NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Projekt Local Action Group Kazbegi

Projekt „Posílení komunitního a ekonomického rozvoje regionu Kazbegi“ v Gruzii

Logo

Zahájení projektu: 1. 7. 2015

Ukončení projektu: 31. 10. 2017

Složení konsorcia:

Vedoucí – Člověk v tísni, expert na LEADER – NS MAS, expert na udržitelné zemědělství v Gruzii – ELKANA, GeoWel – expert na udržitelný rozvoj a environment

Za NS MAS projektový koordinátor: Ing. Radim Sršeň, Ph.D., projektový manažer: Mgr. Gustav Charouzek, projektová asistentka Ing. Alena Jaborová

Ing. Radim Sršeň, Ph.D., projektový koordinátor

tel.: +420 603 578 141
email: radimbz@seznam.cz

Mgr. Gustav Charouzek, projektový manažer

tel.: +420 774 489 322
email: kralovska-stezka@centrum.cz

Ing. Alena Jaborová, projektová asistentka

email: alena.jaborova@gmail.com

 

Popis projektu:

Národní síť Místních akčních skupin (NS MAS) vystupuje jako projektový partner v pilotním projektu s názvem „Posílení komunitního a ekonomického rozvoje regionu Kazbegi“ v Gruzii. Projekt je součástí celkové rozvojové strategie gruzínského venkova, kterou zde realizuje Člověk v tísni ve spolupráci se Světovou bankou a Českou republikou.

Dvou a půl letý projekt v regionu Kazbegi je financován Evropskou komisí z programu ENPARD Georgia (European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development) a koordinován Člověkem v tísni. Vedle NS MAS jsou do projektu zapojeny dvě další organizace ELKANA a GeoWel. Zatímco NS MAS poskytuje své know-how v implementaci metody LEADER od založení místní akční skupiny, nastavování vnitřních procesů, navrhování strategie až po výběr projektů a monitoring, ELKANA, jakožto expert na udržitelné zemědělství v Gruzii sdružující přes 900 farmářů z různých regionů Gruzie, přináší do projektu dlouhodobé zkušenosti s agroturistikou a bio zemědělstvím. Společnost GeoWel poskytuje supervizi nad sběrem, zpracováním dat a tvorbou odborných studií.

Projekt představuje a zavádí metodu LEADER do horské oblasti Gruzie Kazbegi s cílem odkrýt existující místní rozvojový potenciál regionu a nastartovat za aktivní účasti místních obyvatel jeho udržitelný rozvoj. NS MAS bude prostřednictvím svých expertů v rámci projektu metodicky vést a dohlížet na založení MAS, včetně nastavení vnitřních procesů k jejímu efektivnímu fungování v programu LEADER, a to i s praktickou zkušeností s rozdělováním dotací místním subjektům a následným vyhodnocením celého procesu. V rámci osvojování zkušeností budou realizovány informační schůzky, workshopy pro potenciální žadatele, intenzivní školení pro zástupce malých a středních podniků, obcí, zemědělců a dalších organizací občanské společnosti o tom, jak psát a žádat o projekty. ELKANA bude spolupracovat se zapojenými aktéry a diskutovat s nimi tvorbu a konkrétní priority rozvojové strategie, přičemž bude hlídat její provázanost s výstupy expertních studií GeoWelu a relevantní návrhy specialistů (agronomů, veterinářů, environmentalistů, zdravotní péče, řemeslníků aj.).

 Hlavní záměry projektu:

  • Zavést metodu LEADER do regionu Kazbegi (založení MAS, ustanovení MAS, zmapování území, vytvoření strategie, nastavení grantového programu, evaluace, síťování)
  • Podpora diverzifikace místní ekonomiky
  • Více konkurenceschopné zemědělství, ochrana přírodních zdrojů
  • Integrovaný vícesektorový přístup k regionálnímu rozvoji
  • Snižování chudoby
  • Zvýšení pracovních příležitostí
  • Předávání zkušeností s metodou LEADER z EU

Jak už vychází ze samotné metody LEADER, cílovou skupinou projektu jsou všechny typy místních ať už veřejných, tak soukromých a občanských organizací včetně individuálních obyvatel. Projekt i metoda LEADER má nejen v regionu, ale i na národní úrovni své příznivce. Mnoho regionálních klíčových hráčů, např. Správa národního parku Kazbegi, bylo přizváno, aby se stali členy MAS a přímo se podíleli na tvorbě strategie. Do projektu jsou prostřednictvím Koordinačního výboru vedle projektového týmu zaangažována i příslušná ministerstva (pro místní rozvoj a infrastrukturu, zemědělství, životního prostředí a hospodářství) a tvůrci politik, kteří budou mít velký vliv na budoucnost rozvoje venkova a metody LEADER na národní úrovni.

Prezentace projektu

Zpráva z pracovní cesty Gruzie 28. října 2015

Zpráva ze studijní návštěvy členů gruzínské MAS v ČR 12.-16.dubna 2016

Zpráva z konference ENPARD 24. listopadu 2016

Spot o projektu: