NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Komunikace a aktuality od ŘO OPZ

8.6.2021 – ŘO OPZ zveřejnil dne 29.4.2021 aktualizaci obvyklých cen a mezd/platů s platností od 1. 5. 2021

 https://www.esfcr.cz/documents/21802/799352/Obvykl%C3%A9+ceny+a+mzdy+platy/0210fcd0-bfe0-41c9-9050-d83e8b7b6f1b?t=1524830912497

19.5.2021 – Informace pro MAS č. 23

ŘO OPZ zaslal požadavek na distribuci informací k projektům realizovaným na území MAS.

 1. Předkládání průběžných zpráv o realizaci a žádostí o platbu včetně závěrečných
 2. Specifika pro projekty sociálního podnikání
 3. Informace pro příjemce podpory z OPZ, kteří v rámci svých projektů poskytují sociální služby financované v režimu vyrovnávací platby

20.10.2020 – Doplňující informace ŘO OPZ k „Výjimkám týkajícím se realizace aktivit v projektech OPZ“ (uveřejněných 16.10.2020)

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/doplnujici-informace-ro-opz-k-vyjimkam-tykajicim-se-realizace-aktivit-v-projektech-opz-uverejneno-16-10-2020/normal

16.10 2020 – VÝJIMKY PŘI REALIZACI AKTIVIT V PROJEKTECH OPZ

ŘO zveřejnil dokument obsahující výjimky týkající se realizace aktivit v projektech podpořených z OPZ. Výjimky po dobu své účinnosti upravují pravidla realizace aktivit v těchto oblastech:

A) Výjimka pro tzv. bagatelnost podpory a rozšíření možnosti realizace aktivit také v elektronické a telefonické formě

B) Výjimka pro realizaci vzdělávacích kurzů v projektech s jednotkovými náklady zaměřených na další profesní vzdělávání (umožňující realizaci vzdělávacích akcí také v elektronické formě)

Účinnost výjimek je od 5. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

Dále bylo zveřejněno sdělení řídicího orgánu ke způsobilosti výdajů a k plnění lhůt v období zhoršené epidemiologické situace.

 https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/vyjimky-pri-realizaci-aktivit-v-projektech-opz?inheritRedirect=false

25.9.2020 – Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce a výjimka pro dětské skupiny

 https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/aktualizace-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce-a-vyjimka-ds?inheritRedirect=false

10.7.2020 – Informace pro příjemce o dopadu přijetí programu Antivirus C

Na www.esfcr.cz byla zveřejněna informace pro příjemce o dopadu přijetí programu Antivirus C na projekty podpořené z OPZ. Informace je dostupná na tomto odkazu.

9.6.2020 - Informace ŘO OPZ k možnosti vyhlašovat další výzvy MAS

V návaznosti na zaslaný email z dubna t.r. a jak bylo avizováno, sděluji z pověření Ing. Heleny Petrokové, ředitelky odboru realizace programů ESF – sociální začleňování, aktuální informaci k případné možnosti vyhlásit další výzvy MAS. V této chvíli se nám podařilo uzavřít velkou většinu závěrečných ověření způsobilosti projektů z Vašich výzev. Na základě objemu podpořených projektů, objemu zbývajících zatím nevyhodnocených žádostí v MS a odhadu jejich podpory a na základě rozhodnutí podpořit navazující projekty na dětské skupiny do doby účinnosti připravované novely zákona o dětských skupinách (maximálně do konce roku 2022), jejichž objem v této chvíli odhadujeme na cca 30 mil. Kč, není za současné situace a stávající alokace pro IP 2.3 OPZ prostor resp. finanční prostředky pro vyhlašování dalších MAS v OPZ.
S dalším zpřesňováním objemu podpořených projektů po ukončení administrace a hodnocení nevyhodnocených žádostí a projektů dětských skupin může s ohledem na potřebu dočerpání alokace nastat situace, že mohou být podpořeny jednotky projektů ze zásobníků. Předpokládáme, že tato informace bude k dispozici v srpnu, příp. září 2020. V takovém případě Vás budeme znovu informovat.
Prosíme o maximální součinnost a aktivní spolupráci při dokončování administrace žádostí.

27.4.2020 – Aktualizace pravidel a formulářů OPZ

Upozorňujeme, že na webu ŘO OPZ byla aktualizována obecná část pravidel pro žadatele a příjemce, formuláře k veřejné podpoře/podpoře de minimis a vzory právních aktů. Verze jsou platné od 1. 5. 2020.

Upozorňujeme, že příjemci se musí řídit vždy platnou verzí relevantních pravidel. V případě nejasností týkajících se nových pravidel kontaktujte pracovníka ŘO, který s vámi ve věci vašeho projektu komunikuje.

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/aktualizace-pravidel-a-formularu-opz/normal

27. 4. 2020 - Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nouzového stavu v ČR II

V pátek 24.4. 2020 ŘO OPZ vydal druhou verzi Informací pro příjemce OPZ.

Realizace aktivit a způsobilost výdajů OPZ v době nouzového stavu v ČR je tak od 24. 4. 2020 do 31. 5. 2020 účinná.

Více v odkazech:

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/informace-pro-prijemce-opz-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-vydaju-v-dobe-nouzoveho-stavu-v-cr-ii-/normal
 https://www.esfcr.cz/documents/21802/797760/Realizace+aktivit+a+zp%C5%AFsobilost+v%C3%BDdaj%C5%AF+OPZ+v+dob%C4%9B+nouzov%C3%A9ho+stavu+v+%C4%8CR/e030a432-ae7b-4b50-ab56-5d1d557dd7bb?t=1585915204148

14. 4. 2020 – Aktuální informace pro MAS ŘO OPZ

Vážené kolegyně, vážení kolegové z místních akčních skupin,

obracíme se k Vám v období mimořádných opatření v souvislosti se současnou epidemiologickou situací s dalšími informacemi.

Chtěli bychom Vám poděkovat za dobrou spolupráci a za to, že respektujete požadavek na preferenci e-mailové komunikace namísto telefonické s Vašimi kontaktními osobami – projektovými manažery ŘO OPZ. Stále platí, že všichni pracovníci oddělení projektů CLLD pracují z domova. Snažíme se postupně vyřizovat Vaše požadavky.
Minulý týden uveřejnil ŘO OPZ výjimku z pravidel pro projekty v souvislosti se současnou situací, je k dohledání pod odkazem

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/informace-pro-prijemce-opz-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-vydaju-v-dobe-nouzoveho-stavu-v-cr/normal,

prosíme o nastudování i z Vaší strany, pokud jste tak dosud neučinili. O výjimce byli prostřednictvím depeše v MS informováni všechni příjemci a žadatelé od stavu projektů PP20 výše. Snahou ŘO OPZ je podpora realizace projektů i za stávajících okolností a maximální způsobilost nákladů vzniklých v projektech v souvislosti s koronavirovou situací stejně tak jako podpora možnosti využívat i jiných platforem a způsobů komunikace než jsou osobní schůzky a setkání. Při komunikaci s Vašimi příjemci je prosím upozorňujte na nutnost dokládání všech vzniklých výdajů.

Co se týče případné možnosti vyhlásit další výzvy MAS či např. podpořit další projekty z již realizovaných výzev ze zásobníků, s ohledem na současný stav odkládáme rozhodnutí ŘO OPZ na květen. V této chvíli je ještě značný objem prostředků v žádostech z Vašich výzev, kde zatím nebyl dokončen proces hodnocení či závěrečného ověření způsobilosti. V této souvislosti Vás také žádáme o maximální součinnost a aktivní spolupráci z Vaší strany a dodržování stanovených termínů. Upozorňujeme na skutečnost, že naše rozhodnutí mohou ovlivnit i další skutečnosti v souvislosti se současnou situací jako např. vývoj kurzu koruny apod. V této chvíli nicméně platí, že ač možnost podpory dalších projektů v rámci výzvy 047 pro MAS v tomto programovém období zatím zcela nevylučujeme, pravděpodobnost je spíše malá, zatím to stále vypadá, že vyhrazená alokace bude pokryta objemem předložených žádostí.
V souvislosti s hodnocením projektů a jednáními orgánů MAS jen potvrzujeme, abyste se řídili a přiměřeně aplikovali doporučení ze strany MMR-ORP, které jste obdrželi a na kterém jsme se ve spolupráci s ostatními ŘO zapojenými do CLLD shodli jako na vhodných postupech.
Ještě pro informaci, co se týče seminářů pro příjemce, prezeční semináře jsou nyní zrušeny. Namísto plánovaného zítřejšího semináře zašleme nahlášeným účastníkům materiály ke studiu s informací o možnosti zaslat dotazy. Zvažujeme také zpracování komentované prezentace ke stažení či jiné online možnosti. Případně Vás budeme opět informovat.

Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví!

Oddělení projektů CLLD, ŘO OPZ

3.4.2020 - REALIZACE AKTIVIT A ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ V PROJEKTECH PODPOŘENÝCH Z OPZ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU V ČR A SOUVISEJÍCÍCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Řídicí orgán OPZ zveřejňil informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a sdělení ŘO k plnění lhůt.

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/informace-pro-prijemce-opz-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-vydaju-v-dobe-nouzoveho-stavu-v-cr/normal

18.3.2020 - Reakce na pozastavení činnosti některých sociálních služeb ŘO OPZ

Vážené kolegyně, vážení kolegové z MAS,

rádi bychom Vám předali následující informace:

1) pracovníci ŘO OPZ včetně oddělení projektů CLLD momentálně pracují z domova (home office). Snažíme se zajistit všechny hlavní činnosti oddělení a řešit problémy, které vznikly v souvislosti se současnou situací v ČR. Prosíme, abyste se v tuto chvíli na nás obraceli jen v zásadních záležitostech, primárně emaily, snažíme se vše postupně vyřizovat.

2) budeme se Vám snažit průběžně předávat informace, které souvisí a dotýkají se realizace projektů v rámci strategií MAS. ŘO OPZ řeší metodické záležitosti v souvislosti se způsobilostí výdajů a postupně uveřejňuje informace příjemcům. Prosím sledujte stránky esfcr.cz, esf fórum, příp. web MPSV. Informace posíláme také přímo příjemcům skrze MS.

3) v této chvíli Vám zasíláme informaci k dočasnému pozastavení činnosti některých sociálních služeb – viz odkaz na uveřejnění této přílohy na stránkách www.esfcr.cz:

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/reakce-na-pozastaveni-cinnosti-nekterych-socialnich-sluzeb

20.1.2020 - Informace pro MAS č. 22 – Zrušení povinnosti hlášení změn finančních plánů SCLLD 

V souladu s připravovaným Metodickým stanoviskem ministryně pro místní rozvoj č. 12 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014- 2020, verze 4, konkrétně úpravy kapitoly 10.7 Změny integrované strategie ITI, IPRÚ a CLLD Vás tímto informujeme, že stejně jako v předchozích letech ŘO OPZ nepožaduje ze strany MAS podání žádosti o změnu finančního plánu SCLLD v případě nedodržení finančního plánu SCLLD a nedočerpání finančních prostředků v běžném roce. Prosíme, abyste nepředkládali na ŘO OPZ takové žádosti o změny strategií, nebudeme je schvalovat. Cílem rozhodnutí nevyžadovat formální narovnání finančních plánů je ušetření administrativní zátěže pro všechny zapojené.

22.11.2019 – Informace k výzvám MAS v OPZ v návaznosti na č. info 17 a 21

Vážené kolegyně, vážení kolegové z místních akčních skupin,

Pro připomenutí, v obou informacích byly vzhledem k pokročilosti implementace OPZ stanoveny poslední hromadné termíny pro vyhlašování výzev MAS v OPZ s tím, že jsme Vás vyzývali, abyste letos vyhlásili výzvy na veškerou zbývající část Vaší alokace pro OPZ s důrazem na první polovinu roku 2019. Dále zde byl uveden dovětek, že v roce 2020 bude v zásadě možné vyhlásit výzvy na volné prostředky, a to na základě vyhodnocení ze strany ŘO OPZ.

Výše uvedené informace č. 17 a 21 pro MAS zůstávají nadále v platnosti. Aktuálně objem předložených žádostí v kladných stavech v MS2014+ převyšuje celkovou alokaci IP 2.3, nicméně s ohledem na dosavadní průběh hodnocení žádostí v rámci vyhlášených výzev MAS nepředpokládáme, že všechny předložené žádosti projdou kladně celým hodnotícím procesem. Vyhodnocení provedeme začátkem příštího roku, tedy po uzavření všech momentálně otevřených výzev MAS. Následně Vás oslovíme s další informací, a to nejpozději během března 2020.

11.10.2019 – ŘO OPZ zveřejnil aktualizaci OBECNÉ ČÁSTI PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST s účinností od 15.10.2019

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767

6.11.2019 - Žádost o spolupráci při podpoře příjemců při zpracování ZOR/ŽOP

ŘO OPZ se na MAS obrátil ve věci podpory poskytované příjemcům v souvislosti s administrací jejich projektů v OPZ.

Požaduje níže uvedené a věří, že společným úsilím se podaří proces předkládání a kontroly ZOR/ŽOP zkvalitnit a zrychlit. Dále zaslal pomůcku ke kontrole ZOR a ŽOP.(zde připojit soubor).

 • Pomozte nám příjemce motivovat k účasti na seminářích ŘO OPZ, které přímo pro ně realizujeme. Bohužel jejich účast je nízká, což se pak negativně projevuje na kvalitě předkládaných ZOR/ŽOP. Na seminářích se dozvědí podstatné informace k realizaci a vykazování jejich projektů a mají možnost klást dotazy. Aktuální termíny jsou uváděny a přihlášení na seminář je možné na https://www.esfcr.cz/seminare-pro-mas. Do poznámky uvádějí příjemci číslo projektu.
 • Odkazujte aktivně příjemce na pravidla a pokyny, které jsou pro ně zpracovány. Jedná se zejména o Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+, Pravidla pro žadatele a příjemce a příp. další, vše dostupné v aktuálních verzích na jednom místě na https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Bohužel se některé základní dotazy snadno dohledatelné v těchto příručkách neustále opakují a když se všechny strany naučí „mít je k ruce“ a aktivně s nimi pracovat, ušetříme potřebný čas.
 • V době před zpracováním příslušné ZOR/ŽOP (tedy na konci daného monitorovacího období) pošlete Vašim příjemcům velmi jednoduchou pomůcku s praktickými radami, kterou posíláme v příloze.

28.8.2019 – Číslovaná  informace č. 21 -  Poslední stanovené hromadné termíny pro vyhlášení výzev MAS pro období 2014 – 2020. Harmonogram výzev pro rok 2020 a další roky. Změny SCLLD

14.6.2019 – Aktualizace Obecné části a Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce OPZ (verze 10)

31.5.2019 – Upozornění – Obnovení registrace nových výzev MAS v MS2014+ pro OPZ

20.5.2019 – Upozornění – přerušení registrace nových výzev MAS v MS2014+ pro OPZ

12.4.2019 – Vydání číslované informace č. 20

 • I. Zacílení výzev a hodnocení projektů na podporu zaměstnanosti – doporučení (návod) pro MAS, jak lépe/efektivněji přistupovat k vyhlašování výzev MAS a hodnocení projektů v oblasti aktivit podporující zaměstnanost.
 • II.  Nová verze šablony finančního plánu k projektům zaměřeným na podporu sociálního podnikání

 

31.1.2019 – Vyhlášení výzev MAS Únor

 • Termín vyhlášení výzev MAS je stanoven na 28.2.2019, ŘO má na metodické ověření způsobilosti výzvy MAS 20 pracovních dnů.
 • Lhůta pro zadání výzvy MAS do systému a odeslání depeše se žádostí o ověření metodického souladu výzvy  je tedy 31.1.2019.
 • Na individuální žádosti o posun termínu vyhlášení nebude z kapacitních důvodů brán zřetel, výzvy, které nebudou ověřeny do termínu 28.2.2019 budou vyhlášeny v dalším řádném termínu, tedy 24.4.2019.

 

4.1.2019 – OPZ – indikátory pro vyplnění Zprávy o plnění ISg

 • Instrukce pro vyplnění indikátorů pro podání Zprávy o plnění ISg