NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Informace ŘO OPZ pro MAS

Konzultant pro OPZ je Filip Unzeitig, tel. +420 731 524 218, email opz_expert@nsmascr.cz.

Zde najdete přehled Komunikace a aktuality od ŘO OPZ.

 

Zde najdete seznam hodnotitelů rozdělených dle jednotlivých oblastí (jen pro přihlášené).

Dokumenty ŘO OPZ

Cesta k aktuálním dokumentům k OPZ:
https://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny-opz

Pracovní pomůcky:

Instrukce k podání ŽoZ finančního plánu nebo indikátorů

24.6.2018 -  Od 1. 7. 2019 je platná aktualizovaná verze výzvy č. 047 OPZ pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

  • Aktualizace se týká textové části výzvy a to konkrétně navýšení limitu pro celkovou výši podpory de minimis pro činnosti spadající do oblasti zemědělské prvovýroby (Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství) podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 poskytnuté jednomu podniku, které nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit částku 20 000 EUR. Zároveň došlo ke změně kontaktního údaje u oblasti podpory zaměstnanosti.

 

Číslované informace:

Informace č. 22 - Zrušení povinnosti hlášení změn finančních plánů SCLLD

Informace č. 21 -  Poslední stanovené hromadné termíny pro vyhlášení výzev MAS pro období 2014 – 2020. Harmonogram výzev pro rok 2020 a další roky. Změny SCLLD

Informace č. 20 - Zacílení výzev a hodnocení projektů na podporu zaměstnanosti a Nová verze šablony finančního plánu k projektům zaměřeným na podporu sociálního podnikání

Informace č. 19 – Předcházení nejčastějších chyb při procesu hodnocení a výběru projektů na straně MAS, Informace o revizi Příručky pro MAS

Informace č. 18 - Připravovaná aktualizace MPIN a změny finančních plánů SCLLD, možnost navýšení rezervované alokace o částku na projekty v zásobníku a navýšení rezervované alokace o částku na novou výzvu/y pro MAS, kterým se daří úspěšně kontrahovat/čerpat prostředky OPZ

Informace č. 17 – Stanovení termínů pro vyhlašování výzev MAS a plány výzev MAS, změna výzvy ŘO OPZ pro MAS: termín ukončení fyzické realizace projektů do 31. 12. 2022

Informace č. 16 – Změna č. 4 Výzvy pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje 03_16_047

Informace č. 15 – Informace o harmonogramech plánovaných výzev MAS pro rok 2018 a stanovení termínů pro vyhlašování výzev MAS pro rok 2018

Informace č. 14 Informace ohledně úprav finančního plánu integrovaných strategií CLLD dle Metodického stanoviska k MPIN č. 8 Informace o změnách v administraci ZOR u aktivit prorodinných opatření

Informace č. 13 Informace o změně č. 2 Výzvy pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje 03_16_047, Doporučení pro přípravu výzev MAS a následné hodnocení projektů na základě dosavadních zkušeností, Informace o revizích pracovních pomůcek pro MAS

Informace č. 12 – Pokyn pro příjemce k vykazování hodnot indikátorů v PO 2 OPZ, Informace o revizích pracovních pomůcek pro MAS

Informace č. 11 – Pracovní pomůcka Hodnocení integrovaných projektů v CSSF14+ a revize Příručky pro MAS 

Informace č. 10 – Revize řídicí dokumentace, pomůcky pro tvorbu výzvy MAS

Informace č. 9 Dotazy v rámci podpory prorodinných opatření obcí a aktérů na místní úrovni  a informace pro žadatele k psaní projektové žádosti a podnikatelského plánu v oblasti sociálního podnikání 

Informace č. 8 - Informace o zveřejnění změny výzvy pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje č. 03_16_047

Informace č. 7- Způsob doručování akceptačních dopisů ŘO OPZ a úpravy internetových stránek Evropského sociálního fondu (ESFCR)

Informace č.6 - Seznam kontaktů na vybrané zaměstnance krajských poboček ÚP ČR

Informace č. 5 – Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD

Informace č. 4 – Nově přidané indikátory ve výzvě MMR k předkládání žádostí o podporu strategií CLLD, které se vztahují ke Specifickému cíli 2.3.1 OPZ

Informace č. 3 – Doporučení ke tvorbě Strategií CLLD

Informace č. 2 – Aktivity podporované z IP 2.3 OPZ

Informace č. 1 – Pravidla výběru MAS k podpoře z IP 2.3 OPZ