NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Operační programy 2014-2020

Vláda na svých zasedáních 9. a 14. července 2014 postupně schválila operační programy pro období 2014-2020. OP mohou ještě doznat úprav podle výsledků jednání s Evropskou komisí, kam budou gesčními ministerstvy zaslány. Dále také byla schválena Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.

Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

alokace-programy

zdroj MMR

Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.

1. Integrovaný regionální operační program (schváleno EK 4. června 2015)

Schválená verze programu je dostupná zde. Přílohy a podklady ke stažení zde nebo oficiálním odkazu.

Brožura – specifické cíle IROP červen 2015

2. Program rozvoje venkova 2014-2020 (schváleno EK 26. května 2015)

 • řízený ministerstvem zemědělství
 • člen Odborné skupiny grémia ministra zemědělství Jan Florian (tel.:+420 774 499 396, email: j.florian@nsmascr.cz)

Schválená verze PRV je dostupná zde nebo na oficiálním odkazu.

3. OP Zaměstnanost (schváleno EK 6. května 2015)

 • řízený ministerstvem práce a sociálních věcí
 • člen pracovní podskupiny k prioritní ose č. 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Markéta Dvořáková (tel.: +420 733 327 934, email: makykadvorak@seznam.cz)

Schválená verze Operačního programu Zaměstnanost.  Oficiální odkaz

4. OP Životní prostředí (schváleno EK 2. května 2015)

 • řízený ministerstvem životního prostředí
 • člen Platformy pro budoucí kohezi 2014-2020 Ministerstva životního prostředí Ing. Jiří Krist (tel.:+420 724 790 088, email: krist@masopavsko.cz)

Evropská komise schválila  2. května 2015 OP Životní prostředí. Verze programu č. 9 z 24. dubna 2015 . Oficiální odkaz zde.

5. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (schváleno EK 29. dubna 2015)

Schválený Programový dokument OP PIK. Oficiální odkaz

6. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (schváleno EK 13. května 2015)

Schválená verze Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Oficiální odkaz

Ke stažení také Strategie vzdělávací politiky do roku 2020.

7. OP Doprava (schváleno EK 11. května 2015)

 • řízený ministerstvem dopravy
 • člen Platformy pro přípravu OP Ing. Jaroslav Chmelař (tel.: +420 602 116 848, email: jarda.chmelar@volny.cz)

Schválená verze Operačního programu Doprava Programový dokument.  Oficiální odkaz.

8. OP Technická pomoc (schváleno EK 11. června 2015)

Schválená verze OP Technická pomoc. Oficiální odkaz.

9. Operační program Praha – pól růstu ČR (schváleno EK 11.6.2015)

 • řízený Magistrátem hlavního města Praha

Schválená verze OP je ke stažení zde nebo oficiální odkaz.

10. Operační program Rybářství (schváleno EK 2. 6. 2015)

Schválení verze je ke stažení zde nebo oficiální odkaz.

Programy přeshraniční spolupráce

 1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 3. Interreg V-A Rakousko – Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

 1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Program nadnárodní spolupráce DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
 3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
 4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
 5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III

Oficiální stránky přípravy programů pro programové období 2014-20.