NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

PS Sociální

Vedením PS je pověřena  Bc. Markéta Dvořáková, DiS. z Brdy – Vltava o.p.s., , tel.: +420 733 327 934, email: brdy-vltava@seznam.cz.

Cíle a činnosti PS dle schváleného statutu:

 • Navrhování aktivit realizovatelných prostřednictvím metody LEADER/CLLD  v sociální oblasti, vyjednávání, včetně způsobů uvádění do praxe, monitoring, hodnocení.
 • Zastupování NS MAS ČR v pracovních skupinách, monitorovacím výboru OPZ a v dalších relevantních orgánech a výborech.
 •  Komunikace dovnitř členské základny MAS, vyhledávání příkladů dobré praxe v MAS a v dalších NNO, shromažďování námětů a inspirativních projektů, prezentace na akcích NS MAS ČR.
 •  Komunikace a  síťování s územními partnery, partnerskými organizacemi a s dalšími subjekty v sociální oblasti(a v oblastech tematicky souvisejících).
 •  Sledování relevantních politik EU a ČR, strategických dokumentů, koncepcí, jakož i účast členů PS na tematických konferencích a sympoziích.
 •  Soustavné shromažďování námětů a připomínek ke zlepšení realizace Metody LEADER/CLLD v sociální oblasti a jejich projednávání s příslušnými řídícími a zprostředkujícími orgány.
 • Vyjadřování se k případným sporům či neshodám mezi žadateli/konečnými příjemci, členy/partnery MAS, MMR a MPSV, je-li o to některou ze zúčastněných stran požádáno.
 • Podpora, pořádání a účast na akcích členů NS MAS ČR k sociální tematice.
 •  Projednávání dalších záležitostí, postoupených Výborem NS MAS v rámci obsahové náplně PS OPZ.

Dokumenty pracovní skupiny.