NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Komunikace a aktuality od ŘO IROP

11.3.2022 -  Závazné stanovisko ŘO IROP č. 27 k využití projektů pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

dovolujeme si Vás informovat, že Řídicí orgán IROP vydal dne 11. 3. 2022 Závazné stanovisko ŘO IROP č. 27, které reaguje na válečné události na Ukrajině a návaznou migrační vlnu. Závazné stanovisko ŘO IROP č. 27 upřesňuje podmínky využívání výstupů projektů IROP 2014 – 2020 pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v době udržitelnosti.

Odkaz zde: https://irop.mmr.cz/getmedia/ea9a54db-6ed4-43ea-9f38-2db31f253b84/Zavazne-stanovisko-RO-IROP-c-27-pomoc-uprchlici-Ukrajina.pdf.aspx

27.1.2022 – Změny odkazů pro dokumenty MAP a KAP

 Nově naleznete dokumenty na níže uvedených odkazech:

https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap/stratigicke_ramce_map-(1)
https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap/ramce-pro-investice-do-infrastruktury

Referenčním dokumentem pro programové období 2014-2020 a tedy i pro hodnocení je „Místní akční plán do roku 2023 nebo Strategický rámec schválený Řídícím výborem MAP“. Strategický rámec MAP určený pro programové období 2021-2027 má upravený formát a nově tvořené dokumenty jsou určené pro období 2021-2027.

20.12.2021 – Revize 6. výzvy IROP a Specifických pravidel pro SC 4.2

Řídicí orgán IROP vydal revizi 6. výzvy IROP a Specifických pravidel 6. výzvy IROP v SC 4.2.

Důvodem aktualizace výzvy je prodloužení časové způsobilosti výdajů souvisejících s aktivitou Příprava strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027, navýšení mzdového limitů pro ostatního zaměstnance, upřesnění dokladování způsobilosti výdajů k DPH, doplnění kontroly způsobilosti výdajů z průběžných plateb a upřesnění povinnosti archivovat doklady související se služebními cestami a cestami služebním automobilem. Podrobnosti jsou uvedeny ve Specifických pravidlech.

Dále Řídicí orgán IROP zveřejnil dokument Doplňující informace k doložení účelu služebních cest pro účely kontroly projektu v SC 4.2, ve kterém jsou uvedeny příklady dokumentů sloužících k doložení účelu služebních cest.

https://irop.mmr.cz/getmedia/5c58c3a1-51b0-4295-b93a-56769196387b/Dolozeni-ucelu-sluzebnich-cest_6-vyzva-IROP.pdf.aspx?ext=.pdf

Aktuální informace k revizi 6. výzvy a Specifických pravidel naleznete na webu zde nebo zde

5.11.2021 – Informace o schválení IROP vládou

vláda České republiky dnes 5. 11. 2021 schválila Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu pro nové programové období 2021-2027.

Odkaz zde:

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty/programovy-dokument-irop-2021-2027-k-26-10-2021

15.6.2021 – Povinná publicita strategie CLLD pro období 2021-2027

ŘO zaslal informaci k povinné publicitě při zpracování  Koncepčních částí SCLLD pro období 2021-2027. Je nutné alespoň na titulní nebo poslední straně Koncepční části SCLLD uvést logo EU/IROP (a to i v případě, že při zpracování Koncepční části SCLLD využíváte Šablonu Koncepční části SCLLD). Je-li uvedeno více log, musí být logo EU/IROP uvedeno jako první a nesmí být menší než ostatní loga (viz Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP). Dodržení uvedených pravidel bude v rámci hodnocení Koncepčních částí SCLLD kontrolováno.

Co se týče „nových“ MAS (Kralupsko, Hřebeny, Voticko), které předpokládají, že budou žádat o podporu přípravných činností z OP TP 2021–2027, tyto by měly uvést na titulní nebo poslední straně nové logo uvedené v příloze mailu od ŘO.

3.5.2021 – Pokyny k dočerpání alokace MAS v IROP

ŘO zaslal prostřednictvím datové schránky dopis s 26 s informacemi k realizaci integrované strategie CLLD a dočerpání alokace MAS v IROP.

Shrnutí hlavních bodů obsažených v zaslaném dopise a upřesnění pokynů:

 1. Vyhlašování výzev MAS v IROP bude umožněno nejpozději do 15. listopadu 2021 s příjmem žádostí do 15. prosince 2021.
 2. Minimální částka CZV, na kterou je možné vyhlašovat výzvy MAS, činí 500.000 Kč s výjimkou poslední výzvy MAS.
 3. Poslední výzva MAS může být vyhlášena minimálně na 200.000 Kč CZV. Poslední výzva může být vyhlášena kdykoli po 3. květnu 2021 do 15. listopadu 2021.
   • bod upravuje také detaily a podmínky upravující vyhlášení výzvy (např. informování ŘO o vyhlášení poslední výzvy, změny výzvy – navyšování CZV, termín schválení finančního plánu za rok 2021 atd..)
 1. Změny integrovaných strategií nad rámec změn podávaných v termínech dle MPIN z důvodu narovnání finančního plánu za rok 2020 je možné (po předcházející konzultaci s ŘO) podávat do MS2014+ nejpozději do 31. srpna 2021.
 2. MAS, které nemají schváleny interní postupy alespoň dle verze 1.2 Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, musí nejpozději do 31. května 2021 zaslat jejich aktualizaci na clldirop@mmr.cz. Interní postupy musí být platné nejpozději od 1. října 2021. Platností interních postupů se rozumí vypořádání připomínek obdržených od ŘO IROP a zároveň jejich schválení odpovědným orgánem MAS. MAS, které nesplní tyto podmínky, nebude umožněno vyhlašovat další výzvy v IROP. Na nutnost aktualizace interních postupů jste byli upozorněni e-mailem ŘO IROP ze dne 11. srpna 2020 – e-mail opětovně zasílám v příloze tohoto emailu.
 3. V roce 2022 ŘO IROP nebude vyžadovat změny integrovaných strategií z důvodu narovnání finančního plánu za rok 2021. Změny budou prováděny v okamžiku uzavírání integrovaných strategií v programovém období 2014 – 2020, nejdříve v roce 2023.
 4. MAS, které evidují nevyčerpanou alokaci v minimální výši 1 mil. Kč, nemají dostatečnou absorpční kapacitu a předpokládají, že tuto alokaci nevyčerpají, informují ŘO IROP o této skutečnosti nejpozději do 31. května 2021, a to zasláním této informace na clldirop@mmr.cz. V návaznosti na tuto informaci provedou změnu integrované strategie, která musí být v MS2014+ schválená (po předcházející konzultaci s ŘO) nejpozději do 30. června 2021.

13.4.2021 – Informace ke způsobilosti ochranných pomůcek a testů ve SC 4.2 IROP

ŘO IROP zaslal dne 13.4.2021 informace ke způsobilosti výdajů souvisejících s povinným testováním zaměstnanců na přítomnost onemocnění Covid-19 v 6. výzvě IROP (SC 4.2).

 

 1. MAS si může nárokovat proplacení testů pouze těch zaměstnanců, jejichž mzdy si MAS nárokuje v projektu podaném do 6. výzvy IROP, kteří k výkonu svých pracovních činností využívají prostory kanceláře MAS, a jejichž testování je povinné dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. MAS si nemůže nárokovat proplacení testů členům povinných orgánů MAS.
 2. MAS, jejichž organizace má 10 a více zaměstnanců, si můžou nárokovat testy zaměstnanců, splňujících podmínky uvedené v bodě 1, které byly provedeny nejdříve od 15. 3. 2021.
 3. MAS, jejichž organizace má méně jak 10 zaměstnanců, si můžou nárokovat pouze testy zaměstnanců, splňujících podmínky uvedené v bodě 1, které byly provedeny nejdříve od 22. 3. 2021.
 4. MAS si může nárokovat k proplacení pouze částku přesahující 60 Kč za test, tj. MAS musí od ceny testu odečíst 60 Kč, které si může nárokovat k proplacení od zdravotní pojišťovny. 
 5. MAS si může nárokovat k proplacení z projektu podaného do 6. výzvy IROP pouze takový počet testů, který je zaměstnavatel povinen minimálně provést dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. K datu 24. 3. 2021 je povinnost provést testování zaměstnanců nejméně 1x za sedm dní. Provedení vyššího počtu testů je považováno za dobrovolné a náklady s nimi spojené za nezpůsobilé.
 6. Pro účely kontroly způsobilosti výdajů musí MAS vést seznam, který bude minimálně obsahovat následující informace: datum provedení testu, jméno a příjmení testované osoby (zaměstnance MAS pracujícího pro projekt v SC 4.2 dle bodu 1), cenu testu podle účetního dokladu (tj. cenu testu před odečtením 60 Kč), číslo účetního dokladu souvisejícího se zakoupeným testem. MAS může pro vedení seznamu využít vzor v příloze.

V projektu podaného do 6. výzvy IROP je možné si nárokovat proplacení dezinfekčních prostředků, a to v rámci položky Spotřeba materiálu, konkrétně bodu čistící a mycí prostředky.

Ochranné pomůcky (ústenky, respirátory) pro zaměstnance MAS a členy povinných orgánů MAS jsou způsobilé, a to v rámci položky Spotřeba materiálu, pro ostatní účastníky semináře (mimo zaměstnance MAS a členy povinných orgánů MAS) si nelze výdaje na ochranné prostředky nárokovat v projektu podaného do 6. výzvy IROP.

V případě dotazů se obraťte na svého manažera projektu z Centra pro regionální rozvoj.

17.3.2021 – Vyhlašování výzev MAS v r. 2021 – nejzazší termín pro vyhlášení výzvy MAS je 15.11.2021

ŘO připomíná , že Vyhlašování výzev MAS bude umožněno do konce roku 2021, a to tak, aby i příjem žádostí byl ukončen do konce roku 2021 (pozn. termín 31. 12. 2021 je problematický pro žadatele z důvodu vánočních svátků, a proto je nutné zohlednit konec roku, tzn. ukončení příjmu žádostí v poslední výzvě nejpozději 15. 12. 2021, takže nejzazší termín vyhlášení výzvy MAS je 15. 11. 2021 – min. měsíc musí být výzva MAS otevřená pro příjem žádostí).

Ve věci dočerpání zbývající alokace v IROP v tuto chvíli  ŘO připravuje bližší postupy, o kterých bude informovat.

 10.3.2021 – Informace o povinnosti související s nárokováním výdajů na zpracování SCLLD 2021 – 2027 (Logo EU/IROP)

ŘO informoval o povinnosti související s nárokováním výdajů na zpracování dokumentu strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027. Řídicí orgán IROP nahlíží na strategii CLLD jako jeden z informačních a propagačních materiálů MAS, a proto je nutné dodržovat pravidla publicity daná kapitolou 13 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, respektive kapitolou 5.1 Specifických pravidel pro výzvu č. 6 IROP. V případě nárokování výdajů souvisejících s přípravou a vznikem dokumentu strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027 v projektu podaného do 6. výzvy IROP (osobní náklady, nákup služeb, pořízení materiálu aj.), je nutné alespoň na titulní nebo poslední straně strategie CLLD uvést logo EU/IROP. Kontrola uvedení loga EU/IROP bude probíhat na strategii CLLD po jejím schválení ze strany MMR-ORP a jednotlivých ŘO, předpokládáme, že nejpozději se závěrečnou žádostí o platbu projektu realizovaného ve výzvě č. 6 IROP, SC 4.2. Pokud nebude tato podmínka dodržena, nebudou MAS proplaceny výdaje související se zpracováním strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027, resp. MAS může být vyzvána k vrácení již proplacených prostředků.

1.3.2021 – Vydání revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v IROP, verze 1.14 k 1. 3. 2021

ŘO vydal dne1. 3. 2021, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.14. Všechny výzvy vyhlášené od dnešního dne včetně se již musí odkazovat na tuto verzi pravidel, tedy verzi 1.14 k 1. 3. 2021. Pokud Vám byla ze strany Řídicího orgánu IROP po obsahové stránce schválena výzva, ale ještě nebyla do dnešního dne vyhlášena, zašlete úpravu textové verze své výzvy na clldirop@mmr.cz, a to i v případě, pokud jste již finální verzi výzvy zadali do MS2014+ a zaslali na helpirop_in@mmr.cz.

 Na webových stránkách dokumenty naleznete zde:

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/aktualizace-obecnych-pravidel-verze-1-14
https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/dokumenty/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p

17.12.2020 – Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 65 Sociální podnikání

zveřejnili aktualizovaný vzor kontrolního listu pro hodnocení MAS pro 65. výzvu – Sociální podnikání – integrované projekty CLLD – SC 4.1 – revize 01.

Vzor – Kontrolní listy pro FNa P – SC 2.2 – 65.výzva – pro výzvy do 10. 12. 2020

Vzor – Kontrolní listy pro FNa P – SC 2.2 – 65.výzva – revize 01 – pro výzvy od 11. 12. 2020

https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/dokumenty/dokumenty-pro-mas/vzory/vzor-kontrolni-listy-pro-fnap-sc-2-2-65-vyz

16.12.2020 – Metodický dopis Řídicího orgánu IROP č. 33 – změny projektu dle kapitoly 16.7 Obecných pravidel – vyjádření MAS k CRR.

Řídicí orgán IROP dne 15. 12. 2020 vydal Metodický dopis ŘO IROP č. 33, kterým se aktualizuje OM IROP, verze 1.7.Aktualizace se týká přílohy E.5-12 Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD / Příloha E.5-12 ve znění Metodického dopisu ŘO IROP č. 32, kapitola 7.1.1 Postup administrace Žádosti o změnu, str. 42, 3. odstavec.

V případě Vašich postupů došlo k upřesnění, že při změně projektu dle kapitoly 16.7. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce nedokládáte k Vašemu vyjádření orientační kontrolní list.

V návaznosti na výše provedenou úpravu Metodickým dopisem ŘO IROP č. 33, došlo k úpravě znění Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD

https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/dokumenty/dokumenty-pro-mas/minimalni-pozadavky-ro-irop-k-implementaci-clld/minimalni-pozadavky-ro-irop-k-implementaci-clld-k

Dokument byl opraven pouze o tuto změnu uvedenou výše a barevně vyznačen.

14.12.2020 – Revize výzvy IROP č. 65 Sociální podnikání – integrované projekty CLLD

ŘO IROP dne 11.12.2020 vydal revize SP výzvy č. 65 – Sociální podnikání – integrované projekty CLLD, vydání 1.2, platnost od 11. 12. 2020.

 Revizi výzvy naleznete na webových stránkách:

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/aktualizace-vyzev-k-socialnimu-podnikani-uprava
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-65-socialni-podnikani-integrovane-projekty

 Nejdůležitější revizí je úprava podmínek při nabývání nemovitostí ve vazbě na aktualizaci MP pro způsobilost výdajů (verze srpen 2018) s přihlédnutím ke specifikům vyhlašování výzev integrovaných nástrojů CLLD, která se promítne zásadně do vzoru kontrolního listů pro hodnocení 65. výzvy.

V souvislosti s revizí Specifických pravidel výzvy č. 65 bude revidován také KL pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti na MAS pro 65. výzvu.

25.11.2020 – Oprava stavu finančních prostředků MAS

ŘO zjistil chybu při generování žádostí o platbu jednotlivých MAS. Byl proto zaslán nový upravený dokument

Veškeré podklady k pokynům ke změnám SCLLD v IROP v roce 2021 jsou zveřejněny na webových stránkách zde

12.11.2020 – Pokyny ke změnám SCLLD v IROP v roce 2021

ŘO IROP zaslal emailem informace ke změnám SCLLD v roce 2021 dle MPIN v IROP.

Změny budou souvisí zejména s úpravou finančních plánů SCLLD, nicméně pokyny se rovněž zaměřují i na další oblasti úpravy SCLLD, které mohou být součástí Vaší změny. Platnost aktuálně posílaných „Pokynů ke změnám integrovaných SCLLD v IROP (data k 31. 10. 2020)“ je stanovena od 1. 1. 2021, tzn. že se vztahují na změny SCLLD zadávané do MS2014+ po 1. 1. 2021, nicméně v tuto chvíli je možné podle nich již plánované změny SCLLD zpracovávat a konzultovat. (více email ŘO)

https://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Zmeny-SCLLD

26.10.2020 – Informace k bezhotovostním platbám z MMR ke konci roku 2020

 V souvislosti s provedením roční účetní závěrky MMR za rok 2020 dojde 11. 12. 2020 k zastavení bezhotovostních plateb z účtu MMR.

 Přehledy schválených výdajů pro průběžné financování projektů MAS ze specifického cíle 4.2 je možné za účelem proplacení v letošním roce předkládat nejpozději do 13. 11. 2020 na CRR ke kontrole.

 Informace naleznete na webu:

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/informace-k-bezhotovostnim-platbam-z-mmr-pro-rok-2

1.10.2020 – Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 68

ŘO IROP zveřejnil aktualizovaný vzor kontrolního listu pro hodnocení MAS pro 68. výzvu – Vzdělávání – integrované projekty CLLD – SC 4.1 – revize 03.

Vzor revize 02 je platný pro výzvy vyhlašované od 2. 10. 2019 do 16. 9. 2020.
Vzor revize 03 je platný pro výzvy vyhlašované od 17. 9. 2020.

Vzor revize 01, který byl platný pro výzvy vyhlašované do 1. 10. 2019 byl vložen do archivu.

18.9.2020 – Revize výzvy IROP č. 68 Vzdělávání – integrované projekty CLLD

Řídicí orgán IROP dne 17. 9. 2020 vydal revize Specifických pravidel výzvy č. 68. Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání  a celoživotní učení – integrované projekty CLLD, verze 1.4

 Revizi výzvy naleznete na webových stránkách:

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/revize-vyzev-pro-predkladani-integrovanych-projekt
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast

Detailní přehled změn v textu výzvy a Specifických pravidel je uveden na začátku revidovaných dokumentů.

Nedůležitější změnou, která bude mít vliv na Vaší administraci výzev MAS je úprava názvů a způsobu hodnocení specifických kritérií přijatelnosti pro hodnocení MAS:

 1. Projekt je v souladu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání platným v době předložení žádosti o podporu (původní název: Projekt je v souladu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání na roky 2016 – 2018) – platí pro aktivitu předškolního vzdělávání 
 2. Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019 – 2023 (původní název: Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020) – platí pro aktivity předškolního, základního a středního vzdělávání

 Další změny:

 1. Úprava kapitoly Specifických pravidel – Právní rámec
 2. Úprava příloh P4A, P4B a P4C (osnova studie proveditelnosti pro předškolní, základní a střední vzdělávání) v návaznosti na úpravu názvů kritérií
 3. Úprava příloh P4A a P4B (osnova studie proveditelnosti pro předškolní a základní vzdělávání) – doplnění struktury osnovy o popis vazby projektu na jiné dotační tituly

5.8.2020 – Realizace integrované strategie CLLD v IROP – podmínky plnění fin. plánů a vyhlašování výzev MAS

Vážení zástupci místních akčních skupin,

datovou schránkou Vám byl odeslán dopis č. j. 42240/2020 – 26 s informacemi k realizaci integrované strategie CLLD v IROP. Textaci dopisu Vám zasílám i v příloze tohoto emailu. Dopisem jste informováni o postupu Řídicího orgánu IROP k plnění finančních plánů v roce 2020, tzn. za jakých okolností Řídicí orgán IROP přistoupí ke krácení a případnému přerozdělení rezervované alokace integrovaných strategií CLLD v IROP.

Další informace se týkají podmínek k vyhlašování výzev MAS a změnám SCLLD.

Shrnutí hlavních bodů obsažených v zaslaném dopise:

 1. K 31. 10. 2020 bude ze strany ŘO IROP posuzován objem předložených žádosti do výzev MAS (budou brány v potaz všechny stavy projektů, tedy včetně negativních).
 2. K 31. 12. 2020 bude ze strany ŘO IROP posuzován objem žádostí v pozitivních stavech.
 3. Krácená alokace bude přerozdělena těm MAS, které letošní limit ve výši 55,44 % splní v objemu vyčerpaných prostředků (tzn. proplacené žádosti o platbu) k 31. 10. 2020.
 4. Vyhlašování výzev MAS bude umožněno do konce roku 2021, a to tak, aby i příjem žádostí byl ukončen do konce roku 2021 (pozn. ŘO IROP – termín 31. 12. 2021 je problematický pro žadatele z důvodu vánočních svátků, a proto je nutné zohlednit konec roku, tzn. ukončení příjmu žádostí v poslední výzvě nejpozději 15. 12. 2021, takže nejzazší termín vyhlášení výzvy MAS je 15. 11. 2021 – min. měsíc musí být výzva MAS otevřená pro příjem žádostí).
 5. Minimální částka celkových způsobilých výdajů (CZV), na kterou bude moct být výzva MAS vyhlášena, bude činit 500.000 Kč (pozn. ŘO IROP – informace k dočerpání zbytkové alokace integrované strategie bude MAS sdělena v dostatečném předstihu).
 6. Změny SCLLD – podmínky k možným změnám SCLLD ze strany MAS:
  1. Změny v přesunech alokace mezi jednotlivými opatřeními musí být v součtu i s konečnou alokací min. 500 000 Kč (CZV). Tzn. pokud MAS přesouvá např. z jednoho opatření 5 000 Kč, ale do opatření, kde je volná alokace např. 495 000 Kč, aby na to mohla vyhlásit výzvu, tak jí to bude dovoleno. Nebude to tedy omezeno výší částky, která se přesouvá, ale tou výší, která pak bude vyhlášena na výzvě, což je min. limit 500 000 Kč.
  2. Pokud nebude limit naplněn, musí MAS čekat, až se uspoří další prostředky, a pak to dát do jedné výzvy. Nelze vyhlašovat výzvu s nižší alokací.
  3. Výjimkou, která není v dopise blíže popsána, je situace kdy se bude jednat o změnu související s podporou náhradního/hraničního projektu. V tomto případě nebude změna SCLLD limitována výší CZV, ale omezí se to tím, že tu změnu může MAS udělat pouze před předáním projektů na ZoZ, další změny už nebude možné provést – viz úprava v Minimálních požadavcích ŘO IROP k implementaci CLLD, verze 1.4 platné od 24. 7. 2020 a účinné od 1. 9. 2020.

29.7.2020 – Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 85

ŘO vydal v návaznosti na revizi z 21.7.2020 85. výzvy IROP Sociální bydlení – integrované projekty CLLD, SC 4.1, včetně Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.1. aktualizaci vzoru kontrolního listu.

Vzor KL revize 01  je určen pro hodnocení výzev vyhlášených do 20. 7. 2020
Vzor KL revize 02 je určen pro hodnocení výzev vyhlášených od 21. 7. 2020

 Zásadní úpravy ve vzorech KL revize 02 oproti revizi 01:

 1. Odstranění otázky týkající se vlastnické a ovládací struktury u kritéria Žádost o podporu je podána v předepsané formě – kontrolní otázka přešla do KL pro ZoZ na CRR
 2. Odstranění kontroly příloh:
  1. Zadávací a výběrová řízení
  2. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
   Tyto přílohy se kontrolují v rámci ZoZ na CRR.
 1. Doplnění otázky ke kritériu Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný v souladu s Obecnými pravidly
 2. Úprava kontrolní otázky u kritéria Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny – v souladu s aktuálními podmínkami pro nákup pozemku.

 Vzory KL najdete zde.

28.7.2020 – Vydání revize OM IROP 1.7 – aktualizace dokumentace pro MAS včetně min. požadavků

Řídicí orgán IROP vydal dne 24. 7. 2020 revizi Operačního manuálu IROP, v.1.7. Předmětem revize je zejména zapracování Metodických dopisů ŘO IROP č. 25 – 31 a dále aktualizace a doplnění postupů v souladu s aktuálními potřebami IROP.

V této souvislosti byly na webových stránkách v dokumentech pro MAS aktualizovány příručky a vzory, které byly předmětem této revize, a to včetně Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, verze 1.4 platné od 24. 7. 2020 a účinné od 1. 9. 2020.

 Na následujících odkazech najdete veškeré pro Vás potřebné aktualizované dokumenty:

https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/dokumenty/dokumenty-pro-mas/minimalni-pozadavky-ro-irop-k-implementaci-clld/minimalni-pozadavky-ro-irop-k-implementaci-clld-k
 1. Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD_verze 1.4 k 24. 7. 2020 – aktualizováno

Vzhledem k úpravám, které souvisí s postupem pro podporu náhradních projektů (kap. 5.3 Výběr projektů) a postupy pro posuzování změn, úprav a přehodnocování projektů (kap. 7), byla účinnost dokumentu posunuta až na 1. 9. 2020, abyste měli dostatečný prostor se s úpravami seznámit. K tomuto Vám ještě ŘO pošle pracovní verzi zobrazující změny v dokumentu a grafická schémata pro rychlejší orientaci v těchto postupech.

Interní postupy, které má ŘO IROP v tuto chvíli v připomínkování, bude připomínkovat již s ohledem na tuto aktualizovanou verzi. Platnost a účinnost interních postupů MAS aktualizovaných podle Minimálních požadavků ŘO IROP, verze 1.4, může být stanovena nejdříve od 1. 9. 2020, tj. po nabytí účinnost tohoto aktualizovaného dokumentu.

 http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory
 1. Příloha č 1_AD a dodatku_Finanční plán_CLLD – aktualizováno
 2. Příloha č 2_AD a dodatku_Indikátory_CLLD – aktualizováno
http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Prirucky-a-postupy
 1. Kontrolní list – administrativní ověření – proces hodnocení a výběru projektů MAS – aktualizováno
 2. Kontrolní list před odesláním souhlasu s vypořádáním připomínek k interním postupům MAS – aktualizováno
 3. Kontrolní list před vyhlášením výzvy nositele integrované strategie CLLD pro ŘO IROP – aktualizováno
 4. Příručka pro hodnocení integrovaných projektů CLLD a ITI v IROP – aktualizováno
  Zde je povinnost zajistit proškolení hodnotitelů MAS v rámci kontroly formálních náležitostí a přijstelnosti (kap. 2.3.1.1). Jedná se tedy o proškolení všech členů výběrového orgánu, a to i v případě, že MAS používá pro hodnocení hodnotící komisi.
 5. Příručka pro zadávání výzvy do MS2014+ v NPL pro MAS – aktualizováno

22.7.2020 – Revize výzvy č. 85 Sociální bydlení -  INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Řídicí orgán IROP dne 21. 7. 2020 vydal revizi 85. výzvy IROP Sociální bydlení – integrované projekty CLLD, SC 4.1, včetně Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.1.

Nedůležitější změny, které se dotknou posuzování a administrace výzev MAS:

 • Doplnění cílových skupin
 • Zrušení povinnosti individuálního ověřování potřeb financování, které se týká příjmů projektu
 • Úprava názvu obecného kritéria přijatelnosti pro hodnocení MAS – Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS, tak, aby byl v souladu s názvem uvedeným v PD IROP – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS

Další změny:

 • Úprava kapitoly Parametry sociálního bydlení v IROP
 • Úprava podmínek pro pořízení nemovitostí
 • Doplnění přílohy Příjmový dotazník

Detailní přehled změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů.

Revizi výzvy č. 85 naleznete na internetových stránkách:

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/revize-vyzev-c-83,-84-a-85-irop-pro-integrovane-p
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-85-socialni-bydleni-in-projekty-clld

Revizi výzvy a souvisejících pravidel si prosím hlídejte u svých aktuálně vyhlašovaných výzev MAS, tj. aby se výzva MAS vždy odkazovala na správnou verzi platných Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.
V souvislosti s revizí výzvy č. 85 bude revidován také KL pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti na MAS pro 85. výzvu, jakmile bude na webu IROP zveřejněn, budeme Vás informovat.

15.7.2020 –  Častá zjištění z přezkumů projektů CLLD v IROP při ZoZ – Doplnění

Vážení zástupci místních akčních skupin,

v návaznosti na zaslané chyby a nedostatky v procesu hodnocení a výběru projektů při realizaci CLLD v IROP, které jsem Vám zasílala dne 23. 6. 2020, si dovoluji se na Vás obrátit ještě ve věci častých zjištění v rámci přezkumných řízení, které jsou na Řídicím orgánu IROP objeveny při závěrečném ověření způsobilosti. V případě nesplnění závěrečného ověření způsobilosti má žadatel možnost podat žádost o přezkum hodnocení, kterou vyřizuje přezkumná komise Řídicího orgánu IROP. Velice častým jevem, se kterým se nyní členové přezkumných komisí setkávají, je nesplnění kritéria 1.12 Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu. V rámci tohoto kritéria CRR hodnotí správné rozložení výdajů na hlavní a vedlejší aktivity, a zda je projekt v souladu s hlavními aktivitami výzvy IROP a jejími Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Vzhledem k tomu, že mnoho projektů bývá vyhodnoceno negativně právě z důvodu nesouladu projektu s hlavními aktivitami výzvy IROP, chtěli bychom Vás požádat a apelovat na Vás, abyste žadatele ve věci konzultace projektu odkazovali více na pracovníky z CRR, zejména tam, kde ta specifikace aktivit je složitější. Právě pracovníci CRR žadatele navedou a informují, zda je připravovaný projekt v souladu s hlavními aktivitami výzvy IROP, či nikoliv. Je ale nutné, aby projekt konzultovali žadatelé přímo a ne zprostředkovaně přes MAS.

Doufáme, že odkazování na pracovníky CRR, kteří žadateli vysvětlí podporované a nepodporované aktivity výzev IROP, sníží počet žádostí o přezkum hodnocení, které bývají obvykle vyhodnoceny jako nedůvodné. Projekty, které nejsou konzultovány s CRR a jsou ukončeny negativně v rámci hodnocení, mají negativní vliv i na čerpání MAS, proto Vás tímto žádáme o součinnost a odkazování žadatelů na pracovníky CRR v těchto případech. Z Vaší strany je pak důležité žadatele informovat o omezení aktivit, které jste si případně ve svých výzvách nastavili (ne vždy výzvy MAS podporují všechny aktivity z výzvy Řídicího orgánu IROP).

Děkujeme za součinnost.

ŘO IROP

12.6.2020 - Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 53

ŘO IROP zveřejnili aktualizovaný vzor kontrolního listu pro hodnocení MAS pro 53. Výzvu - UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 4.1 – revize 03.

Revize 03 je platná od 12. 6. 2020 včetně pro Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.4 od 8. 10. 2019. Revize 02 byla přesunuta již do archivu. Pro nově a aktuálně zpracovávané kontrolní listy, které nebyly ze strany ŘO IROP schváleny/odsouhlaseny do 11. 6. 2020 včetně platí pro výzvy MAS vyhlašované od 8. 10. 2019 (myšleno datum vyhlášení výzvy MAS) vzor KL – revize 03.

Zásadní změny oproti vzoru KL – revize 02 jsou následující:

 1. U kritéria Žádost o podporu je podána v předepsané formě – došlo k odstranění otázky ke kontrole vlastnické a ovládací struktury .
 2. U kritéria Jsou doloženy všechny povinné přílohy ………..-  došlo k odstranění kontroly příloh Zadávací a výběrová řízení a Čestné prohlášení o skutečném majiteli.
 3. Došlo k odstranění otázky týkající se eliminace negativních vlivů na ŽP u kritéria „Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí“ – u aktivit Terminály a parkovací systémy, Bezpečnost a Cyklodoprava.

Vzory KL najdete zde

10.6.2020 – Ukončení prezentační vrstvy MS Silverlight

Většina problémů s novou prezentační vrstvou NPL MS2014+ byla vyřešená, bude v noci na pátek 12.6.2020 ukončen provoz původní prezentační vrstvy MS Silverlight. Od uvedeného data lze tedy používat jen prezentační vrstvu NPL dostupnou zde: https://msiu.mssf.cz/mwclient/main.
Připomínáme, že NPL nefunguje v MS Internet Exploreru. Používejte prohlížeč Firefox, Chrome nebo Opera.
Změna se nedotýká ISKP14+, který nadále funguje v MS Internetu Explorer.

4.6. 2020 - Upřesnění informací k možnosti pořádání webinářů ve SC 4.2 IROP

ŘO IROP upřesnil informace k možnosti pořádání webinářů v případě SC 4.2 IROP v návaznosti na vydané pokyny ORP MMR k 1.6.2020.

Vzhledem ke skutečnosti, že nouzový stav byl ukončen ke dni 17. 5. 2020, resp. od 25. 5. 2020 byly povoleny akce s účastí do 300 osob, nevidíme opodstatnění nadále umožňovat pořádání tzv. webinářů, které by nahradily prezenční semináře pro žadatele a příjemce k výzvám MAS.

Pro výzvy vyhlášené MAS od 25. 5. 2020 včetně již tedy nebude možné pořádat webináře nahrazující klasické semináře, stejně tak pro tyto výzvy nebude možné nahrazovat semináře individuálními konzultacemi s žadateli.

28.5.2020 - Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 62

 ŘO vydal v návaznosti na revizi výzvy č. 62. IROP „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD, aktualizaci vzoru kontrolního listu pro hodnocení MAS.

 Vzor kontrolního listu pro 62. výzvu IROP je rozdělen na 2 verze:

 • Revize 02 – aktualizovaný pro výzvy MAS vyhlašované od 4. 5. 2020 včetně
 • Revize 01 – pro výzvy MAS vyhlašované do 3. 5. 2020

 V revizi 02 jsou zapracovány následující úpravy:

 1. Úpravy ve vzhledu tak, aby byl v souladu s formáty vzorů KL pro 53. a 68. výzvu
 2. Doplnění kontrolní otázky u kritéria Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný
 3. U kritéria Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny je upravena otázka pro hodnocení v souladu s aktualizací Specifických pravidel, verze 1. 3,platnost od 4.5.2020
 4. U kritéria Žádost o podporu je podána v předepsané formě odstraněna otázka ke kontrole vlastnické a ovládací struktury – nyní již kontroluje CRR v rámci ZoZ
 5. U kritéria Jsou doloženy všechny povinné přílohy ………..byla odstraněna kontrola příloh Zadávací a výběrová řízení a Čestné prohlášení o skutečném majiteli. Nyní již tyto přílohy kontroluje CRR v rámci ZoZ.

 Oba platné vzory KL najdete zde:

https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/dokumenty/dokumenty-pro-mas/vzory/vzor-kontrolni-listy-pro-fnap-sc2-1-62-vyzv

19.5.2020 – Stavy projektů v MS14+

Na základě dotazů ke stavům projektů v MS2014+ ŘO IROP připoměl odkazem na webové stránky, seznam všech stavů včetně vysvětlení i grafické workflow projektu.

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/stavy-projektu-v-ms-2014-a-co-znamenaji

Tyto pomůcky včetně dalších naleznete v sekci Rady a tipy pro žadatele

https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/rady-a-tipy-pro-zadatele

11.5. 2020 – ŘO vydal záznam k realizaci IROP č. 219

Vztahuje se k problematice Změny výzev nositelů IN (ITI, IPRÚ a MAS) a ZS ITI spočívající v posunu nejzazšího data ukončení fyzické realizace projektu na pozdější datum v souvislosti s výskytem COVID-19 na území České republiky. 

Nicméně je nutné i nadále zachovat rovný přístup vůči všem žadatelům a dodržet tak následující podmínky:

 1. výzva nositele ITI/IPRÚ nebyla ukončena pro příjem projektových záměrů, respektive výzva MAS nebyla ukončena pro příjem žádostí o podporu,
 2. termín pro ukončení příjmu projektových záměrů/žádostí o podporu musí být prodloužen minimálně o dobu, po kterou již probíhal příjem projektových záměrů/žádostí o podporu v dané výzvě (tzn., že rozhodující je doba, která uplynula od data zahájení příjmu projektových záměrů/žádostí o podporu do data oznámení této změny výzvy),
 3. změna musí být v souladu s finančními plány integrovaných strategií IN a zároveň nejdéle však do 30. 6. 2023.

Záznam k realizace ke stažení zde

5. 5. 2020 – Revize 62. výzva IROP  „Sociální infrastruktura“

Dne 4. 5. 2020 ŘO IROP vydal revizi výzvy č. 62 - Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD.

Důvodem aktualizace je především doplnění přílohy č. 19 „Příjmový dotazník“ a přílohy č. 18 „Prohlášení o souladu s cílovou skupinou podpory sociálního bydlení v IROP“, dále doplnění skupin dle definice ETHOS a úpravy parametrů vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitého majetku v kapitole 3.4.2 „Cílové skupiny“ a úpravy parametrů sociálního bydlení v IROP v kapitole 3.4.4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Detailní přehled změn v textu výzvy a Specifických pravidel je uveden na začátku revidovaných dokumentů.

Revizi výzvy naleznete na webových stránkách:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-62-socialni-infrastruktura-integrovane-pro

 Revizi výzvy a souvisejících pravidel si prosím hlídejte u svých aktuálně vyhlašovaných výzev MAS, tj. aby se výzva MAS vždy odkazovala na správnou verzi platných Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

27.4. 2020 – Dne 16. 4. 2020 vydalo CRR opatření související s koronavirem

 https://www.crr.cz/opatreni-centra-souvisejici-s-koronavirem/

8. 4. 2020 - Doporučení pro MAS – per rollam – upřesnění postupů ŘO IROP

 V návaznosti na doplněné pokyny ze strany MMR, Odboru regionální politiky, které kolegové aktualizovali k 1. 4. 2020, Vám bylo zasláno upřesnění našich postupů, a to tak, abychom s pokyny od MMR-ORP byli v maximální možné míře sladěni.

 Aktualizované doporučení MMR-ORP včetně upřesnění postupů ŘO IROP naleznete v dokumentu zde. Úpravy ŘO IROP jsou označené žlutě.

8. 4. 2020 - Závazné stanovisko ŘO IROP k COVID-19

Řídicí orgán IROP vydal dne 7. 4. 2020 Závazné stanovisko, které reaguje na vydaná mimořádná opatření v souvislosti s výskytem COVID-19.

ZS naleznete v příloze e-mailu. Žadatelům a příjemcům bylo zveřejněno na webu IROP.

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zavazne-stanovisko-ro-irop-c-20-k-mimoradnym-opat
https://irop.mmr.cz/getmedia/86128bd0-d39c-4555-bdf7-2985173293d6/Zavazne-stanovisko-RO-IROP-c-20.pdf.aspx

V Závazném stanovisku je uvedeno, že u integrovaných projektů ITI a IPRÚ k těmto žádostem o změnu není nutné z důvodu administrativní náročnosti dokládat vyjádření nositele ITI a IPRÚ. To platí opravdu jenom v případě nositelů ITI a IPRÚ, kdy se nevyjadřují k hodnocení, ale pouze k vlivu na strategii. Vyjadřování k žádostem o změnu projektu ze strany MAS a ZS ITI nadále zůstává beze změny.

31. 3. 2020 – Depeše CRR: Informace Centra pro žadatele a příjemce

Vážení žadatelé a příjemci,

Ministerstvo pro místní rozvoj a Centrum pro regionální rozvoj České republiky reflektují aktuální epidemiologickou situaci ve spojitosti s bezpečnostními opatřeními a boji proti SARS-CoV-2 a uvědomují si, že dopady mohou pro příjemce znamenat velké množství různých problémů s různým dopadem na harmonogram projektů podpořených z IROP. Pracovníci Centra jsou připraveni konzultovat dotazy a komplikace vzniklé touto situací a budou přistupovat ke každému projektu jednotlivě, vždy ve snaze co nejvíce pomoci příjemci zdárně dokončit realizaci projektu.

Řídicí orgán IROP i Centrum sice přistoupily k zamezení osobních kontaktů a jednání svých pracovníků s jinými osobami v rámci pracovních povinností, NICMÉNĚ CELÝ PROCES ADMINISTRACE PROJEKTŮ V RÁMCI MS2014+ JE PLNĚ ELEKTRONICKÝ. Jedinou změnou je tak odsunutí fyzických kontrol projektů na pozdější dobu.

Regionální pobočky Centra nadále fungují a poskytují informační servis elektronicky. Veškeré záležitosti, týkající se vašich projektů, KOMUNIKUJTE PROSÍM i nadále se svým manažerem projektu a to PRIMÁRNĚ SKRZ MONITOROVACÍ SYSTÉM MS2014+. Centrum dále VYZÝVÁ PŘÍJEMCE, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby – pokud je to možné – KONTAKTOVALI SVÉHO PROJEKTOVÉHO MANAŽERA PROSTŘEDNICTVÍM MS 2014+ A OHLÁSILI ZMĚNY VYVOLANÉ TOUTO SITUACÍ. Řídicí orgán IROP i Centrum ubezpečují, že budou ke každé žádosti o změnu projektu z důvodů výše uvedených přistupovat velmi vstřícně.

Ministerstvo pro místní rozvoj intenzivně jedná o aktuální situaci, a z ní plynoucích dopadech na program a projekty, také s Evropskou komisí. Pro další informace proto doporučujeme sledovat stránky MMR, Centra a IROP.

Vážení žadatelé a příjemci, děkujeme vám za pochopení a respektování výše uvedeného.
UPOZORNĚNÍ: Na tuto depeši neodpovídejte. V případě dotazů se obraťte na svého manažera projektu.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

31. 3. 2020 - Pokyny k podávání ŽoZ projektů ze strany příjemců ve výzvách MAS

Zástupkyně ŘO IROP požádala o součinnost ve věci podávání žádostí o změnu projektu na snížení alokace ze strany příjemců, a to z toho důvodu, abyste jako MAS mohli ušetřené prostředky z realizovaných projektů využít do dalších výzev, případně převést do jiného opatření v rámci změn integrovaných strategií.

Podání žádosti o změnu projektu z důvodu ponížení alokace o ušetřené prostředky je relevantní do doby ukončení realizace projektu a jeho proplacení, tj. do stavu PP41 – Projekt finančně ukončen ze strany ŘO. Do této doby se totiž neví, s jakou konečnou částkou se projekt proplatí a kolik se reálně v tomto projektu ušetří, bez podané žádosti o změnu ze strany příjemce se to nedá zjistit. V těchto případech je tedy relevantní žádost o změnu ze strany příjemce podat.

Pokud ale projekt je již ukončen a příjemci byla schválena závěrečná žádost o platbu, i bez podání žádosti o změnu tak reálně v MS2014+ ŘO vidí, kolik se příjemci proplatilo a o kolik se oproti původní alokaci projektu případně ušetřilo.

ŘO prosí, aby MAS po schválení závěrečné žádosti o platbu a nastavení stavu PP41 neinstruovala své příjemce, aby podávali žádosti o změnu projektu a ponižovali si alokaci na projektu, je to pro ŘO zbytečná administrativní zátěž a takového změny budou ze strany Řídicího orgánu IROP zamítány.

26. 3. 2020 - Doporučení pro MAS – per rollam – upřesnění postupů ŘO IROP

Řídicí orgán IROP zaslal upřesňující informace týkající se jednání a hlasování orgánů formou per rollam. Dotazujete se nás zejména na jednání hodnoticí komise/výběrového orgánu.

Z doporučení odeslaného Odborem regionální politiky dne 16. 3. 2020 k jednání povinných orgánů MAS platí, že je možné přistoupit k hlasování formou per rollam i v těch případech, kdy to neupravuje nebo nedovoluje Vaše vnitřní dokumentace, tedy ani interní postupy MAS, pokud to není v rozporu se zákonem. V těchto případech je nutné tento postup zpětně potvrdit na prezenčním jednání příslušného orgánu, tzn. bude potvrzeno, že v době od-do se postupovalo formou per rollam při rozhodování, která souvisela např. s hodnocením projektů, schvalováním výzev, změnami strategií apod. (bude záležet, jaká všechna rozhodnutí se v této době učiní a čeho se budou týkat, nemyslíme tím, že by se přeschválila všechna přijatá rozhodnutí zvlášť, jenom se potvrdí ten postup), a to,jakmile to situace dovolí, tzn. při prvním jednání od uvolnění opatření vlády, která brání těmto jednáním, nejpozději však do 30 pd.

 • Pozvánku resp. informaci o hlasování per rollam je nutné rozesílat e-mailem všem zvoleným členům orgánu a e-mailovou korespondenci archivovat.
 • Zasílání pozvánky k hlasování per rollam a poté i další koordinaci úkonů by měl provádět ten, kdo je běžně zodpovědný za svolávání a vedení jednání, pokud nebude pověřen někdo jiný pro tyto účely (pověření musí být provedeno v souladu s interní dokumentací MAS).
 • Nadále je nutné dokládat veškeré související dokumenty – zápisy, etické kodexy, KL k hodnocení apod.
 • Co není možné podepsat, je možné podepsat elektronicky, naskenovat podepsané nebo dopodepsat později – např. u etických kodexů je nutné jejich možné podepsání doložit emailovou korespondencí a dopodepsat pak zpětně; stejně tak i případný střet zájmů doložit e-mailovou korespondencí.
 • Proškolení je možné provést prostřednictvím videokonference (minimálně přes hlasovou konferenci, jsme si vědomi přetížeností videohovorů) nebo i písemnou formou, kdy by bylo dostačující zaslat hodnotitelům příslušný dokument, který podrobně popíše, jak hodnotit. Hodnotitel písemně potvrdí, že byl proškolen a nemá k postupu a způsobu hodnocení další otázky.
 • Účast opět potvrdit a doložit e-mailovou korespondencí, pokud není možné prezenční listiny podepsané naskenovat nebo podepsat elektronicky – opět bude dopodepsáno.
 • Dle formy hlasování, např. konsensem, je nutné, aby každý hodnotitel vytvořil KL k hodnocení a zaslal do stanoveného termínu.
 • V případě neshody počtu bodů u konkrétních kritérií napříč jednotlivými KL, bude nutné na hodnotitele rozeslat tento rozpor k vyjádření, případně k hlasování o shodě nad počty bodů u těchto rozdílných kritérií, stejně tak z důvodu uvedení odůvodnění jednotlivých kritérií k finálnímu KL k hodnocení.
 • Následně vznikne finální kontrolní list ke každému projektu, seznam projektů dle počtu přidělených bodů, zápis z hodnocení.
 • Schválení výše uvedené dokumentace opět proběhne formou per rollam. Pokud MAS nemá ve svých jednacích řádech ošetřený způsob jednání per rollam, měla by do e-mailu, který odesílá na členy orgánu, určit pravidla takového hlasování, tzn, od kdy do kdy (datum i čas) je možné hlasovat, pokud se někdo hlasování neúčastní (nebude reagovat), zda se bude započítávat do počtu přítomných (protože byl osloven) – jako zdržel se hlasování, nebo se do počtu započítávat nebude.
 • Zároveň také jak postupovat v případě střetu zájmu hodnotitele:
  o  V případě, kdy hodnotí hodnotící komise a výběrový orgán pouze potvrzuje výsledky hodnocení, tak členům výběrového orgánu bude zaslán emailem seznam projektů (název/jméno žadatele), tj. se emailem vyjádří, zda jsou ve střetu zájmu, či ne, ti kteří jsou ve střetu zájmů, tak se zdrží hlasování. I přesto, že budou ve střetu zájmu, mohou se započítat do kvóra pro hlasování, aby byl splněný procentuální poměr, jejich e-mail bude přílohou zápisu z jednání orgánu.
  o  V případě, kdy hodnotí celý výběrový orgán, tak členům výběrového orgánu bude zaslán e-mailem seznam projektů (název/jméno žadatele), tj. se e-mailem vyjádří, zda jsou ve střetu zájmu, či ne, ti kteří jsou ve střetu zájmů, tak se nebudou vůbec účastnit hlasování a nebudou se započítávat do kvóra, nebudou jim tedy zaslány ani podklady k hodnocení. Jejich e-mail bude přílohou zápisu z jednání orgánu.
 • Pokud nebudou požadované dokumenty podepsané (min. elektronicky), uloží se do MS k těmto nepodepsaným dokumentům e-mailová korespondence, která jejich podepsání stvrzuje, aby se projekty mohly předat do další fáze hodnocení, tzn. ti co mají elektronické podpisy, tak např. zápis podepíší, ti co nemají, tak se uvede, že vyjádření zaslali e-mailem dne xx.xx.xxxx a tyto e-maily budou přílohou toho zápisu. Ten samý postup platí i pro KL k hodnocení.

Bude nutné k tomuto procesu sepsat ze strany MAS záznam k realizaci, z jakých důvodů se přistupovalo k těmto nestandartních krokům oproti postupům, které má MAS uvedeny ve své interní dokumentaci, případně interních postupech MAS, na který se pak bude odkazovat v zápisech z těchto jednání, resp. hlasování formou per rollam. Záznam bude přiložen ke všem výzvám, kterých se toto bude týkat společně s další povinnou dokumentací. Není teda potřeba sepisovat ke každému postupu zvlášť záznam, bude jeden obecný, na který bude odkazováno.

MAS může využít nově vytvořený záznam k realizaci MAS – vzor uvedený v příloze emailu, který je vhodný při řešení problémů týkajících se celé výzvy/výzev MAS nebo jiných akutních problémů. Záznam vypracuje pracovník kanceláře MAS. Záznam schvaluje vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD nebo statutární zástupce MAS. Záznam bude obsahovat minimálně číslo a název výzvy/výzev (pokud se bude vztahovat ke konkrétní výzvě MAS), popis problému a způsob jeho řešení, zodpovědnou osobu za vypracování a schválení záznamu a datum platnosti. Záznam bude uložen v MS2014+ na obrazovce Přílohy výzvy u dané výzvy/daných výzev jako neveřejný dokument pro žadatele/příjemce.

Pokud by vzešla potřeba v záznamu specifikovat postup, který není výše uveden, záznam nám můžete zaslat ke konzultaci na clldirop@mmr.cz.

24.03.2020 – Informace ŘO IROP pro nositele integrovaných nástrojů – SARS-CoV-2

ŘO IROP informoval prostřednictvím pana náměstka  Mgr. Zdeňka Semoráda o přístupu Řídícího orgánu IROP k aktuální epidemiologické situaci ve vztahu k realizaci integrovaných nástrojů a možným změnám integrovaných strategií ITI, IPRÚ a CLLD. Vyjádření naleznete zde.

16. 3. 2020 -  Informace o komunikaci s ŘO IROP při přijetí mimořádného opatření

Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

v návaznosti na příslušná usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření bych Vás ráda informovala o realizaci mimořádného opatření v podmínkách MMR. Ve vztahu k oddělení implementace integrovaných nástrojů ŘO IROP jsou všichni zaměstnanci na home office, v tuto chvíli min. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.

 Pro komunikaci s námi využívejte primárně naši svodnou adresu clldirop@mmr.cz nebo v urgentních případech se obracejte na lenka.kriegischova@mmr.cz. Pro komunikaci k MS2014+ využívejte adresu helpirop_in@mmr.cz.

Pevné linky všech zaměstnanců budou přesměrovány na sekretariát.

Pokyny k využití elektronického hlasování místo prezenčního jednání orgánů s ohledem k mimořádné situaci v České republice včetně možnosti konání webinářů Vám byly rozeslány kolegy z Odboru regionální politiky MMR.

V případě, že v jakémkoli procesu administrace programu IROP dojde k tomu, že žadatel/příjemce nezvládne vzhledem k současné situaci  České republiky doplnit cokoli co doplnit měl, tak automaticky prodlužujeme lhůtu na dobu k tomuto doplnění potřebnou. Prodloužení lze opakovat. Tímto pokynem se budou řídit hodnotitelé a pracovníci Centra pro regionální rozvoj, prosím Vás ve vztahu k Vašemu hodnocení žádostí o podporu o totéž.

Prodlužování data ukončení příjmu žádostí do Vašich výzev MAS nadále umožňujeme, stejně jako doposud, navíc opět v případech, kdy žadatel vzhledem k současné situaci  České republiky nezvládne žádost včas zfinalizovat.

Děkujeme za Vaši spolupráci a součinnost.

16.3.2020 – Zveřejnění otázek a odpovědí ze semináře IROP k SC 4.2 

 Na webových stránkách IROP byly zveřejněny dotazy a odpovědi ze seminářů pro MAS ke SC 4.2 v IROP, uskutečněných dne 25. 11. 2019.

výzva č. 6 - https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-6-mas
odpolední seminář- https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/akce/akce-a-vyzvy-ro-irop/seminar-irop-pro-prijemce-6-vyzvy-odpoledni-termin
dopolední seminář - https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/akce/akce-a-vyzvy-ro-irop/seminar-irop-pro-prijemce-6-vyzvy-dopoledni-termin

18.2.2020 - Informace o problému s pracovními skupinami – předávání k ZoZ – VYŘEŠENÍ

V monitorovacím systému došlo v rámci vydání realease 17 k chybně zapracovanému požadavku, kdy Tesco provedlo úpravu zasílání depeší, tedy výběr skupin tak, že nebylo možné vybrat pracovní skupiny, zejména tu, kterou jste využívali pro předávání projektů k Závěrečnému ověření způsobilosti. Nyní je již problém vyřešen a zasílání projektů k předávání k ZoZ formou depeší na pracovní skupinu monitorng_Centrum*skc je funkční.

Nově pro možnost zasílat tyto depeše na pracovní skupinu monitoring_Centrum*skc  budete žádat o přidání do pracovní skupiny IROP_hlavni. Ti, co měli roli čtenář pracovních skupin, jsou již ve skupině přidaní, tj. zasílání by měli mít funkční.

Pro zasílání depeší na CRR kvůli ZoZ není třeba role Čtenář pracovních skupin, proto je tato role odebírána.

30.1.2020 – Informace ke krácení a přerozdělení alokace v IROP

Vážení zástupci místních akčních skupin,
Řídicí orgán IROP přistoupil v roce 2019 poprvé ke krácení rezervované alokace MAS v IROP z důvodů nenaplnění stanoveného finančního plánu v akceptačním dopise. Z objektivních důvodů nebral v úvahu objem předložených žádostí o platbu, ale pouze objem předložených žádostí o podporu do výzev MAS, a to ve stanoveném limitu 41,17 % celkové rezervované alokace do 31. 10. 2019 včetně.

MAS, které tohoto limitu nedosáhly, byly o krácení informovány dopisem ředitele ŘO. Ostatní MAS byly informovány o splnění těchto limitů dopisem ředitele ŘO IROP ze dne 19. 12. 2019.

Alokace, o kterou budou dotyčné MAS kráceny, bude přerozdělena mezi ty MAS, které naopak tento limit splnily a to v režimu proplacené žádosti o platbu v limitu 41,17 % celkové rezervované alokace v IROP k 31. 10. 2019 včetně.

17.1.2019 – Aktualizace KL pro výzvu č. 69 ŘO IROP

na webu IROP byl vyvěšen nový vzor kontrolního listu pro hodnocení MAS pro 69. výzvu ŘO IROP, který je platný pro výzvy MAS vyhlášené po revizi Specifických pravidel této výzvy, tzn. výzvy vyhlášené nejdříve 17. 12. 2019

Kontrolní list pro 69.výzvu byl aktualizován (pro výzvy vyhlášené nejdříve k datu vydání aktualizovaných Specifických pravidel) s ohledem na nové podmínky pro nákup pozemků. KL se upravoval pouze u kritéria „Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny“, kde byla upravena kontrolní otázka.

Nic dalšího se neměnilo.

https://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory/Vzor-Kontrolni-listy-pro-FNaP-SC-1-3-69-vyzva

20.12.2019 – Náhradní projekty v IROP a Metodického dopis Řídicího orgánu IROP č. 30.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z důvodu přezávazkování programu došlo na úrovni Řídicího orgánu k rozhodnutí, že již nebude možné podpořit stávající náhradní projekty z úspor (ty již ve stavu PU27 Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty), a to jak individuální, tak integrované, a to právě pro umoření tohoto přezávazkování.

Prostředky však v případě integrovaných nástrojů bude možné využít na vyhlašování nových podvýzev, případně navyšování alokace těch stávajících. Stejně tak pro řešení současně stanovených náhradních projektů na straně nositelů ITI, IPRÚ a MAS, Řídicí orgán IROP upravil své postupy tak, aby v případě tzv. hraničních projektů došlo k oslovení žadatele ještě před jeho schválením mezi náhradní projekty, tj. oslovení ze strany Řídicího orgánu IROP proběhne po dokončení hodnocení na Centru pro regionální rozvoj ČR a předání na Řídicí orgán IROP, a to před samotným schválením těchto projektů jako náhradních.

Pro Vaši informaci  ŘO zasílá úpravu znění dotčené kapitoly v Operačním manuále IROP v příloze tohoto emailu, a to formou Metodického dopisu Řídicího orgánu IROP č. 30.

Zároveň samozřejmě platí i stávající postup, kdy je možné do ukončení hodnocení projektů ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR navýšit alokaci Vašich podvýzev tak, aby došlo k podpoře náhradních projektů, které jste ve fázi svého hodnocení stanovili.

19.12.2019 - Pokyny ke změnám SCLLD v IROP v roce 2020

ŘO zaslal pokyny pro předkládání změn integrovaných strategií CLLD (SCLLD) v roce 2020 dle MPIN v IROP. Změny budou souviset zejména s úpravou finančních plánů SCLLD, pokyny se však zaměřují i na další oblasti úpravy SCLLD, které mohou být součástí Vaší změny.

Řídicí orgán IROP v následujících dnech zašle na statutární zástupce místních akčních skupin dopis s informacemi o neuplatňování sankcí z naší strany za nesplnění finančních plánů a souvisejících závazků v IROP v roce 2019. Toto upozornění se nebude týkat šestnácti místních akčních skupin, které Řídicí orgán IROP informoval individuálně.

Změny integrovaných strategií v IROP bude administrovat Řídicí orgán IROP, jednotliví metodici oddělení integrovaných nástrojů, kteří s Vámi připomínkují dokumentaci k výzvám MAS. Veškeré dotazy a podklady ke změnám zasílejte na clldirop@mmr.cz (platí i pro MAS ze Zlínského kraje).

Dokumenty naleznete zároveň na webových stránkách IROP zde.

3.12.2019 – ŘO IROP dne 3. prosince 2019 vydal revizi 55. výzvy IROP KULTURNÍ DĚDICTVÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLDI, SC 4.1

Předmětem revize 1.3 výzvy č. 55 jsou především tato témata:
- v textu výzvy dochází k hlavní změně – změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 10. 2022.
- ve Specifických pravidlech došlo k úpravě vykazování výdajů při pořízení nemovitosti, ke změnám dochází u několika povinných příloh k žádosti o podporu a v povinnosti předkládání CBA.
- relevantně na změnu textů Specifických pravidel dochází i k aktualizaci textů tří příloh SPPŽP.

Detailní přehled změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů.

Revizi výzvy č. 55 naleznete na internetových stránkách:

https://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Aktualizace-vyzev-IROP-na-podporu-Kultury-prodlo

Revizi výzvy a souvisejících pravidel si prosím hlídejte u svých aktuálně vyhlašovaných výzev MAS, tj. aby se výzva MAS vždy odkazovala na správnou verzi platných Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

25.11.2019 – ŘO IROP vydal revize:

62. výzvy IROP Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD,
65. výzvy IROP Sociální podnikání – integrované projekty CLLD,
85. výzvy IROP Sociální bydlení – integrované projekty CLLD.

Předmětem revize v textu výzev je změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 10. 2022.
Detailní přehledy změn ve výše uvedených výzvách IROP jsou uvedeny na začátku revidovaných dokumentů.

Revize výzev naleznete na webových stránkách:

https://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Revize-vyzev-z-oblasti-Socialni-infrastruktury,-So

S touto revizí nedošlo k úpravě Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, ve Vašich vyhlašovaných výzvách se tedy odkazujete na stále stejná Specifická pravidla pro žadatele a příjemce bez ohledu na dnešní revizi.

12.11.2019 – Aktualizace vzorů kontrolních listů u výzev č. 53 a 68

ŘO zveřejnil aktualizaci vzorů kontrolních listů pro hodnocení MAS, a to výzev IROP č. 53 (doprava) a č. 68 (školství).

U jednotlivých výzev jsou vzory kontrolních listů rozděleny na 2 verze:

 • revize 01 pro výzvy vyhlašované před vydáním revidovaných Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (vždy rozděleno dle dat vydání aktualizované verze pravidel)
 • a revize 02 pro výzvy vyhlašované v souladu s novými revidovanými Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce (vždy rozděleno dle dat vydání aktualizované verze pravidel)

V revizích 02 jsou zapracovány nové/upravení podmínky vyplývající z aktualizace pravidel – např. nákup pozemků, úprava podílu vlastníků v právnické osobě apod.

MAS, jejichž výzva je vyhlášena v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, platnými před revizí, budou zpracovávat kontrolní listy podle vzoru revize 01.

MAS, jejichž výzva je vyhlášena v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, platnými po revizi, budou zpracovávat kontrolní listy podle vzoru revize 02.

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory/Vzor-Kontrolni-listy-pro-FNaP-SC1-2-53-vyzv
 http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory/Vzor-Kontrolni-listy-pro-FNaP-SC2-4-68-vyzv

06.11.2019 – ŘO IROP dne 6. listopadu 2019 vydal revizi 45. a 71. výzvy IROP pro předkládání integrovaných projektů CLLD 

V textu obou výzev dochází k hlavní změně – změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 10. 2022.

Detailní přehled změn v textu výzvy a Specifických pravidel je uveden na začátku revidovaných dokumentů.

Revize výzev č. 45 a 71 naleznete na webových stránkách:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Revize-vyzev-c-45-a-71-IROP-pro-predkladani-integ
 • Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – integrované projekty CLLD
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-45-Podpora-porizovani-a-uplatnovani-dokume
 • Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče – integrované projekty CLLD
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-71-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece

31.10.2019 – Materiály ze semináře k představení IROP 2021 – 2027

 ŘO IROP zveřejnil materiály (prezentace a videa – sestřih i záznam) ze semináře k představení Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021-2027, který se konal 14. 10. 2019 v Akademii veřejného investování v Praze.

http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Akce/Roadshow-IROP-2021/Predstaveni-Integrovaneho-regionalniho-operacniho

Další termíny seminářů v jednotlivých krajských městech budou postupně zveřejňovány na webu IROP.

29.10.2019 – Revize 6. výzvy IROP a specifických pravidel v SC 4.2

Řídicí orgán IROP vydal revizi 6. výzvy IROP a Specifických pravidel 6. výzvy IROP Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“ v SC 4.2.

Důvodem aktualizace výzvy je navýšení alokace výzvy v souladu s alokací stanovenou pro MAS ve SC 4.2 pro potřeby navazujících projektů MAS. Hlavními změnami Specifických pravidel je doplnění nové aktivity související s přípravou programového období 2021-2027 a omezení počtu průběžných plateb.

V rámci revize došlo k omezení počtu průběžných plateb. Pokud MAS již podala průběžnou platbu/průběžné platby v rámci právě probíhající etapy, pak od okamžiku vstupu revize 1.8 těchto Pravidel v platnost může MAS podat pouze další 2 průběžné platby za tuto etapu.

K této revizi a dalším informacím týkajících se SC 4.2 bude uspořádán seminář dne 25. 11. 2019. Budou se konat v tento den dva totožné semináře, jeden od 9:30, druhý od 13:30 tak, aby se jich mohli zúčastnit vždy max. 2 zástupci za MAS. S tímto termínem již prosím počítejte, bližší informace, včetně nahlášení účasti, Vám budou poskytnuty v předstihu.

Aktuální informace k revizi 6. výzvy a Specifických pravidle naleznete na webu zde:
https://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Revize-vyzvy-c-6-Zlepseni-ridicich-a-administrat
nebo https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-6-MAS

15.10.2019 – Řídicí orgán IROP vydal dne 15. 10. 2019 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.13.

Revizi pravidel si prosím hlídejte u svých aktuálně vyhlašovaných výzev MAS, tj. aby se výzva MAS vždy odkazovala na správnou verzi platných Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p
http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Aktualizace-Obecnych-pravidel-pro-zad-a-prij

10.10.2019 – Odstávka MS2014+ od 11.10.2019 do 13.10.2019

Tato odstávka je z důvodu přechodu MS (týká se pouze CSSF) na novou prezenční vrstvu (NPL). Přes zástupce NS MAS jste obdrželi prezentaci, kde jsou uvedeny nové funkčnosti a ovládání aplikace + Excely, pomocí kterých je možné vkládat hromadné filtry. Zároveň Vám k tomuto za IROP zasílal (zatím pouze v pracovní verzi) Příručku pro hodnocení integrovaných projektů a Příručku pro zadávání výzvy do MS2014+.

Jakmile příručky budou vydány, budeme Vás informovat, v tuto chvíli nám jde spíš o to, abyste se do těchto pracovních verzí mohli podívat, protože se v nich upravovaly printscreeny dle nové prezenční vrstvy (NPL).

8.10.2018 - Proběhla aktualizace výzvy č. 53 zaměřena na oblast dopravy.

 Předmětem revize výzvy, Specifických pravidel a příloh jsou především následující témata:

 •  v textu výzvy dochází k hlavní změně – změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 10. 2022;
 • ve Specifických pravidlech došlo k úpravě vykazování výdajů při pořízení nemovitosti – viz nová kapitola 3.6 Způsobilost výdajů v případě pořízení nemovitostí. Ke změnám dochází u několika povinných příloh k žádosti o podporu a v povinnosti předkládání CBA. U aktivity Nízkoemisní a bezemisní vozidla dochází k doplnění nezpůsobilých výdajů, ke změnám v oblasti veřejné podpory a povinností v době udržitelnosti, atd.;
 • relevantně na úpravu textů Specifických pravidel dochází i k aktualizaci textů několika příloh SPPŽP.

2.10.2019 – Platby v rámci průběžného proplácení 2019

CRR informuje, že v rámci průběžného proplácení doklady zaslané depeší do 8.11.2019 včetně budou poskytovatelem dotace proplaceny ještě v roce 2019. U dokladů zaslaných po tomto termínu, vzhledem ke lhůtám v rámci administrace, nemůžeme garantovat jejich proplacení v roce 2019.

Dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce kap. 7 Upozornění: „Z důvodu finanční závěrky státního rozpočtu nelze provádět platby na účty příjemců od poloviny prosince do začátku února“.

Výše uvedená informace byla zveřejněna také na stránkách MMR:
 https://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Informace-RO-IROP-k-proplaceni-ZoP-na-konci-2019

2.10.2019 – Proběhla aktualizace výzvy č. 68 zaměřena na oblast vzdělávání.

       Předmětem revize výzvy, Specifických pravidel a příloh jsou především následující témata:

 • změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 10. 2022;
 • upřesnění týkající se způsobilosti výdajů při pořízení nemovitosti;
 • ke změnám dochází u několika povinných příloh k žádosti o podporu a v povinnosti předkládání CBA, apod.;
 • relevantně na úpravu textů Specifických pravidel dochází i k aktualizaci textů několika příloh SPPŽP.

26.9.2019 – Harmonogram revize výzev ŘO IROP pro CLLD

V současnosti probíhá revize všech výzev ŘO IROP pro CLLD, kde hlavním předmětem úpravy je prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+, tzn. možnost vyhlašování výzev MAS v souladu s finančními plány Vašich integrovaných strategií CLLD i za rok 2019. Termín bude prodloužen do 31. 10. 2022.

Revize výzev budou probíhat do konce roku v pořadí: 68, 53, 65, 55, 69, 71, 45, 62 a 85.

Zároveň se na 2. 10. 2019 připravuje revize Obecných pravidle pro žadatele a příjemce.

26.9.2019 – Doplnění zbývajících kontrolních listů

ŘO doplnil zbývající vzory kontrolních listů k výzvám č. 45, 55, 65, 69 a 71. Prosíme o jejich využívání.

Vzory naleznete na:
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory

28.8.2019 – ŘO IROP vydal dne 27.8.2019 Závazné stanovisko ŘO IROP č. 17, kterým informuje žadatele a příjemce, jakým způsobem bude postupováno v případě revokace nepovinné přílohy Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu v průběhu realizace či doby udržitelnosti projektu. Stanovisko se vztahuje k aktivitě Sociálního bydlení. Dle specifických pravidel je tato příloha nepovinná a vztahuje se k věcnému hodnocení. ŘO informuje, že tato příloha bude posuzována pouze v době podání žádosti o podporu a nebude posuzovat stav přílohy po dobu celé realizace ani udržitelnosti projektu.

15.8.2019 – Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu vydal dne 13. 8. 2019 Závazné stanovisko ŘO IROP č. 16 k výzvě č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin, kterým upřesňuje pro žadatele a příjemce, tj. místní akční skupiny, výklad Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, zejména podmínek vztahujících se k dodržování a plnění povinností vyplývajících z Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin, a dále upřesňuje výklad pravidel vztahujících se k volbě a členství v orgánech místních akčních skupin.

Závazné stanovisko je uveřejněno zde:

http://irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Vydani-Zavazneho-stanoviska-RO-IROP-c-16

5.8.2019 – Externí audit – upřesnění depeše IROP ke SC 4.2

Upřesnění informací v zaslané depeši Řídicím orgánem IROP ke SC 4.2 ve vztahu k dokládání externího auditu zasílám následující doplnění.

V případě nejasností u konkrétních projektů MAS doporučujeme se obrátit na přidělené manažery projektu Centra pro regionální rozvoj České republiky.

12.07.2019 – Prodloužení výzev ŘO IROP pro IN!

prodloužení výzev ŘO IROP pro IN po roce 2019, dojde k tomuto kroku postupně během podzimních měsíců, tj. od září do listopadu 2019. Primárně začneme výzvami zaměřenými na SC 1.2, 2.4, 2.1 a 3.1.

Případné priority ve vyhlašování výzev, pokud jste tak již neučinili, zašlete přes NS MAS nejpozději do 25. 7. 2019.

Pokud v tuto chvíli budete vyhlašovat svoji výzvu, u které by bylo teoreticky nutné zajistit její přesah do roku 2020, je možné výzvu nyní vyhlásit a následně výzvu prodloužit na základě změny výzvy ŘO IROP. Pokud tuto situaci budete potřebovat řešit, obraťte se prosím na svého metodika na ŘO IROP v oddělení 266 na clldirop@mmr.cz.

27.6.2019 – Aktualizace vzorů kontrolních listů pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelností výzev č. 53 (SC 1.2), č. 62 a 85 (SC 2.1) a č. 68 (SC 2.4)

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory

24.6.2019 – Aktualizace příručky pro postup administrace veřejných zakázek v rámci kontroly FNaP pro MAS.

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Prirucky-a-postupy/Postup-administrace-Ver-zakazek-v-novem-modulu-MS

21.6.2019 – Ukončení příjmu žádostí o podporu do výzvy IROP č. 6: dne 30. 6. 2019 ve 14:00 bude ukončen příjem žádostí o podporu v MS2014+ na projekty předkládané do průběžné výzvy IROP č. 6 – Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.

29.5.2016 – Ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ do výzvy IROP č. 6

Příjem projektů MAS bude ukončen 30.6.2019 ve 14:00 hodin

http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Vyzva-IROP-c-6-–-upozorneni-na-ukonceni-prijmu-za

15.3.2019 – Aktualizace seznamu projektů z programu MŠMT

Podklad pro hodnocení žádosti o podporu FNaP k výzvě č. 68 ŘO IROP. (soubor: Příloha č. 2 – Přehled podpořených projektů MŠMT_březen 2019)

7.3.2019 – Vyhodnocení výkonnosti MAS v IROP k 1.3. 2019 (soubor: Vyhodnocení výkonnosti MAS 03.2019)

6.3.2019 – Vydání revize Obecných pravidel, verze 1.12 k 6. 3. 2019

Řídicí orgán IROP vydal dne 6. 3. 2019, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.12., odkaz zde:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

4.3.2019 – Vydání revize OM IROP 1.6 – aktualizace dokumentace pro MAS včetně min. požadavků

V této souvislosti byly na webových stránkách v dokumentech pro MAS aktualizovány příručky a vzory, které byly předmětem této revize a to včetně Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, verze 1.3 platné k 1.3.2019.

 • Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD_verze 1.3 k 1.3.2019 – aktualizováno
http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Minimalni-pozadavky-RO-IROP-k-implementaci-CLLD
 • Vzory pro MAS
http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory

Dodatek k akceptačnímu dopisu pro realizaci ISg – nově přidáno
Příloha č 1_AD a dodatku_Finanční plán_CLLD – nově přidáno
Příloha č 2_AD a dodatku_Indikátory_CLLD – nově přidáno
Vzor – Text výzvy MAS – aktualizováno

 • Příručky a postupy
http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Prirucky-a-postupy

Kontrolní list – administrativní ověření – proces hodnocení a výběru projektů MAS – aktualizováno

Kontrolní list před odesláním souhlasu s vypořádáním připomínek k interním postupům MAS –aktualizováno

Kontrolní list před vyhlášením výzvy nositele ISg CLLD pro ŘO IROP – nově přidáno

Příručka pro hodnocení integrovaných projektů CLLD a ITI v IROP – aktualizováno

Příručka pro zadávání výzvy do MS2014+ – aktualizováno

 21.2.2019 – Závazné stanovisko ŘO IROP č. 12

Řídicí orgán IROP vydal Závazné stanovisko č. 12, které upravuje problematiku navyšování osobních nákladů manažera projektu, členů projektového týmu a nákladů na projektové řízení v projektech SC 3.1, SC 2.1 (pro aktivitu DI soc. služeb) a SC 4.1 (pro aktivity Kulturní dědictví a DI soc. služeb).

Závazné stanovisko je zveřejněno na webových stránkách IROP:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Zavazne-stanovisko-RO-IROP-c-12

13.2.2019 – Pokyny ke změnám SCLLD v IROP! – aktualizovaná kontrolní tabulka

Byla provedena aktualizace Kontrolní tabulky finančních plánů SCLLD. Tabulka byla poupravena na základě zkušeností s prvními změnami SCLLD, které teď realizujete ve vztahu k IROP, je rovněž i uživatelsky přívětivější.

http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Zmeny-SCLLD