NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Souhrnná zpráva z uskutečněných seminářů

Projekt „Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích“, projekt zaměřený na rozvoj strategií a opatření pro adaptaci na změnu klimatu.

partneři nové

 

Souhrnná zpráva z uskutečněných seminářů

Zástupci MAS se zúčastnili seminářů napříč celou Českou republikou na téma Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?

Národní síť Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) ve spolupráci s partnerskými organizacemi Zájmovou organizací Českého svazu ochránců přírody Veronica (ZO ČSOP VERONICA), Fakultou bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské z Ostravy a Místní akční skupinou Opavsko pořádala semináře s ekologickou tematikou Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?, které byly financovány z Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů. Semináře se konaly koncem května a celý červen v krajích České republiky a byly určeny zástupcům místních akčních skupin, představitelům samospráv, učitelům škol a dalším aktivním lidem ve venkovských regionech.

Přes 180 účastníků na seminářích pokaždé přivítal tým přednášejících v čele s ředitelkou ekologického institutu VERONICA Yvonnou Gaillyovou, Jiřím Kristem, místopředsedu NS MAS a hlavním moderátorem seminářů.

V první části seminářů si mohli účastnící vyslechnout přednášku hlavního experta projektu prof. RNDr. Pavla Danihelky, CSc. s názvem Co nás čeká s klimatickými změnami a proč je dobré budovat resilienci. Přednášející v průběhu přednášky popsal základní mechanismy v oblasti klimatických změn jako hrozeb i příležitostí v historických souvislostech i sekundární účinky klimatických změn.  Účastníci seminářů polemizovali s odborníky, zda je dnešní moderní společnost odolnější nebo zranitelnější. Součástí byla také ukázka některých strategických dokumentů. O další přednášku se postaral Jan Hollan, Ph.D., pracovník Centra výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, který prezentoval informace o globální klimatické změně a příklady, jak jí v budoucnu může lidstvo čelit.

Závěrečnou přednáškou na téma Projevy změny klimatu v regionech Česka – jaké dopady očekáváme a co již pozorujeme v rámci dopolední části seminářů, přispěl RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Přednáška obsahovala důležité informace o podnebí v ČR, extrémech počasí, odhadu budoucího klimatu a adaptačních opatřeních.

Po krátké přestávce si vzal slovo opět profesor Pavel Danihelka, CSc. s přednáškou Adaptace na klimatickou změnu a resilience komunit, která popisovala, jaké jsou možné reakce společnosti na klimatickou změnu a jak je můžeme promítnout do regionálních strategií. Danihelka také popsal nejrůznější způsoby, jak lidstvo čelilo katastrofám v minulosti a tím vysvětlil, jak se vlastně přišlo na pojem resilience a jak může lidstvo resilience dosáhnout.

Na profesora Danihelku navázal Jiří Krist s přednáškou Jak promítnout potřebná opatření zmírňování a adaptace na klimatickou změnu do strategií MAS, kde popsal a vysvětlil mechanismy možného čerpání financí z jednotlivých operačních programů na opatření týkající se klimatických změn, resilientních a adaptačních opatření.

Po obědě byla prezentována mobilní výstava MAREK. Energeticky soběstačná mobilní expozice představující technologie využitelné při přizpůsobení na klimatickou změnu a pro její zmírňování. Šlo o názornou ukázku technologií, pomocí kterých jsou vysvětleny principy fungování vybavenosti a infrastruktury odolné proti krizím a adaptované na podmínky probíhající klimatické změny. Hlavní pozornost byla věnována zajištění energií, vody a možnosti přípravy stravy i v podmínkách ztráty funkčnosti kritické infrastruktury, udržení hygieny a bezpečnosti, odolným informačním a komunikačním technologiím, využívání místních a obnovitelných zdrojů energií udržitelné mobilitě.

Souběžně s mobilní výstavou byla vždy diskutována soutěž CO₂ Liga, které se mohou zúčastnit žáci a studenti základních a středních škol a která hovoří o globální změně klimatu a také o změnách, které můžeme očekávat přímo v České republice.

Na semináře bude navazovat závěrečná konference, která se uskuteční v březnu 2016 při příležitosti Valné hromady NS MAS. Konference bude zaměřena na shrnutí získaných poznatků, informací a zkušeností.

Prezentace ze seminářů

Co nás čeká s klimatickou změnou a proč je dobré budovat resilienci - Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.

Jaké jsou možné cesty reakce společnosti na klimatickou změnu a jak je promítnout do regionálních strategií? - Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. a kol.

Globální klimatická změna a jak jí čelit - RNDr. Jan Hollan, PhD.

Projevy změny klimatu v regionech (1.část) - RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.

Projevy změny klimatu v regionech (2.část) - RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.

4 x LEADER (1. část) – Ing. Jiří Krist

4 x LEADER (2. část) – Ing. Jiří Krist

 

 

EHP-fondy_Logo

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

EHP-CZ02-OV-1-017-2014