NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Ostatní

Protierozní opatření a realizace ÚSES v OPŽP a PRV

V rámci OPŽP bylo schváleno rozšíření CLLD o nové aktivity, založení a zlepšení funkčnosti biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, realizace protierozních opatření a zakládání/obnova veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch). MAS mohou upravit své strategie a požádat o nový programový rámec OPŽP.
Realizace ÚSES a protierozní opatření jsou podporovány též prostřednictvím PRV, Fiche dle článku 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy. Z důvodu překryvu financování těchto aktivit z PRV a OPŽP nemohou MAS, které mají v rámci PRV schválenou tuto Fichi, zahrnout realizaci ÚSES a protierozní opatření do programového rámce OPŽP.

Aktualizace vzoru výzev MAS v OPŽP

Na základě zkušeností z vyhodnocení ukončených výzev MAS v rámci OPŽP došlo k úpravě vzoru výzvy MAS. Vzor výzvy je doplněn o výdaje, které jsou v souvislosti s podporovanými opatřeními v rámci specifických cílů 4.2 a 4.3 považovány za  nezpůsobilé. Dále byla upravena informace ohledně veřejné podpory, která navazuje na úpravu Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. Při vyhlašování nových výzev MAS, prosím, využívejte nový vzor.