NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Vyjádření MZe ke zprávě NKÚ ke kontrole PRV – metody LEADER

Rubriky:Ostatní
mze list

Vyjádření Ministerstva zemědělství ke zprávě NKÚ týkající se kontrolní akce zaměřené na Program rozvoje venkova – metodu LEADER

Ministerstvo zemědělství (MZe) je odpovědné za nakládání s finančními prostředky z Evropské unie, proto také nastavilo odpovídající administrativní postupy. Ty podle ohlasů rozhodně nevedly k nepřiměřenému zatěžování žadatelů, ani místních akčních skupin, což potvrdila svým závěrem nejen Evropská komise, ale v dotazníkovém šetření i samotné místní akční skupiny.

Ministerstvo zemědělství se k nálezům NKÚ staví rezervovaně, a to na základě skutečnosti, že v posledních letech ze 17 kontrol NKÚ, které byly na MZe provedeny, pouze v 6 případech následně Finanční úřad konstatoval určitou míru porušení rozpočtové kázně.

Ministerstvo sice nestanovilo pro místní akční skupiny (MAS) povinné ukazatele pro realizaci jejich projektů, to ovšem v žádném případě neznamená, že MZe nevyhodnotilo dostatečné přínosy projektů za zhruba 4 miliardy korun. MAS povinně každý rok zpracovaly zprávy o realizaci projektů podle svých Strategických plánů LEADER, které vždy předložily k  posouzení i hodnotitelům Programu rozvoje venkova (PRV) 2007-2013. Nedílnou součástí hospodaření místních akčních skupin jsou i každoroční účetní závěrky prováděné auditory. Ministerstvo je přesvědčeno, že prostředky byly vynaloženy účelně a odpovídajícím způsobem.

Rozdíly v počtu podpořených projektů i v množství peněz čerpaných jednotlivými MAS vyplývají z rozdělení podpor dle počtu obyvatel daného regionu.

Samo NKÚ při kontrole provedlo šetření na základě dotazníku MAS, ze kterého vyplývá celková spokojenost příjemců podpor s tím, jak MZe a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) PRV 2007-2013 administrativně nastavily.

„Obecným problémem v České republice je nerovnováha mezi požadavky venkova a nabídkou možných projektů z dotačních programů. MZe se v období 2007–2013 podařilo rozvinout program LEADER a podpořit zvyšování kvality MAS. Odspodu jsme vnímali a vnímáme velkou ochotu MZe i SZIF dohodnout se při nastavování pravidel, což je základní podmínkou pro aplikaci metody LEADER. Ministerstvo si tak neusurpuje více moci, než je nutné. Toto se od MZe úspěšně učí i další ministerstva. Velmi nás tíží velké zpoždění možnosti realizace projektů LEADER v tomto plánovacím období – do dnešního dne je schváleno pouze 56 strategií MAS ze 178. Celkově je celý proces zatížen nefunkčností přenosu informací prostřednictvím nového softwaru a vysokou administrativní náročností. Přesto české MAS patří mezi šest států EU, kde je možnost celoplošně využít více fondů,“ řekl Václav Pošmurný, předseda Národní sítě místních akčních skupin.

Velkou příležitostí pro nové programové období je tzv. multifondovost, tedy rozšíření podpory pro MAS i do ostatních ESI fondů administrovaných jinými resorty (MMR, MŽP atd.), přes které je možné využít metodu LEADER jako komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). S tímto konceptem neměla zatím ČR zkušenost, ale MZe je odpovědné za schvalování kvalitních strategií. Daní za tuto možnost rozšířeného čerpání evropských prostředků u více resortů je poněkud zdlouhavější proces, kdy musí dojít k sladění postupů v rámci jednotlivých EU fondů (doposud bylo čerpání vázáno pouze na resort zemědělství).

Nastavení povinných standardů pro fungování MAS bylo důležité, aby se zabránilo neefektivnímu vynakládání finančních prostředků EU a českého státního rozpočtu. Proces standardizace rozhodně nebyl pouze formální.  Ministerstvo zemědělství kontrolovalo MAS prostřednictvím SZIF v pěti oblastech: územní působnost, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS. Důležité bylo zejména zhodnocení finančního zdraví a personální a majetkové propojenosti, a to s ohledem na zamezení střetu zájmu, přičemž přístup Ministerstva a SZIF kladně hodnotila Evropská komise, která ho prověřila auditním šetřením. Zásadní podmínky standardizace vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady bude MZe prověřovat i nadále. Standardizace pro místní akční skupiny je sjednocení postupů pro jejich ustanovení, řízení a finanční správu.

Součástí života většiny obcí v ČR jsou místní akční skupiny pracující na základě metody LEADER, což je iniciativa propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku. Jejím hlavním cílem je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Principy metody LEADER vyplývající z nařízení o podpoře venkova Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jsou pro rozvoj venkovských oblastí zvlášť vhodnou metodou, protože vychází přímo z potřeb daného území. Metodu LEADER využívají MAS, jejichž hlavním úkolem je aktivizace místních obyvatel, budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Prostřednictvím MAS tak dostášanci zapojit se do problematiky jednotlivých oblastí veřejnost, a to především formou převzetí rozhodovacích pravomocí týkajících se příslušných venkovských oblastí. Pro metodu LEADER je typické zejména řízení zdola nahoru, tedy přístup, který zohledňuje potřeby na nejnižší územní úrovni. Na základě těchto faktů je evidentní, že metoda LEADER je specifickým, efektivním nástrojem pro rozvoj venkovských oblastí. Pro tuto metodu podpory venkova je tudíž centralizovaný systém řízení nemožný.

Tisková zpráva NKÚ

MZe

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.