NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Podpora tvorby SCLLD

Prezentace ze seminářů pořádaných 29.7. a 5.8. 2015 k přípravě SCLLD

Vyhlášena výzva na příjem SCLLD

Informace k jednotlivým OP, dotazům a podkladovým materiálům naleznete v menu dokumenty a také zde.

Informace k projektům OPTP:

Jednou z podmínek projektů realizovaných v rámci OPTP výzvy č. 2 je odeslání Hlášení o udržitelnosti projektu (HoUP) max. 20 pracovních dní po schválení Vaší SCLLD (Příloha č. 15 Příručky - zde). Současně také před tímto odevzdáním musíte zveřejnit SCLLD v Databázi strategií zasláním schválené SCLLD – bod tvorby SCLLD č. 14.  splníte zasláním na email strategie-optp@mmr.cz

Pokud jste strategii zatím neschválili, tak Hlášení o udržitelnosti zatím posílat nemusíte.

Spolu s Hlášením o udržitelnosti je potřeba doložit i potvrzení o schválení strategie v rámci Vaší organizace (např. Zápis z Valné Hromady) a schválenou strategii, kterou je možné přiložit na CD nebo poslat elektronicky.

Obecně je potřeba v popisu zajištění udržitelnosti projektu, aby byl uveden popis aktivit v rámci udržitelnosti více v FAQ na webu zde otázka č. 54-56.

Konečný termín pro schválení strategie v rámci Vaší organizace dle „Metodického pokynu pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014–2020″, který je brán jako splnění podmínky udržitelnosti, je 31. 12. 2017.

Originál HoUP je nutný dodat na Centrum pro regionální rozvoj (CRR) fyzicky (poštou nebo osobně), a to na Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Veškerá administrace projektů OPTP je řešena prostřednictvím Mgr. Petry Lukšové (petra.luksova@mmr.cz, 224 861 831), adresa Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1.

Vzorové HoUP – upravte dle Vaší závěrečné monitorovací zprávy (splněné body), doplňte požadované termíny a informace o projektu. Ke sledovanému období – začátek sledovaného období udržitelnosti bude den následující po skončení realizace projektu (ve většině případů 1.9.2014), konec sledovaného období bude datum schválení Strategie v rámci organizace (od tohoto data začíná běžet lhůta 20 pracovních dní pro podání HoUP)

——-

Projekty všech MAS jsou již ukončeny, není tedy nutné změny nadále hlásit. Povinnost oznamovat změny platila jen po dobu realizace projektů. Změny projektů, které k nám ze strany MAS chodí jsme do konce roku 2014 administrovali. Od roku 2015 je budeme pouze brát na vědomí.

Pokud jde o dokladování mají nositelé strategií základní povinnosti:

zaslat e-mailem vypořádání připomínek ke strategii, které bude zveřejněno na webu MMR (v případě, že ještě nezaslali) – vzor připomínkového listu SCLLD -  nutné po vypořádání odeslat na adresu strategie-optp@mmr.cz

- odeslat  Zprávu pro Závěrečné vyhodnocení akce, zpráva je přílohou Příručky pro žadatele a příjemce č. 12, kterou příjemce vyplní a zašle ZS/ŘO do roka od ukončení projektu (zdroj)

schválit strategii nejpozději do 31. 12. 2017  a do 20 pracovních dnů od schválení strategie zaslat vyplněný formulář Hlášení o udržitelnosti projektu (Příloha č. 15 Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP).

—-

Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 včetně přílohy č. 3  verze z  10. listopadu 2014 - doporučující materiál je vytvářen NS MAS, přehled změn od poslední verze

Informace pro MAS – od 15.9.2014 je na ŘO OPTP novou projektovou manažerkou  odpovědnou za projekty MAS paní Mgr. Petra Lukšová (petra.luksova@mmr.cz, tel: 224 861 831) – zasílat můžete dotazy k realizaci projektů MAS.

Vzor připomínkového listu SCLLD -  nutné po vypořádání odeslat na adresu strategie-optp@mmr.cz

Výzva č. 2 OPTP – Reakce na vznesené dotazy (aktualizace 18.8.) viz také stránky CRR (zaktualizovaný dokument FAQ, kde jsou zodpovězeny nejčastější dotazy příjemců).

podklady k Výzvě č. 2 - Náležitosti dokladování v OPTP k 25.4.2014 dostupné také na stránkách OPTP/Dokumenty/Náležitosti dokladování/2. výzva (http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Dokumenty)

Možné podklady pro tvorbu SCLLD:

- Analýza sociálně vyloučených lokalit ke květnu 2015 (MPSV)

- data Českého statistického úřadu dle  přílohy č. 3 Manuálu pro tvorbu SCLLD

- data Agentury ochrany přírody a krajiny (pro poskytnutí dat kontaktujte NS MAS ČR na o.spikova@nsmascr.cz)

- systém zjišťování dat Agentury pro sociální začleňování (Identifikace sociálního vyloučení v obcích)

- spolupráce s Českou biskupskou konferencí – PhDr. Miloslava Váňová, Odbor Evropských fondů (vanova@cirkev.cz) – HLAVNÍ OBLASTI, které mohou být přínosem Církve pro MAS: Zdravý životní styl, Prevence patologických jevů, Duchovní a spirituální dimenze člověka (Kontakty na diecéze; Kontakty na charity)

- Koncepce podpory mládeže 2014 – 2020 (dříve Strategie pro mládež), která byla schválena vládou 12. května 2014

Koncepce určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži. Reflektuje potřeby mládeže zejména v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, zaměstnanosti mladých lidí, kultury a tvořivosti, jejich participace, zdraví a zdravého životního stylu, sociálního začleňování a dobrovolnictví. Zabývá se také environmentální a globální rozvojovou problematikou včetně přístupu mladých lidí k právům a informacím.

- EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ – podepsaná dne 20. října 2000 ve Florencii, vstoupila v mezinárodní platnost dne 1. března 2004. Hlavním cílem Úmluvy je zajistit ochranu jednotlivých typů evropské krajiny. Její význam spočívá v tom, že ukládá povinnost vytvářet a realizovat ohleduplné a z hlediska charakteru krajiny udržitelné krajinné politiky, a to za účasti veřejnosti a místních a regionálních úřadů, a dále pak zohledňovat charakter krajiny při formování politik územního rozvoje, urbánního plánování a jiných sektorálních či intersektorálních politik.

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014 – 2020 – výsledky kulatého stolu, který byl pořádán 17.4.2014 (prezentace 1, prezentace 2, výsledky jednání)

Setkání ŠOV 2014: Příprava strategií komunitně vedeného místního rozvoje - ke stažení prezentace ze setkání škol obnovy venkova, MAS a obcí 28. a 29. května 2014, uspořádaného městysem Luka nad Jihlavou ve spolupráci se Školou obnovy a rozvoje venkova v Lukách nad Jihlavou. Srovnání intervencí v období 2007-2013 v regionech s budoucí strukturou IROP – co vše se mění a co tyto změny přinesou?

Konzultace tvorby projektů

Konzultace tvorby projektů jednotlivých MAS na podporu vzniku Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS pro období 2014-2020 v ČR je prováděna v rámci realizace projektu na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR a zahrnuje aktivity:

  1. doporučený návodný manuál pro Popis vyplnění záložek v Benefit 7
  2. dotazy k projektům zahrnující:

Povinná publicita ke stažení zde - logotyp.

logotyp_optp

Aktuální znění výzvy OPTP – Výzva č. 2

Příručka pro žadatele a příjemce v Operačním programu Technická pomoc -  PŽP_verze 7.9_platná od 2. 1. 2014, účinná od 3. 1. 2014

Odkaz na oficiální stránky OPTP.

Konzultace realizace projektů OPTP

•předkládá se pouze Závěrečná monitorovací zpráva (ZMZ)

•změna území dopadu – nutné, aby příjemci změnu hlásili jakmile nastane, respektive dříve jak před ukončením projektu – změna formou Oznámení o změně projektu OoZ (nelze až při ZMZ/ŽoP)

•poměr služeb a mzdových nákladů – změnu poměru mzdových nákladů a nákladů na služby než bylo popsáno v PŽ stačí popsat až v ZMZ

•definice služeb – změny oproti PŽ hlásit OoZ (neprovedená služba a služba přidaná)

•identifikace účetních dokladů: Příjemce zabezpečí následující řádné označení originálů účetních dokladů souvisejících s projektem: „OPTP 2007–2013“ a registrační číslo projektu.

•v případě přímého nákupu je zadavatel povinen doložit způsob stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky (např. informací získaných průzkumem trhu)

•zakázka nemusí být realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky, pokud jde o zakázku malého rozsahu I. kategorie, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje 50 000 Kč bez DPH.

•službu o předpokládané hodnotě nejméně 50 000 Kč bez DPH, je povinen zadavatel realizovat na základě písemné objednávky (možno emailovou formou) nebo písemné smlouvy

•platba na základě dodavatelem vystaveného účetního dokladu (např. fakturu) a dle konkrétního plnění k účetnímu dokladu přiložit dodací list/předávací protokol či jiný doklad prokazující realizaci plnění a souvislost s projektem.

Termínový kalendář projektu realizovaného ve výzvě č. 2 OPTP

OPTP_kalend

Pracovní verze strategie musí být zaslána na MMR do 31. 8. 2014  a musí obsahovat (musí se najít) minimálně prvních 6 bodů dle výzvy. Strategie budou zveřejněny na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj.

Závazné kroky pro přípravu strategie

1.      Konkrétní vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika (na základě dostupných statistických dat)

2.      Analýza problémů – vymezení konkrétních problémů, které brání dalšímu rozvoji území na základě socioekonomické analýzy

3.      Analýza potřeb  – vymezení potřeb, které je nutné naplnit, aby mohlo dojít k dalšímu kvalitativnímu rozvoji území

4.      Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území – přehled relevantních strategií, které mají na daném území dopad, aby mohly být jejich cíle zahrnuty do vznikající integrované strategie a nedocházelo k rozporům mezi existujícími strategiemi

5.      Stanovení cílů a jejich prioritizace – stanovení vize strategie, stanovení strategických a specifických cílů a jejich vzájemné návaznosti a provázanosti

6.      Návrh konkrétních opatření – definice konkrétních opatření pro naplnění stanovených cílů

7.      Pracovní verze strategie zveřejněna k připomínkám na stránkách „Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj“

Proces zveřejňování/připomínkování pracovní verze strategie:

1.       Po vzniku pracovní verze strategie vyplní konkrétní MAS formulář pro zveřejnění strategie a spolu s textem pracovní verze strategie (ve formátu doc/docx) jej zašle do 31. 8. 2014 na adresu strategie-optp@mmr.cz Ve formuláři je stěžejní především kontaktní mail, na který mají být připomínky zasílány – vybraný pracovník MAS/kontaktní e-mail MAS a datum, do kterého je nutné připomínky zaslat (záleží na konkrétní MAS, jakou délku připomínkového řízení si zvolí, min. 14 pracovních dní). Příloha k výzvě č. 2_formulář pro zveřejnění [MS Word, 24.17KB]

2.      MMR následně pracovní verzi strategie, kontakt pro zaslání připomínek, datum do kterého je nutné připomínky zaslat a případně další informace uvedené ve formuláři zveřejnění na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj, kde již je pro strategie vzniklé v rámci výzvy vytvořen speciální prostor.

3.       Dále bude připomínkování probíhat v režii konkrétní MAS, připomínky budou zasílány na jimi vybraný e-mail a po ukončení připomínkového řízení budou souhrnně vypořádány. Je na konkrétní MAS, zda pracovní verzi strategie zveřejní i na jiných stránkách nebo ji například rozešle přímo všem relevantním aktérům. Zveřejnění na stránkách MMR je ale povinné a musí být splněno do 31. 8. 2014

4.       Souhrnné vypořádání MAS zašle opět na adresu strategie-optp@mmr.cz a bude zveřejněno na stejných internetových stránkách.

 

logotyp_optp

Přílohy