NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Příprava období 2014-2020

logo_eu

NS MAS ČR nominovala na počátku roku 2013 své zástupce do Řídících výborů jednotlivých operačních programů a jejich pracovních skupin, které připravují jednotlivé Prioritní osy operačních programů.

 Přehled operačních programů včetně jejich posledních verzí a jmenovaných zástupců naleznete zde.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

Nařízení EU k politice soudržnosti 2014-2020, která byla 20. prosince 2013 zveřejněna v Úředním věstníku EU. Výtahem jsou kapitoly ke Komunitně vedenému místnímu rozvoji (č 1303/2013, kapitola II)

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-202022. srpna 2014 –finální verze ke schválení Evropskou komisí. Dohoda schválena vládou ČR dne 9. dubna 2014 – informace k CLLD (Kapitola 3.1.1 Komunitně vedený místní rozvoj). Příloha ke kapitole Příloha kapitoly 2.3: Hodnocení naplňování předběžných podmínek

Evropská Komise Dohodu schválila dne 26. srpna 2014, čímž byl ukončen téměř tříletý proces vyjednávání o tomto dokumentu. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur.

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2014-2020 - materiál schválené usnesení z jednání vlády z 21. května 2014459/14; usnesení č.368

Metodický pokyn pro využití integrovaných NÁSTROJŮ v programovém období 2014–2020 – verze vydaná ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 10. listopadu 2015.

Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 včetně přílohy č. 3  verze z  10. listopadu 2014 - doporučující materiál je vytvářen NS MAS, přehled změn od poslední verze

Územní dimenze 2014-2020

Územní dimenze, jež je ukotvena v Dohodě o partnerství, je chápána jako  možnost koncentrovat prostředky z programů Evropských strukturálních a investičních fondů ve specifických typech území podporující konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit. Národní dokument k územní dimenzi byl schválen usnesením vlády č. 681 ze dne 27. srpna 2014.

Evropská komise

Zveřejněn oficiální překlad „Guidance on Community-Led Local development for Local Actors“ neboli „Evropská kuchařka pro místní aktéry“, oficiální překlad materiálu pod názvem  „Pokyny ke komunitně vedenému místnímu rozvoji určené místním aktérům“. Dokument dostupný na http://ec.europa.eu/regional_policy/information/guidelines/index_en.cfm#3

V dubnu 2013 byly vládou schváleny posty generálních sekretářů a také Statut Rady pro fondy Společného strategického rámce (od roku 2014 Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy) včetně definování pracovních skupin. Na všech postech byla NS MAS ČR přiznávána jako jeden z hlavních partnerů společně se zástupci Úřadu vlády, ministerstev, SMO, SMS, Asociací krajů a dalších. Přehled zástupců a více informace zde.

Národní číselník indikátorů 2014+ – pracovní verze dostupná zde.

logo MMRZákladním nástrojem regionální politiky, za niž ze zákona odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj, je nyní Strategie regionálního rozvoje České republiky platná pro období 2014–2020 (schválena usnesením vlády ze dne 15. května 2013 č. 344). Zabezpečuje provázanost národní regionální politiky s regionální politikou Evropské unie a také s ostatními odvětvovými politikami ovlivňujícími rozvoj území.

Oficiální dokumenty k přípravě období 2014-2020 ze strany MMR jsou dostupné ze stránek Strukturální fondy EU.

Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů

Činnost vyjednávacího týmu NS MAS ČR

NS MAS ČR nastavila směr vyjednávání k naplnění cíle zajištění aplikace metody LEADER v co největším množství operačních programů.

Aktuálně diskutovaná témata:

 • připomínkování Dohody o partnerství a dalších dokumentů
 • připomínkování jednotlivých operačních programů v průběhu tvorby
 • připomínkování Manuálu tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
 • implementace komunitně vedeného místního rozvoje na všech úrovních
 • standardizace MAS a právní forma MAS
 • financování MAS v období 2014-2015
 • finanční alokace na období 2014-2020
 • struktura realizace programu (ŘO – platební agentura – MAS – žadatel)
 • tvorba programového rámce (OP – OSY – specifické cíle – indikátory – návaznosti na FICHE)
 • integrace mezi operačními programy

Ostatní podkladové dokumenty,které jsou využívány nebo byly vytvořeny v návaznosti na plánování období 2014-2020:

Ostatní podkladové materiály jsou zveřejněny a  postupně doplňovány v Dokumentech v sekci Příprava období 2014-2020.

Dokumenty:

2014+

Přílohy