NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

23. verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020

Rubriky:Ostatní | Štítky:

27. 08.2019, vstoupila v platnost 23. verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 (PrŽaP). Aktuální znění dokumentu je zveřejněno na internetových stránkách OPŽP, konkrétně zde: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674.

Většina změn se týká specifického cíle 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, a ačkoli okruh financovaných opatření se nemění, dochází k doplnění způsobilých výdajů o činnosti, které se z praxe ukázaly jako žádoucí a zároveň dochází k úpravě omezení některých limitů doplňkových aktivit.

Upozorňuji, že výše uvedené změny platí pro výzvy Místních akčních skupin se zahájeným příjmem žádostí o podporu ke dni 27. 08. 2019, tj. v době platnosti 23. verze Pravidel. Změny neplatí pro dříve vyhlášené výzvy MAS; zde zástupci MAS hodnotí dle Pravidel platných ke dni vyhlášení výzvy (tj. verze Pravidel 19 – 22). U těchto výzev i nadále platí specifické způsobilé výdaje uvedené v „Přehledu opatření OPŽP vyhrazených pro CLLD, vč. specifických způsobilých výdajů“ (přehled zaslán e-mailem dne 11. 06. 2019).

V případě, že má MAS aktuálně vyhlášenou výzvu na SC 4.4 a neeviduje žádné zaregistrované projekty, doporučujeme výzvu nemodifikovat (neprodlužovat) a naopak otevřít novou výzvu na daný SC, která již bude vyhlášena v době platnosti nových Pravidel (verze 23) a tudíž se na ni mj. budou vztahovat i výše uvedené změny, které pro potencionální žadatele mohou být zajímavější.

Přehled změn u SC 4.4:

  • U projektů, kde nedochází ke kácení či ošetřování stromů není nově vyžadováno biologické posouzení. Zároveň je upraven obecný výklad biologického posouzení, který je vložen do poznámky pod čarou v kapitole věnující se povinným přílohám k žádosti o dotaci (strana 224 PrŽaP). Nový výklad biologického posouzení platí pro všechny SC.
  • Nově bylo zařazeno financování krajinných trávníků cíleně zakládaných ke zvýšení podílu nektarodárných a pylodárných rostlin v travinobylinných společenstvech. Způsobilost výdaje není omezena procentuálním limitem a zároveň není započítávána do nákladů na založení ploch trávníků.
  • Frézování a jiné způsoby likvidace pařezů nezbytných k založení nové výsadby dřevin, jsou způsobilým výdajem po nutném kácení dřevin financovaném ze SC 4.4. V praxi to znamená, že je-li způsobilé kácení stromů (nutné k výsadbě stromů nikoliv keřů nebo k založení trávníku), je způsobilé i odstranění pařezu. V opačném případě je odstranění stávajících pařezů i nadále nezpůsobilým výdajem.
  • Obnova a realizace přírodě blízkých vodních prvků a ploch (např. tůní/jezírek, mokřadů, průlehů, drobných retenčních nádrží na dešťovou vodu, částí vodních toků) v rámci projektu na sídelní zeleň je nově bez omezení; maximální limit do výše 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně byl zrušen. Např. opravu, či odbahnění návesního rybníku je možné nově financovat bez ohledu na výši výdajů na zeleň.
  • U terénních úprav vzniklých v přímé vazbě na projekt obnovy a realizace sídelní zeleně se maximální limit 10 % navyšuje na maximální limit 20 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně.

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.