NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Místní akční skupiny v období 2014–2020

Rubriky:Tiskové zprávy
Logo_leader

I když by na sklonku roku 2014 mělo být programové období 2014–2020 nastartováno a realizováno, bohužel reálná situace je trochu jiná. Každý, kdo se o budoucí období v souvislosti s venkovem a místními akčními skupinami zajímá, ví, že nastavení se „táhne“ již od roku 2012, kdy se i NS MAS začala do plánování zapojovat. Vyjednávací tým pod vedením Václava Pošmurného se aktivně dva roky účastní jednání přípravných orgánů k jednotlivým OP, pracovních skupin těchto OP a dalších potřebných dokumentů, jako byla Dohoda o partnerství.

Z obecného pohledu by se dalo říci, že prvním milníkem bylo schválení vládou Dohody o partnerství a jednotlivých operačních programů. Druhým milníkem bylo schválení Dohody Evropskou komisí, což bylo impulsem pro další finalizaci podpůrných dokumentů, jako je Národní dokument k územní dimenzi a Metodický pokyn k integrovaným nástrojům, které mají co říci k nastavení činnosti MAS.

Momentálně se jednání a aktivity napínají k reakcím a vypořádáním připomínek Evropské komise k operačním programům, které se vrátily v různých objemech.

Dosavadní úspěchy, které jsou však zásluhou i dalších územních partnerů mimo NS MAS, tedy Asociace krajů ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, jsou uvedeny níže.

Tabulka alokací pro komunitně vedený místní rozvoj (k září 2014):

alokace

*finální alokace je vázána na schválené OP

** jedná se pouze o pokrytí možných animačních nákladů

 Výše uvedené je teoretický základ, a teď k praxi. MAS jako takové si jsou vědomy potřeby zapojení do vyjednávání, a s tím také souvisejících nákladů. MAS dle svého uvážení finančně přispěly, a tím se samy zapojily do vyjednávacího procesu. Vyjednávací tým se však neskládá jenom z jedné osoby, ale účastní se ho na 20 zástupců, dá se říci dobrovolníků, z řad jednotlivých místních akčních skupin i mimo volený Výbor, a mimo členů pracovních skupin NS MAS. Seznam zapojených zástupců a místních akčních skupin je uveden v závěru článku. Vyjmenovaní zástupci byli však dále podporováni svými MAS a dalšími subjekty. Všem těmto patří poděkování jak od předsedy NS MAS Františka Wintera, tak i celého Výboru NS MAS.

Co nás ještě čeká? To je otázka na Václava Pošmurného, pokračujícího v jednáních, která i kdyby se zdálo, že jsou již ukončena, stále spíše gradují. „Spolu s kolegy nás čekají jednání k aktualizovaným verzím návrhů OP, které reagují na připomínky EK, a každý OP svolává svoje nové Monitorovací výbory, které vznikají, a NS MAS je plnohodnotným zástupcem za venkov. Stěžejní pro nastavení činnosti MAS, tvorby strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS a hlavně jejich výběru a realizace je Metodický pokyn pro integrované nástroje, který jako dokument je připravován ve verzi 2. Vše se stále ještě v reakci na podklady a doplnění nejen z EK vyvíjí,“ uvedl Václav Pošmurný.

Může se zdát, že vyjednané výsledky nejsou dostatečné a informace jsou neúplné. Je však potřeba reagovat na stále nová a nová nastavení, která nejsou vždy ideální a musí reagovat relevantními podklady, které NS MAS vytváří a zpracovává. Základem korektního jednání je také vyjednat konsensus nejprve mezi územními partnery a poté mezi ministerstvy a řídícími orgány. „Jednání nelze vést ofenzivním způsobem bez sebereflexe a ctění hlavních zadaných priorit,“ dodal Pošmurný.

A co právě teď dělají MAS? Finalizují své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v analytických a strategických částech. Nastavují se indikátory a začínají se připravovat jednotlivé programové rámce, které však přímo navazují na operační programy, jejichž schválení se může očekávat nejdříve počátkem roku 2015.

 OŠ

mapa mas 11 2014_min

Přehled  zástupců NS MAS v přípravě OP.

Přehled MAS, které přispěly na vyjednávání.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.