NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

PROJEKT ROLE MAS (2018–2020)

Projekt Nové role místních akčních skupin v lokálním rozvoji (TL01000547)

Řešitel: GaREP, spol. s r. o., nám. 28. října 3, 602 00 Brno, garep@garep.cz, 607 268 183.

Doba řešení: 1. 3. 2018 – 31. 10. 2020

logo_TACR_zaklLogo Eta

Projekt je řešený s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Projekt je realizován v úzké vazbě na NS MAS ČR.

Řešitelský tým:

  • Ing. Jan Binek, Ph.D. (vedoucí řešitelského týmu)
  • Ing. Zdeněk Šilhan
  • RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
  • RNDr. Kateřina Synková
  • Mgr. Ondřej Konečný (Mendelova univerzita v Brně)
  • Ing. Jan Libosvár (NS MAS ČR)

Východiska

Projekt reaguje na aktuální vývoj místních akčních skupin, kdy došlo k téměř úplnému pokrytí venkovského území ČR, MAS v rámci nástroje CLLD mohou přímo podporovat projekty v široké škále témat, MAS působí jako nositelé místních akčních plánů rozvoje vzdělávání a získávají systémové postavení v dalších oblastech. Rozšiřuje se paleta rolí, které MAS v rozvoji regionů plní a vyvstávají otázky způsobu jejich dlouhodobého zajištění.

Cíl projektu

Navrhnout dlouhodobé role místních akčních skupin a témata vhodná k zastřešení místními akčními skupinami s ohledem na principy metody Leader a princip subsidiarity a na tomto základě zformulovat varianty fungování MAS po 2020.

Hlavní výstupy

-       Doporučení k nastavení pravidel pro fungování MAS po roce 2020.

-       Databáze informací o MAS a vyhodnocení souvislostí fungování MAS – poklad pro argumentaci o budoucnosti MAS.

-       Metodická doporučení pro MAS k tvorbě strategií pro období 2021+.

Podrobnější informace o projektu

Aktivity a dílčí výstupy projektu

2018

Identifikace hlavních problémů a výzev současného fungování MAS – tvorba databáze, řízené rozhovory

Zmapování zaměření a reálného výkonu činností MASdotazníkové šetření

2019

Rozbor sociálního kapitálu a sociálních sítí MASkvalitativní průzkum

Problémová a procesní analýza vybraných rozvojových témat

2020

Návrh modelů fungování MAS
Návrh přístupů MAS k řešení rozvojových témat v období 2021–2027