NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Komunikace a aktuality od ŘO OPZ

18.3.2020 - Reakce na pozastavení činnosti některých sociálních služeb ŘO OPZ

Vážené kolegyně, vážení kolegové z MAS,

rádi bychom Vám předali následující informace:

1) pracovníci ŘO OPZ včetně oddělení projektů CLLD momentálně pracují z domova (home office). Snažíme se zajistit všechny hlavní činnosti oddělení a řešit problémy, které vznikly v souvislosti se současnou situací v ČR. Prosíme, abyste se v tuto chvíli na nás obraceli jen v zásadních záležitostech, primárně emaily, snažíme se vše postupně vyřizovat.

2) budeme se Vám snažit průběžně předávat informace, které souvisí a dotýkají se realizace projektů v rámci strategií MAS. ŘO OPZ řeší metodické záležitosti v souvislosti se způsobilostí výdajů a postupně uveřejňuje informace příjemcům. Prosím sledujte stránky esfcr.cz, esf fórum, příp. web MPSV. Informace posíláme také přímo příjemcům skrze MS.

3) v této chvíli Vám zasíláme informaci k dočasnému pozastavení činnosti některých sociálních služeb – viz odkaz na uveřejnění této přílohy na stránkách www.esfcr.cz:

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/reakce-na-pozastaveni-cinnosti-nekterych-socialnich-sluzeb

20.1.2020 - Informace pro MAS č. 22 – Zrušení povinnosti hlášení změn finančních plánů SCLLD 

V souladu s připravovaným Metodickým stanoviskem ministryně pro místní rozvoj č. 12 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014- 2020, verze 4, konkrétně úpravy kapitoly 10.7 Změny integrované strategie ITI, IPRÚ a CLLD Vás tímto informujeme, že stejně jako v předchozích letech ŘO OPZ nepožaduje ze strany MAS podání žádosti o změnu finančního plánu SCLLD v případě nedodržení finančního plánu SCLLD a nedočerpání finančních prostředků v běžném roce. Prosíme, abyste nepředkládali na ŘO OPZ takové žádosti o změny strategií, nebudeme je schvalovat. Cílem rozhodnutí nevyžadovat formální narovnání finančních plánů je ušetření administrativní zátěže pro všechny zapojené.

22.11.2019 – Informace k výzvám MAS v OPZ v návaznosti na č. info 17 a 21

Vážené kolegyně, vážení kolegové z místních akčních skupin,

Pro připomenutí, v obou informacích byly vzhledem k pokročilosti implementace OPZ stanoveny poslední hromadné termíny pro vyhlašování výzev MAS v OPZ s tím, že jsme Vás vyzývali, abyste letos vyhlásili výzvy na veškerou zbývající část Vaší alokace pro OPZ s důrazem na první polovinu roku 2019. Dále zde byl uveden dovětek, že v roce 2020 bude v zásadě možné vyhlásit výzvy na volné prostředky, a to na základě vyhodnocení ze strany ŘO OPZ.

Výše uvedené informace č. 17 a 21 pro MAS zůstávají nadále v platnosti. Aktuálně objem předložených žádostí v kladných stavech v MS2014+ převyšuje celkovou alokaci IP 2.3, nicméně s ohledem na dosavadní průběh hodnocení žádostí v rámci vyhlášených výzev MAS nepředpokládáme, že všechny předložené žádosti projdou kladně celým hodnotícím procesem. Vyhodnocení provedeme začátkem příštího roku, tedy po uzavření všech momentálně otevřených výzev MAS. Následně Vás oslovíme s další informací, a to nejpozději během března 2020.

11.10.2019 – ŘO OPZ zveřejnil aktualizaci OBECNÉ ČÁSTI PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST s účinností od 15.10.2019

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767

6.11.2019 - Žádost o spolupráci při podpoře příjemců při zpracování ZOR/ŽOP

ŘO OPZ se na MAS obrátil ve věci podpory poskytované příjemcům v souvislosti s administrací jejich projektů v OPZ.

Požaduje níže uvedené a věří, že společným úsilím se podaří proces předkládání a kontroly ZOR/ŽOP zkvalitnit a zrychlit. Dále zaslal pomůcku ke kontrole ZOR a ŽOP.(zde připojit soubor).

 • Pomozte nám příjemce motivovat k účasti na seminářích ŘO OPZ, které přímo pro ně realizujeme. Bohužel jejich účast je nízká, což se pak negativně projevuje na kvalitě předkládaných ZOR/ŽOP. Na seminářích se dozvědí podstatné informace k realizaci a vykazování jejich projektů a mají možnost klást dotazy. Aktuální termíny jsou uváděny a přihlášení na seminář je možné na https://www.esfcr.cz/seminare-pro-mas. Do poznámky uvádějí příjemci číslo projektu.
 • Odkazujte aktivně příjemce na pravidla a pokyny, které jsou pro ně zpracovány. Jedná se zejména o Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+, Pravidla pro žadatele a příjemce a příp. další, vše dostupné v aktuálních verzích na jednom místě na https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Bohužel se některé základní dotazy snadno dohledatelné v těchto příručkách neustále opakují a když se všechny strany naučí „mít je k ruce“ a aktivně s nimi pracovat, ušetříme potřebný čas.
 • V době před zpracováním příslušné ZOR/ŽOP (tedy na konci daného monitorovacího období) pošlete Vašim příjemcům velmi jednoduchou pomůcku s praktickými radami, kterou posíláme v příloze.

28.8.2019 – Číslovaná  informace č. 21 -  Poslední stanovené hromadné termíny pro vyhlášení výzev MAS pro období 2014 – 2020. Harmonogram výzev pro rok 2020 a další roky. Změny SCLLD

14.6.2019 – Aktualizace Obecné části a Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce OPZ (verze 10)

31.5.2019 – Upozornění – Obnovení registrace nových výzev MAS v MS2014+ pro OPZ

20.5.2019 – Upozornění – přerušení registrace nových výzev MAS v MS2014+ pro OPZ

12.4.2019 – Vydání číslované informace č. 20

 • I. Zacílení výzev a hodnocení projektů na podporu zaměstnanosti – doporučení (návod) pro MAS, jak lépe/efektivněji přistupovat k vyhlašování výzev MAS a hodnocení projektů v oblasti aktivit podporující zaměstnanost.
 • II.  Nová verze šablony finančního plánu k projektům zaměřeným na podporu sociálního podnikání

 

31.1.2019 – Vyhlášení výzev MAS Únor

 • Termín vyhlášení výzev MAS je stanoven na 28.2.2019, ŘO má na metodické ověření způsobilosti výzvy MAS 20 pracovních dnů.
 • Lhůta pro zadání výzvy MAS do systému a odeslání depeše se žádostí o ověření metodického souladu výzvy  je tedy 31.1.2019.
 • Na individuální žádosti o posun termínu vyhlášení nebude z kapacitních důvodů brán zřetel, výzvy, které nebudou ověřeny do termínu 28.2.2019 budou vyhlášeny v dalším řádném termínu, tedy 24.4.2019.

 

4.1.2019 – OPZ – indikátory pro vyplnění Zprávy o plnění ISg

 • Instrukce pro vyplnění indikátorů pro podání Zprávy o plnění ISg