NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

V Praze bylo podepsáno memorandum Venkov jako místo pro rozvoj podnikání

Rubriky:Tiskové zprávy | Štítky:

Praha, 7. srpna 2012 - Předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR Ing. František Winter, předseda představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR Bedřich Danda a předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA podepsali memorandum Venkov jako místo pro rozvoj podnikání. Jeho cílem je zajistit vyvážený a udržitelný rozvoj venkovského prostoru. Podle signatářů memoranda je proto nutné, aby na rozvoj obcí zejména v oblasti občanské vybavenosti, podpory služeb a rozvoje podnikatelských aktivit zemědělského či nezemědělského charakteru na venkově směřovalo nejméně 50 % prostředků z budoucího Programu rozvoje venkova (2014–2020). Současně požadují, aby se sjednotily a zjednodušily žádosti o finanční prostředky z fondů EU a aby bylo DPH uznatelným nákladem při jakémkoli čerpání prostředků z fondů EU pro všechny subjekty, které nemají nárok na odpočet DPH.

„S pohledu rozvoje aktivit drobných podnikatelů je třeba podpořit v následujícím plánovacím období EU projekty, které by umožnily obnovit a zmodernizovat technické zařízení ve školách vyučujících odborné předměty a řemesla. V současné době se pro výuku používají staré metody a mnohdy i velmi zastaralé stroje nebo stroje úplně chybí. Bez těchto návyků a zkušeností s novými stroji se absolvent nemůže uplatnit na trhu práce“ řekl předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA. „Nezapomínejme, že řemeslníci a drobní zemědělci jsou velmi důležití z pohledu rozvoje infrastruktury a udržení sociálního prostředí v mikroregionech. Ve venkovském prostoru je třeba více propagovat úspěchy drobných řemeslníků a živnostníků tak, aby se staly vzorem pro začínající podnikatele, pro mladé lidi i rodiče. K tomu je třeba zlepšit propagaci cechů, která je ve srovnání s okolními zeměmi žalostná, a provázat je s aktivitami místních akčních skupin.“ deklaroval stanovisko asociace.

V rámci přípravy programovacího období 2014–2020 je třeba vyčlenit větší prostředky na podporu drobného podnikání, služeb, cestovního ruchu a vzdělávacích akcí sloužících k propagaci regionů, tradičních řemesel a výrobků, a to i z ostatních programů, které v uplynulém období provázely problémy s účelností a transparentností vynaložených prostředků.“ řekl Bedřich Danda, předseda představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR. „Jsme si společně vědomi potřeby partnerství a spolupráce s ohledem na nezbytnost vymezení priorit pro příští programovací období. Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR vítá iniciativy pro vytvoření dalšího rozvoje řemesel a učňovského školství na našem venkově, a proto jsme přistoupili k podepsání Memoranda. Úroveň učňovského školství se dostala za posledních 20 let na kritický bod, který může mít fatální důsledky pro naši ekonomiku v současném globálním světě, a může dojít k nevratnému stavu, kdy se mladí lidé v blízkém budoucnu nedostanou k základním informacím a zkušenostem v řemeslech.“ pokračoval.

Podle předsedy Národní sítě Místních akčních skupin Ing. Františka Wintera by měli o rozvoji venkovských regionů rozhodovat hlavně ti, kteří tam žijí. „Právě proto se snažíme diskutovat se všemi zájmovými skupinami, které na venkově pracují. Podpis memoranda je stvrzením spolupráce s organizacemi, které zastupují podnikatelský sektor. Slibujeme si od toho užší propojení našich pracovních týmů a rychlejší předávání informací, které povede ke společnému cíli, kterým je rozvoj venkova,“ dodal František Winter. Budeme také rádi, pokud se k tomuto Memorandu, a potažmo také ke spolupráci, přidají další podnikatelské asociace, svazy a komory.

Podle signatářů memoranda prokázala metoda Leader v minulosti svou akceschopnost a adresnost. Na rozdíl od ostatních programů není zmítána skandály z neprůhledného hospodaření, či neúčelného nebo nadhodnoceného čerpání finančních prostředků. Podporují partnerství a spolupráci mezi podnikateli, samosprávou a dalšími subjekty, jak je to běžné při distribuci prostředků pro rozvoj venkova metodou Leader. Jednotlivé organizace při tom vzájemně konzultují své postoje a hledají
stanoviska, která pak společně prosazují. Pro podporu metody Leader je třeba ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou vytvořit zdroje pro předfinancování schválených projektů a tím umožnit podnikatelům snadnější přístup k financování projektů a usnadnit tak čerpání finančních zdrojů z EU.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.