NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

LeaderFEST 2012 aneb setkání Leaderů evropských zemí

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy | Štítky:
LeaderFEST 2012

Do východoslovenské Levoče se na poslední tři květnové dny sjeli na LeaderFEST 2012 zástupci MAS nejen ze Slovenska, Čech a Moravy, ale i představitelé místních akčních skupin (MAS) z dalších osmi zemí – Polska, Finska, Španělska, Estonska, Lotyšska, Srbska, Velké Británie a Francie. Na 250 účastníků a 450 muzikantů a tanečníků z folklorních souborů a prodejců místních potravin a řemesel z celého Slovenska učinili z patnáctitisícového města pulsující živé centrum.

 Oficiální zahájení LeaderFESTu se uskutečnilo v amfiteátru města 30. května, kdy předsedkyně pořádající MAS LEV a současně také předsedkyně Národní sítě slovenských MAS Andrea Hradiská seznámila s programem a hlavní myšlenkou setkání. Dalšími řečníky v úvodu byly František Winter za Národní sít MAS ČR, Zuzana Dvořáková za Celostátní síť pro venkov ČR a MZe ČR a Jiří Vačkář za MMR ČR. Dále byl přítomen za Státní zemědělský intervenční fond ČR Miloš Jirovský.

Náměstí v Levoči celý den patřilo stánkům řemeslníků, místních potravin a produktů a celý den náměstí oživovalo vystoupení folklorních souborů z celého Slovenska. Jeden z prezentačních stánků měla také Národní síť MAS ČR a Celostátní síť pro venkov. Byly představeny projekty MAS z ČR, činnost MAS v ČR, PRV ČR a také nabídnuty možnosti spolupráce. Zajištění stánku si vzali za své MAS z Moravskoslezského kraje, a proto také byly součástí prezentace ochutnávky regionálních produktů právě z tohoto regionu. Řada MAS využila také prezentaci svého území formou roll-up bannerů a propagačních materiálů v místním kině.

Workshopy

Celý druhý den se vinul pracovně – naplánováno bylo celkem pět workshopů, které byly tematicky zaměřené na rozvoj venkova nejen v rámci činnosti MAS. V divadle se uskutečnily série prezentací rozdělené do čtyř bloků. Dopolední workshop A) „Komunitně vedený místní rozvoj jako nástroj předvstupní politiky EU“ moderoval za pořádající NS MAS ČR Radim Sršeň, a zúčastnili se jej nynější předseda ELARD Petri Rinne z Finska, který hovořil také o zavádění metody LEADER v Africe, Roman Haken z Evropského hospodářského a sociálního výboru, a dále zástupci ze Srbska. Druhý souběžný blok D) pořádaný Národní sítí slovenských MAS byl věnovaný tématu „Mládež a místní obyvatelé – aktivní prvky veřejno-soukromých partnerství“. Představily se zde různé formy zapojení mládeže do spolupráce.

Odpolední blok B) byl věnován tématu „Místní a regionální produkty a služby“ a moderátorka Martina Pavlovkinová z MAS Partnerstvo Krtíšského Poiplia představila kroky k zavedení regionální značky na Slovensku, vystoupila také Kateřina Čadilová z Asociace regionálních značek, hovořilo se o slow foodu, prodeji ze dvora, životaschopnosti řemesel a blok uzavřela prezentace konkrétní značky „HANÁ regionální produkt“. Souběžný blok C) „Venkovský cestovní ruch“ uváděla Ela Jankovičová z MAS Podpolanie a prezentovaly se například cyklotrasy na Horním Liptově, využití nových informačních technologií, regionální telefonní informační manažer (ReGTIM) nebo produkt Hanácký cestovatel.

Celý den dále probíhal workshop: Obecní jarmark: Vaše obec – naše obec, který pořádalo Regionální pracoviště NSRV pro Prešovský kraj. Hlavní náplní bylo seznámení přítomných s možnostmi, jak se může obec zapojit do podpory vzniku pracovních míst v návaznosti na další programové období a metodu LEADER. Večerní společenský večer byl provázen tancem a hudbou, která spojila všechny účastníky bez rozlišení národností či jazykových bariér.

Konference

Třetí den následovala společná konference v divadle, kterou uvedla ředitelka Národní sítě rozvoje vidieka Malvína Gondová a úvodem také vystoupil Jiří Vačkář za MMR. Ten například zmínil, že budoucí LEADER bude náročnější a jiný než stávající, protože se do něj více zapojí města. „Přes MAS se bude rozdělovat více peněz, z více fondů a budou také větší tlaky na samotné struktury MAS,“ uvedl například. Prezident Malopolské sítě MAS a zástupce polské sítě MAS Krzystof Kwatera z LGD Doliny Raby prezentoval současnost polských MAS, jejich strukturu a prezentoval přístup k budoucnosti LEADERu.

František Winter prezentoval vývoj LEADERu v ČR, Jiří Krist Národní strategický plán LEADER 2014+ a Radim Sršeň představy o komunitně vedeném místním rozvoji v praxi ČR.

Zuzana Schotterová ze slovenského ministerstva pro zemědělství informovala přítomné o stavu implementace LEADER, Maria Fáziková z Fakulty evropských studií a regionálního rozvoje v Nitře prezentovala přínosy metody LEADER pro budování sociálního kapitálu na venkově a uváděla příklady průzkumů ve dvou mikroregionech, prezentován byl rovněž rozvoj nitranského venkova, protože tento kraj má jako jediný v „česko-slovensku“ vlastní krajský program LEADER.

Petr Rusnák z banskobystrického vidieckeho parlamentu prezentoval analýzu současného stavu zavádění LEADERu na Slovensku a představil podněty pro budoucí LEADER. Účastníci levočského LeaderFESTU přijali společnou deklaraci. Výstupy z jednotlivých prezentačních bloků resp. Workshopů jejich gestoři dopracují a představí v nejbližší době. Příští rok se uskuteční LeaderFEST opět v České republice (zřejmě ve Velkém Meziříčí) a v roce 2014 by to mělo být v Polsku.

Deklarace z Levoče

Účastníci v závěru konference přijali společnou deklaraci ke své představě o budoucí podobě venkovské politiky v Evropě. V ní požadují prosazení komunitně vedeného místního rozvoje, které by mělo doprovázet omezení centralizovaného rozhodování o venkovu, snížení byrokracie v dotačních programech, omezení prostoru pro korupční jednání a vytvoření většího prostoru pro aktivity občanů, malých podnikatelů a samospráv.

„V současné době je potřeba spustit program podpory pro nevybrané a začínajících MAS, prosazovat myšlenky Národního strategického plánu LEADER 2014+ a Komunitně vedeného místního rozvoje v praxi ČR. K tomu je potřeba vytvoření profesní organizace a vytvoření mechanismu certifikace MAS,“ shrnul nejbližší kroky předseda Národní sítě MAS ČR František Winter a dodal, že činnost NS MAS ČR je potřeba koordinovat s mezinárodními organizacemi jako je ELARD, ENRD a PREPARE. „Dobrou praxí mezinárodní spolupráce je i LeaderFEST, který řešíme společně se Slováky a chtěli bychom se ještě více přiblížit k Polákům, kde by měl být tento festival za dva roky,“ dodal Winter.

Účast zástupců MAS z ČR byla podpořena Celostátní síti pro venkov ČR, která finančně zaštítila zprostředkování společné autobusové dopravy, propagačního stánku s možností ukázky místních produktů a v neposlední řadě také podpory uspořádání mezinárodního workshopu na aktuální téma „Komunitně vedený místní rozvoj jako nástroj předvstupní politiky EU“.

Z článku Tomáše Šuláka (Zpravodaj venkova 6/2012) upravila Olga Špiková

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.