NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

LeaderFEST 2012 aneb setkání Leaderů evropských zemí

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy | Štítky:
LeaderFEST 2012

Do východoslovenské Levoče se na poslední tři květnové dny sjeli na LeaderFEST 2012 zástupci MAS nejen ze Slovenska, Čech a Moravy, ale i představitelé místních akčních skupin (MAS) z dalších osmi zemí – Polska, Finska, Španělska, Estonska, Lotyšska, Srbska, Velké Británie a Francie. Na 250 účastníků a 450 muzikantů a tanečníků z folklorních souborů a prodejců místních potravin a řemesel z celého Slovenska učinili z patnáctitisícového města pulsující živé centrum.

 Oficiální zahájení LeaderFESTu se uskutečnilo v amfiteátru města 30. května, kdy předsedkyně pořádající MAS LEV a současně také předsedkyně Národní sítě slovenských MAS Andrea Hradiská seznámila s programem a hlavní myšlenkou setkání. Dalšími řečníky v úvodu byly František Winter za Národní sít MAS ČR, Zuzana Dvořáková za Celostátní síť pro venkov ČR a MZe ČR a Jiří Vačkář za MMR ČR. Dále byl přítomen za Státní zemědělský intervenční fond ČR Miloš Jirovský.

Náměstí v Levoči celý den patřilo stánkům řemeslníků, místních potravin a produktů a celý den náměstí oživovalo vystoupení folklorních souborů z celého Slovenska. Jeden z prezentačních stánků měla také Národní síť MAS ČR a Celostátní síť pro venkov. Byly představeny projekty MAS z ČR, činnost MAS v ČR, PRV ČR a také nabídnuty možnosti spolupráce. Zajištění stánku si vzali za své MAS z Moravskoslezského kraje, a proto také byly součástí prezentace ochutnávky regionálních produktů právě z tohoto regionu. Řada MAS využila také prezentaci svého území formou roll-up bannerů a propagačních materiálů v místním kině.

Workshopy

Celý druhý den se vinul pracovně – naplánováno bylo celkem pět workshopů, které byly tematicky zaměřené na rozvoj venkova nejen v rámci činnosti MAS. V divadle se uskutečnily série prezentací rozdělené do čtyř bloků. Dopolední workshop A) „Komunitně vedený místní rozvoj jako nástroj předvstupní politiky EU“ moderoval za pořádající NS MAS ČR Radim Sršeň, a zúčastnili se jej nynější předseda ELARD Petri Rinne z Finska, který hovořil také o zavádění metody LEADER v Africe, Roman Haken z Evropského hospodářského a sociálního výboru, a dále zástupci ze Srbska. Druhý souběžný blok D) pořádaný Národní sítí slovenských MAS byl věnovaný tématu „Mládež a místní obyvatelé – aktivní prvky veřejno-soukromých partnerství“. Představily se zde různé formy zapojení mládeže do spolupráce.

Odpolední blok B) byl věnován tématu „Místní a regionální produkty a služby“ a moderátorka Martina Pavlovkinová z MAS Partnerstvo Krtíšského Poiplia představila kroky k zavedení regionální značky na Slovensku, vystoupila také Kateřina Čadilová z Asociace regionálních značek, hovořilo se o slow foodu, prodeji ze dvora, životaschopnosti řemesel a blok uzavřela prezentace konkrétní značky „HANÁ regionální produkt“. Souběžný blok C) „Venkovský cestovní ruch“ uváděla Ela Jankovičová z MAS Podpolanie a prezentovaly se například cyklotrasy na Horním Liptově, využití nových informačních technologií, regionální telefonní informační manažer (ReGTIM) nebo produkt Hanácký cestovatel.

Celý den dále probíhal workshop: Obecní jarmark: Vaše obec – naše obec, který pořádalo Regionální pracoviště NSRV pro Prešovský kraj. Hlavní náplní bylo seznámení přítomných s možnostmi, jak se může obec zapojit do podpory vzniku pracovních míst v návaznosti na další programové období a metodu LEADER. Večerní společenský večer byl provázen tancem a hudbou, která spojila všechny účastníky bez rozlišení národností či jazykových bariér.

Konference

Třetí den následovala společná konference v divadle, kterou uvedla ředitelka Národní sítě rozvoje vidieka Malvína Gondová a úvodem také vystoupil Jiří Vačkář za MMR. Ten například zmínil, že budoucí LEADER bude náročnější a jiný než stávající, protože se do něj více zapojí města. „Přes MAS se bude rozdělovat více peněz, z více fondů a budou také větší tlaky na samotné struktury MAS,“ uvedl například. Prezident Malopolské sítě MAS a zástupce polské sítě MAS Krzystof Kwatera z LGD Doliny Raby prezentoval současnost polských MAS, jejich strukturu a prezentoval přístup k budoucnosti LEADERu.

František Winter prezentoval vývoj LEADERu v ČR, Jiří Krist Národní strategický plán LEADER 2014+ a Radim Sršeň představy o komunitně vedeném místním rozvoji v praxi ČR.

Zuzana Schotterová ze slovenského ministerstva pro zemědělství informovala přítomné o stavu implementace LEADER, Maria Fáziková z Fakulty evropských studií a regionálního rozvoje v Nitře prezentovala přínosy metody LEADER pro budování sociálního kapitálu na venkově a uváděla příklady průzkumů ve dvou mikroregionech, prezentován byl rovněž rozvoj nitranského venkova, protože tento kraj má jako jediný v „česko-slovensku“ vlastní krajský program LEADER.

Petr Rusnák z banskobystrického vidieckeho parlamentu prezentoval analýzu současného stavu zavádění LEADERu na Slovensku a představil podněty pro budoucí LEADER. Účastníci levočského LeaderFESTU přijali společnou deklaraci. Výstupy z jednotlivých prezentačních bloků resp. Workshopů jejich gestoři dopracují a představí v nejbližší době. Příští rok se uskuteční LeaderFEST opět v České republice (zřejmě ve Velkém Meziříčí) a v roce 2014 by to mělo být v Polsku.

Deklarace z Levoče

Účastníci v závěru konference přijali společnou deklaraci ke své představě o budoucí podobě venkovské politiky v Evropě. V ní požadují prosazení komunitně vedeného místního rozvoje, které by mělo doprovázet omezení centralizovaného rozhodování o venkovu, snížení byrokracie v dotačních programech, omezení prostoru pro korupční jednání a vytvoření většího prostoru pro aktivity občanů, malých podnikatelů a samospráv.

„V současné době je potřeba spustit program podpory pro nevybrané a začínajících MAS, prosazovat myšlenky Národního strategického plánu LEADER 2014+ a Komunitně vedeného místního rozvoje v praxi ČR. K tomu je potřeba vytvoření profesní organizace a vytvoření mechanismu certifikace MAS,“ shrnul nejbližší kroky předseda Národní sítě MAS ČR František Winter a dodal, že činnost NS MAS ČR je potřeba koordinovat s mezinárodními organizacemi jako je ELARD, ENRD a PREPARE. „Dobrou praxí mezinárodní spolupráce je i LeaderFEST, který řešíme společně se Slováky a chtěli bychom se ještě více přiblížit k Polákům, kde by měl být tento festival za dva roky,“ dodal Winter.

Účast zástupců MAS z ČR byla podpořena Celostátní síti pro venkov ČR, která finančně zaštítila zprostředkování společné autobusové dopravy, propagačního stánku s možností ukázky místních produktů a v neposlední řadě také podpory uspořádání mezinárodního workshopu na aktuální téma „Komunitně vedený místní rozvoj jako nástroj předvstupní politiky EU“.

Z článku Tomáše Šuláka (Zpravodaj venkova 6/2012) upravila Olga Špiková

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář