NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Projekt podpořený v rámci EHP

„Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích“, projekt zaměřený na rozvoj strategií a opatření pro adaptaci na změnu klimatu.

partneři nové

Zahájení projektu: 1. 1. 2015

Ukončení projektu: 30. 4. 2016

Partneři projektu: žadatel – ZO ČSOP VERONICA, Hogskolen i Oslo og Akershus (HiOA, norská univerzita), Místní akční skupina Opavsko, Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, NS  MAS

Za NS MAS hlavní metodik projektu: Ing. Jiří Krist, projektový manažer a organizátor seminářů: Bc. Veronika Foltýnová, pomocný organizátor Mgr. Olga Špiková

Ing. Jiří Krist, hlavní metodik

tel.: +420 724 790 088
email: krist@masopavsko.cz

Bc. Veronika Foltýnová, projektový manažer

tel.: +420 731 656 117
email: v.foltynova@nsmascr.cz

Cíl projektu: hlavním cílem projektu je vytvoření strategie pro začlenění adaptace na klimatickou změnu do regionálního rozvoje venkovských oblastí a pro posílení resilience. Na strategii navazuje metodický postup její konverze do regionální úrovně a implementace v konkrétních podmínkách regionů a mikroregionů v ČR. Projekt je přímo navázán na národní a mezinárodní strategické dokumenty a bude využívat synergii několika typů partnerů na české straně, doplněnou o intenzivní spolupráci se zkušeným a mezinárodně etablovaným norským partnerem.

Aktivity projektu:

1. Komunikace, budování kapacit a diseminace: – cílem aktivity je dosažení stavu, ve kterém budou významní stakeholdeři cílové skupiny dostatečně informováni o probíhající klimatické změně a jejích potenciálních důsledcích včetně dopadů spojených s biodiverzitou. Bude tak vytvořeno informační a organizační zázemí pro tvorbu a realizaci příslušných adaptačních strategií- NS MAS zajistí pilotní seminář určený nejaktivnějším MAS sloužící k upřesnění programu a obsahu následujících workshopů,   10 workshopů v krajích ČR určených zejména pro členy MAS a národní konferenci v gesci VH NS MAS 2016.

Semináře

2. Formování strategie adaptace na klimatickou změnu na regionální úrovni – aktivita vychází ze stavu vědění a z postojů stakeholderů, zjišťovaných v první aktivitě, ze strategických dokumentů, z kompetencí českých partnerů využívající jejich zkušeností s environmentální bezpečností a řízením rizik, s ochranou životního prostředí a s regionálním rozvojem, a také ze zkušeností norského partnera. Součástí aktivity bude sběr příkladů dobré praxe.

3. Implementace strategie zahrnující analýzy zranitelnosti a navržení adaptačních opatření – na základě vědecky provedených odhadů vývoje klimatické změny a s pomocí vytvořené strategie a metodického postupu adaptovaného na podmínky ČR dosahování zapracování potřebných mechanismů pro podporu adaptačních opatření vůči klimatické změně a posílení resilience společnosti a životního prostředí vůči této změně ve vybraném vzorku regionálních strategií. S využitím vypracované strategie a metodiky a se zapracováním informací z cyklu regionálních seminářů budou provedeny konzultace strategických plánů v nejméně 20 MAS. Součástí aktivity budou konzultace pro implementaci strategie a metodiky ve speciálních podmínkách konkrétních regionů MAS.

Odkazy na další informace:

http://www.veronica.cz/klima/resilience/Gailly_RES_obce_1.pdf

http://www.veronica.cz/klima/resilience/Hollan_climate_resilient.pdf

http://www.veronica.cz/klima/resilience/Krist_Energeticky_potencial_SL.pdf

http://www.veronica.cz/klima/resilience/Prezentace_Krist_Liberec_SL.pdf

http://www.masopavsko.cz/projekty/resilience/

EHP-fondy_Logo

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

EHP-CZ02-OV-1-017-2014