NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Pracovní skupiny

PS LEADER

Vedením PS je pověřen místopředseda NS MAS ČR Jan Florian. V říjnu 2011 byly zveřejněny legislativní návrhy Evropské komise ve vztahu k blížícímu se víceletému finančnímu rámci 2014–2020. V návaznosti na to začala PS LEADER ve spolupráci s PS Vize a rozšíření pracovat na návrhu „kuchařky“ pro uplatnění metody LEADER v tomto období.

Náplní činnosti PS je připomínkování a spolupráce na změně pravidel: 

 • Opatření IV.1.1. Místní akční skupina
 • Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
 • Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
 • Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Ostatní aktivity:

 • reprezentovat a zastupovat MAS na národní úrovni vůči vládním institucím, ministerstvům a jimi zřizovaných institucí a střešním nevládním organizacím a vůči dalším relevantním subjektům,
 • spolupracovat a komunikovat s kraji a jejich krajskými úřady, s organizacemi zabývajícími se rozvojem venkova, s finančními ústavy,
 • spolupracovat s dalšími aktéry působícími ve venkovském prostoru,
 • zastupovat a prosazovat oprávněné zájmy MAS na úrovni Řídicích orgánů dotačních programů a vůči dalším subjektům, které jsou aktéry v rozvoji venkova nebo na něj mají návaznost,
 • podporovat a rozvíjet spolupráci a partnerství obyvatel venkova a zemědělců.

Hájit zájmy všech MAS při přípravě a realizaci dotačních programů EU.

Zpracovat interní metodiky (ISÚ, naplňování komunitně vedeného místního rozvoje apod.) pro zvyšování standardů práce MAS.

Dokumenty pracovní skupiny.

PS Mezinárodní spolupráce

Vedením PS je pověřen člen Výboru Mgr. Gustav Charouzek

Náplní činnosti PS je:

 • podporovat četnost mezinárodních kontaktů MAS předáváním, tvorbou databáze projektů vhodných k prezentaci LEADER v ČR, shromažďováním kontaktů na zahraniční MAS,
 •  účastnit se mezinárodních setkání a fór a prosazovat zájmy a názory NS MAS ČR,
 • přenášet informace z mezinárodních fór a setkaní do Výboru a podporovat tak kvalitu jeho rozhodování,
 • podporovat vyjednávání o nových podmínkách informacemi o přípravách na další období na úrovni evropských sítí ELARD, PREPARE a jiných,
 • ve spolupráci s PS LEADER zajišťovat reprezentaci v ELARD a podvýboru LEADER a jeho FocusGroups.
 • podporovat Radima Sršně, jako zástupce NS MAS ČR v ELARD, také jako viceprezidenta/prezidenta ELARD a připravovat podklady pro jednání v ELARD a či pro jednání za ELARD
 • připomínkovat dokumenty z EU pro potřeby NS MAS ČR a ELARD
 • péče o zahraniční delegace zástupců jiných evropských MAS

Zastupovat venkovské hnutí v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD), podílet se na směřování ELARD a udržovat partnerství s dalšími národními sítěmi MAS a delegacemi z EU.

Dokumenty pracovní skupiny.

Zprávy z pracovních cest.

PS Program a vize

Vedením PS je pověřen místopředseda NS MAS ČR Ing. Jiří Krist. V oblasti Vize (čili obsahového zaměření programu Leader v období po roce 2013) se členové zaměřují na rozpracování dokumentu Národní strategický plán Leader 2014+, jeho vytištění a distribuci. Dále se členové PS soustředí na problematiku pokrytí „bílých míst“, tedy území obcí do 25 tisíc obyvatel, kde zatím nepůsobí Místní akční skupina Leader. Byl proveden základní průzkum takových míst a byla dosažena dohoda s krajskými sdruženími i Ministerstvem zemědělství o metodice postupu v této věci.

Náplní činnosti PS je:

 • zlepšit kvalitu života na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního rozvoje,
 • každoročně pořádat národní konferenci MAS (podpořit účast MAS na Národní konferenci Venkov) a podílet se na organizaci mezinárodního setkání LeaderFEST,
 • spolupracovat na organizaci Národní konference o venkovu spolu s MZe ČR, SPOV ČR a zemědělskými asociacemi za účelem dosažení setrvalého a integrovaného rozvoje venkova v ČR.

Pomoc při naplňování Národního strategického plánu LEADER 2014+.

Dokumenty pracovní skupiny.

PS Vzdělávání

Vedením PS je pověřena Ing. Markéta Pošíková z MAS Podlipansko, o.p.s.

Náplní činnosti PS je:

 • zajistit reciproční přenos poznatků a zkušeností mezi členy,
 • vytvářet prostředí pro spolupráci a vzájemnou pomoc, sdílení zkušeností MAS a příkladů dobré praxe,
 • dávat podněty svým partnerům pro zaměření odborné činnosti a dalších činností pro rozvoj venkova,
 • vytvářet podmínky pro veřejnou správu ke vzdělávání úředníků veřejné správy pro aplikaci rozvoje zdola na principech integrovaného mezisektorového partnerství (metoda LEADER) a vytvářet podmínky pro rozvoj občanské společnosti.

Organizovat vzdělávací činnosti pro členské MAS – školící semináře na tvorbu ISÚ, semináře pro MAS nepodpořené z opatření IV.1.1.

Dokumenty pracovní skupiny.

Interní dokumenty PS Vzdělávání (jen pro přihlášené).