NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

PS Chytrý venkov

Vedením PS je pověřen Mgr. Miloslav Oliva z Region Pošembeří o.p.s., tel.: +420 721 210 662, email: oliva@posemberi.cz.

Tří minutové video ENRD s českými titulky, které představuje hlavní myšlenky chytrého venkova.

Cíle a činnosti PS dle schváleného statutu:

 • Navrhování seznamu aktivit realizovatelných prostřednictvím metody LEADER/CLLD  v oblasti Chytrý venkov/Smart Villages/, vyjednávání, monitoring, hodnocení.
 • Zastupování NS MAS ČR delegováním zástupců do pracovních skupin a do dalších relevantních orgánů a výborů.
 • Komunikace dovnitř MAS, vyhledávání příkladů dobré praxe v území členských MAS (obce, podnikatelé, NNO) a dalších NNO, shromažďování námětů a typových projektů, patronát nad sekcí Chytrý venkov/Smart Villages/ v rámci Leaderfestu.
 • Komunikace s územními partnery, akademická sférou a dalšími subjekty v oblasti Chytrý venkov/Smart Villages/, a to jak v ČR, tak i v zahraničí, s akcentem na  LAG v EU.
 • Sledování relevantních politik EU a ČR, strategických dokumentů, koncepcí, jakož i účast členů PS na konferencích a sympoziích.
 • Soustavné shromažďování námětů a připomínek ke zlepšení realizace Metody LEADER/CLLD v oblasti Chytrý venkov/Smart Villages/ a jejich projednávání s příslušnými řídícími orgány, zprostředkujícími orgány a platebními agenturami.
 • Tvorba vlastních či převzatých produktů: workshopy na téma „Chytrý venkov“ pro MAS, tvorba metodik, návodů, doporučení, publikací, přehledů dotačních příležitostí, příkladů dobré praxe  a realizace relevantních exkurzí v ČR i EU apod.
 • Komunikace výstupů a podnětů z činnosti PS směrem k médiím prostřednictvím sekretariátu NS MAS ČR, a to jak k obecné, tak i odborné veřejnosti.
 • Projednávání dalších záležitostí, postoupených Výborem NS MAS v rámci obsahové náplně PS Chytrý venkov/Smart Villages/.

Aktuální dokumenty:

SMART HACKATHON: 24+1 hodina MASkování inovací ve strategiích

Prezentace z tematického dne Moderní energetická řešení pro venkov

Chytrý venkov – obnova a rozvoj služeb na venkově (ENRD Rural Review č. 26, 2018). Publikace která se zabývá koncepcí chytrého venkova a poukazuje na četné inspirující iniciativy, jež se objevují na evropském venkově.

MAS jako inovační broker (NS MAS, 2018)

Leták o Chytrém venkově (SMS ČR a NS MAS, 2018)

Prezentace Modelu pro realizaci konceptu Chytrého venkova v ČR dle NS MAS (Břežany, Konference Chytrý venkov, 2019)

Dokumenty pracovní skupiny.

Soubory z jednání s CIRI HK z 23.4.2019.

 

1_KONFERENCE_IBroker_D.Břežany_190320_Hartych