NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Standardy MAS

logo MZeMinisterstvo zemědělství, jako rezort, který má největší zkušenosti s implementací metody LEADER v programovém období 2014-2020, bylo pověřeno přípravou tzv. standardů pro místní akční skupiny (dále jen „MAS“).

Standardy MAS = požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.

Cílem Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období let 2014 až 2020 je nastavení standardů pro MAS na programové období 2014-2020. Materiál neřeší, na které oblasti budou moci MAS v příštím programovém období čerpat. Tato problematika bude řešena vždy v konkrétním programovém dokumentu. Standardy jsou nastavovány na základě zkušeností ze současného programového období a v souladu s podmínkami stanovenými ve Společném nařízení. Zejména je kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči platební agentuře, Řídicím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území byly maximálně transparentní a nediskriminační.

Materiál byl schválen v rámci  jednání vlády 21. května 2014459/14Usnesení č.368 Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období let 2014-2020.

Dokument schválený vládou dostupný zde.

Dne 29. 7. 2015 vláda schválila aktualizaci Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020, která se týká změn termínů pro standardizaci MAS. Státní zemědělský intervenční fond, který provádí posuzování standardů MAS, bude MAS informovat o splnění standardů, ale zároveň ponechá žádost otevřenou pro doplnění a zajistí kontrolu případných změn, dokud se nebude MAS chystat podat žádost o podporu SCLLD. V případě, že MAS úspěšně splní standardy a je připravena předložit žádost o podporu SCLLD, požádá Státní zemědělský intervenční fond o vydání Osvědčení o Standardizaci. Osvědčení budou vydávána ze strany Ministerstva zemědělství do 31. 12. 2015.

Aktualizovaný dokument schválený vládou.

S Ministerstvem pro místní rozvoj je dohodnuto, že postup výběru MAS a jejich Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) bude pro programové období 2014 – 2020 následující: MAS budou muset nejprve splnit standardy, díky kterým prokážou, že jsou schopny vykonávat činnosti stanovené ve Společném nařízení. Za nastavení těchto standardů je zodpovědné Ministerstvo zemědělství. V případě, že MAS projdou procesem standardizace, budou moci předkládat žádosti o podporu svých SCLLD Ministerstvu pro místní rozvoj, které je koordinátorem integrovaných přístupů a územní dimenze. Dále bude postupováno podle závazné legislativy EU – Společné nařízení stanoví, že SCLLD vybírá komise zřízená na úrovni příslušných řídících orgánů programů. Po posouzení a výběru konkrétních SCLLD řídící orgán vydá rozhodnutí o schválení strategie, včetně přídělů z jednotlivých fondů.

Výzva pro příjem žádostí o standardizaci místních akčních skupin pro programové období 2014 – 2020

Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 11. 2014 do 22.5.2015 (v průběhu května prodlouženo do 30.6.2015)

Pro MAS proběhnou 3 semináře, které představí základní podmínky Metodiky a případně potencionálním žadatelům zodpoví nejasnosti spojené s jejich naplněním. Semináře se konaly v VBně a v Praze na konci měsíce července.

Prezentace ze seminářů k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

Výstupy ze seminářů k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

Hodnocení finančního zdraví a personální a majetkové propojenosti místních akčních skupin

Doplnění Metodiky – právní doporučení pro o.p.s. a ústav

Informace ke standardizaci ze SZIF

Informace ke standardizaci a CLLD z MZe

TZ NS MAS z 3. 6. 2015 – Standardizace: První milník byl místními akčními skupinami pokořen

Aktualizace Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

Prezentace ke standardizaci ze semináře k přípravě SCLLD – pořádané 29.7. a 5.8. 2015