkují dokumentaci k výzvám MAS. Veškeré dotazy a podklady ke změnám zasílejte na clldirop@mmr.cz (platí i pro MAS ze Zlínského kraje).

Dokumenty naleznete zároveň na webových stránkách IROP zde.

3.12.2019 – ŘO IROP dne 3. prosince 2019 vydal revizi 55. výzvy IROP KULTURNÍ DĚDICTVÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLDI, SC 4.1

Předmětem revize 1.3 výzvy č. 55 jsou především tato témata:
- v textu výzvy dochází k hlavní změně – změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 10. 2022.
- ve Specifických pravidlech došlo k úpravě vykazování výdajů při pořízení nemovitosti, ke změnám dochází u několika povinných příloh k žádosti o podporu a v povinnosti předkládání CBA.
- relevantně na změnu textů Specifických pravidel dochází i k aktualizaci textů tří příloh SPPŽP.

Detailní přehled změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů.

Revizi výzvy č. 55 naleznete na internetových stránkách:

https://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Aktualizace-vyzev-IROP-na-podporu-Kultury-prodlo

Revizi výzvy a souvisejících pravidel si prosím hlídejte u svých aktuálně vyhlašovaných výzev MAS, tj. aby se výzva MAS vždy odkazovala na správnou verzi platných Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

25.11.2019 – ŘO IROP vydal revize:

62. výzvy IROP Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD,
65. výzvy IROP Sociální podnikání – integrované projekty CLLD,
85. výzvy IROP Sociální bydlení – integrované projekty CLLD.

Předmětem revize v textu výzev je změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 10. 2022.
Detailní přehledy změn ve výše uvedených výzvách IROP jsou uvedeny na začátku revidovaných dokumentů.

Revize výzev naleznete na webových stránkách:

https://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Revize-vyzev-z-oblasti-Socialni-infrastruktury,-So

S touto revizí nedošlo k úpravě Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, ve Vašich vyhlašovaných výzvách se tedy odkazujete na stále stejná Specifická pravidla pro žadatele a příjemce bez ohledu na dnešní revizi.

12.11.2019 – Aktualizace vzorů kontrolních listů u výzev č. 53 a 68

ŘO zveřejnil aktualizaci vzorů kontrolních listů pro hodnocení MAS, a to výzev IROP č. 53 (doprava) a č. 68 (školství).

U jednotlivých výzev jsou vzory kontrolních listů rozděleny na 2 verze:

 • revize 01 pro výzvy vyhlašované před vydáním revidovaných Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (vždy rozděleno dle dat vydání aktualizované verze pravidel)
 • a revize 02 pro výzvy vyhlašované v souladu s novými revidovanými Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce (vždy rozděleno dle dat vydání aktualizované verze pravidel)

V revizích 02 jsou zapracovány nové/upravení podmínky vyplývající z aktualizace pravidel – např. nákup pozemků, úprava podílu vlastníků v právnické osobě apod.

MAS, jejichž výzva je vyhlášena v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, platnými před revizí, budou zpracovávat kontrolní listy podle vzoru revize 01.

MAS, jejichž výzva je vyhlášena v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, platnými po revizi, budou zpracovávat kontrolní listy podle vzoru revize 02.

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory/Vzor-Kontrolni-listy-pro-FNaP-SC1-2-53-vyzv
 http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory/Vzor-Kontrolni-listy-pro-FNaP-SC2-4-68-vyzv

06.11.2019 – ŘO IROP dne 6. listopadu 2019 vydal revizi 45. a 71. výzvy IROP pro předkládání integrovaných projektů CLLD 

V textu obou výzev dochází k hlavní změně – změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 10. 2022.

Detailní přehled změn v textu výzvy a Specifických pravidel je uveden na začátku revidovaných dokumentů.

Revize výzev č. 45 a 71 naleznete na webových stránkách:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Revize-vyzev-c-45-a-71-IROP-pro-predkladani-integ
 • Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – integrované projekty CLLD
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-45-Podpora-porizovani-a-uplatnovani-dokume
 • Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče – integrované projekty CLLD
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-71-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece

31.10.2019 – Materiály ze semináře k představení IROP 2021 – 2027

 ŘO IROP zveřejnil materiály (prezentace a videa – sestřih i záznam) ze semináře k představení Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021-2027, který se konal 14. 10. 2019 v Akademii veřejného investování v Praze.

http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Akce/Roadshow-IROP-2021/Predstaveni-Integrovaneho-regionalniho-operacniho

Další termíny seminářů v jednotlivých krajských městech budou postupně zveřejňovány na webu IROP.

29.10.2019 – Revize 6. výzvy IROP a specifických pravidel v SC 4.2

Řídicí orgán IROP vydal revizi 6. výzvy IROP a Specifických pravidel 6. výzvy IROP Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“ v SC 4.2.

Důvodem aktualizace výzvy je navýšení alokace výzvy v souladu s alokací stanovenou pro MAS ve SC 4.2 pro potřeby navazujících projektů MAS. Hlavními změnami Specifických pravidel je doplnění nové aktivity související s přípravou programového období 2021-2027 a omezení počtu průběžných plateb.

V rámci revize došlo k omezení počtu průběžných plateb. Pokud MAS již podala průběžnou platbu/průběžné platby v rámci právě probíhající etapy, pak od okamžiku vstupu revize 1.8 těchto Pravidel v platnost může MAS podat pouze další 2 průběžné platby za tuto etapu.

K této revizi a dalším informacím týkajících se SC 4.2 bude uspořádán seminář dne 25. 11. 2019. Budou se konat v tento den dva totožné semináře, jeden od 9:30, druhý od 13:30 tak, aby se jich mohli zúčastnit vždy max. 2 zástupci za MAS. S tímto termínem již prosím počítejte, bližší informace, včetně nahlášení účasti, Vám budou poskytnuty v předstihu.

Aktuální informace k revizi 6. výzvy a Specifických pravidle naleznete na webu zde:
https://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Revize-vyzvy-c-6-Zlepseni-ridicich-a-administrat
nebo https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-6-MAS

15.10.2019 – Řídicí orgán IROP vydal dne 15. 10. 2019 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.13.

Revizi pravidel si prosím hlídejte u svých aktuálně vyhlašovaných výzev MAS, tj. aby se výzva MAS vždy odkazovala na správnou verzi platných Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p
http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Aktualizace-Obecnych-pravidel-pro-zad-a-prij

10.10.2019 – Odstávka MS2014+ od 11.10.2019 do 13.10.2019

Tato odstávka je z důvodu přechodu MS (týká se pouze CSSF) na novou prezenční vrstvu (NPL). Přes zástupce NS MAS jste obdrželi prezentaci, kde jsou uvedeny nové funkčnosti a ovládání aplikace + Excely, pomocí kterých je možné vkládat hromadné filtry. Zároveň Vám k tomuto za IROP zasílal (zatím pouze v pracovní verzi) Příručku pro hodnocení integrovaných projektů a Příručku pro zadávání výzvy do MS2014+.

Jakmile příručky budou vydány, budeme Vás informovat, v tuto chvíli nám jde spíš o to, abyste se do těchto pracovních verzí mohli podívat, protože se v nich upravovaly printscreeny dle nové prezenční vrstvy (NPL).

8.10.2018 - Proběhla aktualizace výzvy č. 53 zaměřena na oblast dopravy.

 Předmětem revize výzvy, Specifických pravidel a příloh jsou především následující témata:

 •  v textu výzvy dochází k hlavní změně – změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 10. 2022;
 • ve Specifických pravidlech došlo k úpravě vykazování výdajů při pořízení nemovitosti – viz nová kapitola 3.6 Způsobilost výdajů v případě pořízení nemovitostí. Ke změnám dochází u několika povinných příloh k žádosti o podporu a v povinnosti předkládání CBA. U aktivity Nízkoemisní a bezemisní vozidla dochází k doplnění nezpůsobilých výdajů, ke změnám v oblasti veřejné podpory a povinností v době udržitelnosti, atd.;
 • relevantně na úpravu textů Specifických pravidel dochází i k aktualizaci textů několika příloh SPPŽP.

2.10.2019 – Platby v rámci průběžného proplácení 2019

CRR informuje, že v rámci průběžného proplácení doklady zaslané depeší do 8.11.2019 včetně budou poskytovatelem dotace proplaceny ještě v roce 2019. U dokladů zaslaných po tomto termínu, vzhledem ke lhůtám v rámci administrace, nemůžeme garantovat jejich proplacení v roce 2019.

Dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce kap. 7 Upozornění: „Z důvodu finanční závěrky státního rozpočtu nelze provádět platby na účty příjemců od poloviny prosince do začátku února“.

Výše uvedená informace byla zveřejněna také na stránkách MMR:
 https://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Informace-RO-IROP-k-proplaceni-ZoP-na-konci-2019

2.10.2019 – Proběhla aktualizace výzvy č. 68 zaměřena na oblast vzdělávání.

       Předmětem revize výzvy, Specifických pravidel a příloh jsou především následující témata:

 • změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 10. 2022;
 • upřesnění týkající se způsobilosti výdajů při pořízení nemovitosti;
 • ke změnám dochází u několika povinných příloh k žádosti o podporu a v povinnosti předkládání CBA, apod.;
 • relevantně na úpravu textů Specifických pravidel dochází i k aktualizaci textů několika příloh SPPŽP.

26.9.2019 – Harmonogram revize výzev ŘO IROP pro CLLD

V současnosti probíhá revize všech výzev ŘO IROP pro CLLD, kde hlavním předmětem úpravy je prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+, tzn. možnost vyhlašování výzev MAS v souladu s finančními plány Vašich integrovaných strategií CLLD i za rok 2019. Termín bude prodloužen do 31. 10. 2022.

Revize výzev budou probíhat do konce roku v pořadí: 68, 53, 65, 55, 69, 71, 45, 62 a 85.

Zároveň se na 2. 10. 2019 připravuje revize Obecných pravidle pro žadatele a příjemce.

26.9.2019 – Doplnění zbývajících kontrolních listů

ŘO doplnil zbývající vzory kontrolních listů k výzvám č. 45, 55, 65, 69 a 71. Prosíme o jejich využívání.

Vzory naleznete na:
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory

28.8.2019 – ŘO IROP vydal dne 27.8.2019 Závazné stanovisko ŘO IROP č. 17, kterým informuje žadatele a příjemce, jakým způsobem bude postupováno v případě revokace nepovinné přílohy Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu v průběhu realizace či doby udržitelnosti projektu. Stanovisko se vztahuje k aktivitě Sociálního bydlení. Dle specifických pravidel je tato příloha nepovinná a vztahuje se k věcnému hodnocení. ŘO informuje, že tato příloha bude posuzována pouze v době podání žádosti o podporu a nebude posuzovat stav přílohy po dobu celé realizace ani udržitelnosti projektu.

15.8.2019 – Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu vydal dne 13. 8. 2019 Závazné stanovisko ŘO IROP č. 16 k výzvě č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin, kterým upřesňuje pro žadatele a příjemce, tj. místní akční skupiny, výklad Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, zejména podmínek vztahujících se k dodržování a plnění povinností vyplývajících z Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin, a dále upřesňuje výklad pravidel vztahujících se k volbě a členství v orgánech místních akčních skupin.

Závazné stanovisko je uveřejněno zde:

http://irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Vydani-Zavazneho-stanoviska-RO-IROP-c-16

5.8.2019 – Externí audit – upřesnění depeše IROP ke SC 4.2

Upřesnění informací v zaslané depeši Řídicím orgánem IROP ke SC 4.2 ve vztahu k dokládání externího auditu zasílám následující doplnění.

V případě nejasností u konkrétních projektů MAS doporučujeme se obrátit na přidělené manažery projektu Centra pro regionální rozvoj České republiky.

12.07.2019 – Prodloužení výzev ŘO IROP pro IN!

prodloužení výzev ŘO IROP pro IN po roce 2019, dojde k tomuto kroku postupně během podzimních měsíců, tj. od září do listopadu 2019. Primárně začneme výzvami zaměřenými na SC 1.2, 2.4, 2.1 a 3.1.

Případné priority ve vyhlašování výzev, pokud jste tak již neučinili, zašlete přes NS MAS nejpozději do 25. 7. 2019.

Pokud v tuto chvíli budete vyhlašovat svoji výzvu, u které by bylo teoreticky nutné zajistit její přesah do roku 2020, je možné výzvu nyní vyhlásit a následně výzvu prodloužit na základě změny výzvy ŘO IROP. Pokud tuto situaci budete potřebovat řešit, obraťte se prosím na svého metodika na ŘO IROP v oddělení 266 na clldirop@mmr.cz.

27.6.2019 – Aktualizace vzorů kontrolních listů pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelností výzev č. 53 (SC 1.2), č. 62 a 85 (SC 2.1) a č. 68 (SC 2.4)

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory

24.6.2019 – Aktualizace příručky pro postup administrace veřejných zakázek v rámci kontroly FNaP pro MAS.

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Prirucky-a-postupy/Postup-administrace-Ver-zakazek-v-novem-modulu-MS

21.6.2019 – Ukončení příjmu žádostí o podporu do výzvy IROP č. 6: dne 30. 6. 2019 ve 14:00 bude ukončen příjem žádostí o podporu v MS2014+ na projekty předkládané do průběžné výzvy IROP č. 6 – Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.

29.5.2016 – Ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ do výzvy IROP č. 6

Příjem projektů MAS bude ukončen 30.6.2019 ve 14:00 hodin

http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Vyzva-IROP-c-6-–-upozorneni-na-ukonceni-prijmu-za

15.3.2019 – Aktualizace seznamu projektů z programu MŠMT

Podklad pro hodnocení žádosti o podporu FNaP k výzvě č. 68 ŘO IROP. (soubor: Příloha č. 2 – Přehled podpořených projektů MŠMT_březen 2019)

7.3.2019 – Vyhodnocení výkonnosti MAS v IROP k 1.3. 2019 (soubor: Vyhodnocení výkonnosti MAS 03.2019)

6.3.2019 – Vydání revize Obecných pravidel, verze 1.12 k 6. 3. 2019

Řídicí orgán IROP vydal dne 6. 3. 2019, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.12., odkaz zde:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

4.3.2019 – Vydání revize OM IROP 1.6 – aktualizace dokumentace pro MAS včetně min. požadavků

V této souvislosti byly na webových stránkách v dokumentech pro MAS aktualizovány příručky a vzory, které byly předmětem této revize a to včetně Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, verze 1.3 platné k 1.3.2019.

 • Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD_verze 1.3 k 1.3.2019 – aktualizováno
http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Minimalni-pozadavky-RO-IROP-k-implementaci-CLLD
 • Vzory pro MAS
http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory

Dodatek k akceptačnímu dopisu pro realizaci ISg – nově přidáno
Příloha č 1_AD a dodatku_Finanční plán_CLLD – nově přidáno
Příloha č 2_AD a dodatku_Indikátory_CLLD – nově přidáno
Vzor – Text výzvy MAS – aktualizováno

 • Příručky a postupy
http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Prirucky-a-postupy

Kontrolní list – administrativní ověření – proces hodnocení a výběru projektů MAS – aktualizováno

Kontrolní list před odesláním souhlasu s vypořádáním připomínek k interním postupům MAS –aktualizováno

Kontrolní list před vyhlášením výzvy nositele ISg CLLD pro ŘO IROP – nově přidáno

Příručka pro hodnocení integrovaných projektů CLLD a ITI v IROP – aktualizováno

Příručka pro zadávání výzvy do MS2014+ – aktualizováno

 21.2.2019 – Závazné stanovisko ŘO IROP č. 12

Řídicí orgán IROP vydal Závazné stanovisko č. 12, které upravuje problematiku navyšování osobních nákladů manažera projektu, členů projektového týmu a nákladů na projektové řízení v projektech SC 3.1, SC 2.1 (pro aktivitu DI soc. služeb) a SC 4.1 (pro aktivity Kulturní dědictví a DI soc. služeb).

Závazné stanovisko je zveřejněno na webových stránkách IROP:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Zavazne-stanovisko-RO-IROP-c-12

13.2.2019 – Pokyny ke změnám SCLLD v IROP! – aktualizovaná kontrolní tabulka

Byla provedena aktualizace Kontrolní tabulky finančních plánů SCLLD. Tabulka byla poupravena na základě zkušeností s prvními změnami SCLLD, které teď realizujete ve vztahu k IROP, je rovněž i uživatelsky přívětivější.

http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Zmeny-SCLLD