NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Zpráva z pracovní skupiny: Dlouhá cesta ke stanovení standardů MAS se blíží k závěru

Rubriky:Tiskové zprávy
logo-mini

Krátce po zveřejnění prvních legislativních návrhů Evropské komise pro nastavení víceletého finančního rámce 2014 – 2020 představila Národní síť Místních akčních skupin České republiky vlastní dokument „Komunitně vedený místní rozvoj v praxi České republiky“, ve kterém doporučovala plošné využití metody LEADER a stávající struktury místních akčních skupin. To předpokládalo jasně definovat co je místní akční skupina a jak funguje.

Příprava standardů MAS

Již v březnu 2012 začala proto Pracovní skupina LEADER při Národní síti MAS ČR pracovat na materiálu „Základní standardy MAS pro období 2014 – 2020“, který měl sloužit jako podklad pro další jednání zástupců Národní sítě MAS ČR se státními institucemi a dalšími partnerskými organizacemi. Vznik materiálu vyvolal velkou diskusi nejen mezi členy NS MAS ČR, zpracovatelé obdrželi celou řadu upřesňujících návrhů a připomínek, následovala řada náročných jednání. Výsledný materiál byl v říjnu 2012 představen Valné hromadě členů NS MAS ČR v Nových Hradech.

Počátkem roku 2013 se rozběhla jednání k přípravě standardů MAS nejdříve pouze v rámci resortu Ministerstva zemědělství a od září pak v rámci pracovní skupiny, složené ze zástupců dalších ministerstev a partnerských organizací. Do jednání tak již vstupovaly názory více stran a původní materiál doznal mnoha změn. Zároveň také bylo nutné dopracovat výklad řady pojmů, neboť diskuse na jednáních často ukázala, že různé strany je chápou odlišně.  Harmonogram uzavření jednání se opakovaně posouval tak, jak se posouvá harmonogram spuštění jednotlivých finančních nástrojů Evropské unie.

V těchto týdnech předpokládáme ukončení jednání pracovní skupiny, po kterém bude následovat vnitřní připomínkové řízení v rámci Ministerstva zemědělství a poté meziresortní připomínkování ostatními zainteresovanými ministerstvy. Rád bych vás proto seznámil s nejdiskutovanějšími podmínkami a aktuální podobou standardů MAS, kterou ovšem nelze vzhledem k výše uvedenému považovat za konečnou.

Aktuální podoba návrhu standardů

Oproti původnímu návrhu NS MAS ČR, který obsahoval přes 80 bodů jich má stávající materiál méně než třetinu, neboť výsledný dokument musí obsahovat pouze jednoznačně ověřitelné podmínky, které je možné objektivně posoudit. Navíc se soustředí pouze na jednorázové ověření splnění standardů, které bude sloužit jako vstupní podmínka před podáváním žádostí o podporu místních integrovaných strategií MAS na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Posuzování standardů MAS by dle předpokladů měl mít na starosti Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který již má zkušenosti s  více než 170 MAS v rámci Programu rozvoje venkova (opatření IV.1.1. a III.4.1.). Ačkoliv bylo v jednání i možné zúžení počtu přípustných právních forem, v tuto chvíli materiál počítá s tím, že MAS může mít právní formu obecně prospěšné společnosti, spolku, ústavu nebo zájmového sdružení právnických osob, tedy v zásadě všech dosud přípustných právních forem vč. jejich nástupců podle nového občanského zákoníku. Trvá také podmínka, že MAS nesmí být v žádné formě likvidace.

MZe předpokládá vyhlášení dvou termínů pro podávání Žádostí o posouzení splnění standardů MAS a to v dubnu a v říjnu 2014, přičemž uzávěrka příjmu by měla následovat vždy min. 4 týdny po vyhlášení. Termíny se ale ještě mohou měnit v závislosti na harmonogramu přípravy dalších dokumentů. Žádost o posouzení splnění standardů MAS bude mít podobu klasického „zeleného“ PDF formuláře, jak jej známe z opatření Programu rozvoje venkova ČR.  MAS si ji bude moci vygenerovat ze svého účtu na Portálu Farmáře. Přes Portál Farmáře se budou žádosti vč. elektronické podoby povinných příloh také podávat, nicméně poté bude nutné doručit na SZIF vytištěné potvrzení s identifikátorem dokumentu (čárový kód) prostřednictvím datové schránky. Doporučujeme proto všem MAS zřídit si přístup do Portálu Farmáře a Datovou schránku, případně také elektronický podpis pro statutárního zástupce.V případě zřejmých formálních chyb či drobných nedostatků může SZIF umožnit opravu nebo doplnění žádosti ve lhůtě do 14 kalendářních dnů. Pokud MAS v 1. kole nedoloží všechny povinné přílohy, žádost bude mít jiné závažné nedostatky, nebo nedoloží splnění některých standardů, bude mít samozřejmě možnost podat žádost znovu v 2. kole. V tom případě bude předkládat již jen přílohy, které se od předchozího kola změnily nebo nebyly doloženy.

Územní působnost

Podmínky pro územní působnost MAS jsou totožné jako ve stávajícím období. Území působnosti MAS musí být celistvé, s výjimkou izolovaných územních celků oddělených např. vojenským újezdem, městem s více než 25 tis. obyvateli (které i nadále nemůže být součástí územní působnosti MAS), nebo již dříve schválenými výjimkami v rámci období 2007 – 2013. Počet obyvatel na území MAS k 1. 1. 2013 musí být mezi 10 a 100 tisíci obyvateli. Všechny obce dotčené MAS schválí zařazení svého správního území do území působnosti dané MAS na období 2014 – 2020. Konkrétní znění usnesení nebude standardy stanovena, stejně jako pravděpodobně i forma jeho projednání a schválení. Tento souhlas se bude dokládat formou listiny, na níž starostové jednotlivých obcí stvrdí svým podpisem, že daná obec souhlasí se zařazením do územní působnosti příslušné MAS na období 2014 – 2020. Z pohledu NS MAS ČR ovšem důrazně doporučujeme, aby tato prohlášení starostů byla podložena usnesením zastupitelstva nebo rady obce, obsahující formulace „souhlas“, „zařazení do územní působnosti MAS XY“ a „období 2014 – 2020“.

Schválením zařazení do území působnosti MAS obci nesmí vznikat žádné finanční závazky vůči MAS (např. příspěvek z „územní působnosti“, který některé MAS zavedly). Území jednotlivých MAS se samozřejmě nesmí překrývat – každá obec může být zahrnuta do území pouze jedné MAS.

Partnerství

MAS je otevřeným partnerstvím, tvořeným subjekty, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Členové, neboli partneři MAS, musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit, přičemž rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu by mělo být v kompetenci MAS. Počet partnerů je nejméně 21, zároveň minimální poměr počtu partnerů vůči počtu obyvatel území působnosti místního partnerství je 1:2000. Ačkoliv tato podmínka vyvolala řadu diskusí, nelze tvrdit, že na venkovském území o 10 – 100 obyvatelích nelze snadno nalézt 21 – 50 aktivních subjektů, které by měly zájem se zapojit do rozvoje této oblasti.

Další podmínka, jejíž výklad je ale předmětem právě probíhajících diskusí v rámci pracovní skupiny, vychází přímo z nařízení a říká, že na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.  Přitom za zájmovou skupinu jsou považování partneři (členové) MAS, kteří při rozhodování sledují stejné zájmy. Tyto byly zatím pracovně rozčleněny do šesti skupin: komunální politika; zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství; podnikání v ostatních oblastech; kultura a historické dědictví; vzdělávání, sociální politika; ostatní. Za NS MAS ČR se domníváme, že by tato podmínka měla být aplikována pouze na volené nebo jmenované orgány MAS, nikoliv na nejvyšší orgán MAS.

Orgány MAS

MAS musí mít vytvořeny vlastní orgány plnící minimálně tyto funkce: rozhodovací, výběrovou, monitorovací a kontrolní, jejichž kompetence jsou stanoveny statuty a jednacími řády. V těchto týdnech ještě jednáme o rozsahu požadavků na tyto dokumenty a tedy i rozdělení kompetencí jednotlivých orgánů.

Všechny uvedené, tzv. povinné orgány se musí skládat z partnerů MAS. Pouze orgán plnící výběrovou funkci se může skládat i z dalších subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí, nemusí však být nutně partneři MAS. Funkční období členů těchto orgánů musí být maximálně čtyřleté, pouze u orgánu plnícího výběrovou funkci max. jednoleté. Opakované zvolení do všech orgánů je možné. Jeden subjekt může být členem pouze jednoho povinného orgánu. Všichni členové orgánu plnícího rozhodovací a výběrovou funkci musí být přímo voleni nejvyšším orgánem, kde jsou zastoupeni všichni partneři MAS. Každá fyzická osoba může při v orgánech MAS zastupovat pouze jednoho partnera. Starosta a místostarosta obce, může v orgánech MAS zastupovat pouze příslušnou obec nebo dobrovolný svazek obcí.

Kancelář MAS

MAS musí mít zpracován organizační řád, tedy dokument stanovující kompetence, zastupitelnost apod. Na internetových stránkách MAS ovšem postačí zveřejnit organizační schéma kanceláře („pavouk“) včetně jmen jednotlivých pracovníků a kontaktů na ně.

Každá MAS musí určit vedoucího zaměstnance pro realizaci své strategie (obdoba koordinátora projektu spolupráce v rámci opatření IV.2.1.), který může pracovat pouze pro danou MAS a nesmí být statutárním orgánem dané MAS (vyjma ředitele v případě o.p.s.) nebo členem žádného z povinných orgánů, může se ale účastnit jejich jednání.

Institucionalizace MAS

MAS musí vést účetnictví (dříve „podvojné účetnictví“) a pokud vznikla před 30. 6. 2013, tak musí také doložit účetní uzávěrku a výrok účetního auditora (člena Komory auditorů) za rok 2013 „bez výhrad“. Pro MAS, které vznikly po tomto datu bude pravděpodobně navržen jiný způsob ověření – ještě je v jednání.

V případě, že MAS přijímá finanční či věcné dary, činí tak transparentním způsobem, odděleně od ostatního financování. Seznam dárců a přijatých darů v hodnotě nad 1000 Kč pak každoročně zveřejňuje ve výroční zprávě MAS. Z toho tedy vyplývá, že dary ve vyšší hodnotě, jehož dárce nesouhlasí s uvedením svého jména ve výroční zprávě MAS, nemůže tato MAS přijmout. Výjimkou jsou pouze např. registrované veřejné sbírky, kde z povahy věci jsou finanční prostředky shromážděny od neidentifikovaných dárců.

Závěrem

Podle aktuálního harmonogramu by tedy seznam MAS, které splňují standardy, mohl být zveřejněn někdy v srpnu 2014 a pro 2. kolo pak v únoru 2015.

Závěrem bych se chtěl omluvit všem kolegům, že nezveřejňujeme průběžně aktuální podobu pracovních materiálů, nicméně předpokládáme, že již v druhé polovině ledna bude materiál v podobě, která bude vhodná pro zveřejnění.

 Jan Florian, místopředseda NS MAS ČR, o.s., j.florian@nsmascr.cz

 

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.