NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

O nás

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s.  je společenstvím sdružující organizačně samostatné právnické osoby – místní akční skupiny – pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje – metody LEADER ve prospěch venkova na území České republiky.

Hlavním posláním NS MAS je především:

  1. sdružovat Místní akční skupiny pracující podle základních kritérií vydaných pro fungování MAS,
  2. rozvíjet spolupráci s dalšími aktéry, kteří působí ve prospěch venkova a jeho obyvatel,
  3. hájit společné zájmy členských MAS ve vztahu k orgánům státu, prosazovat transparentní, rovné a administrativně jednoduché stanovení pravidel pro fungování MAS a k vytváření podmínek pro rozšiřování vlivu a úlohy MAS při administraci dotací z fondů určených k podpoře rozvoje venkova,
  4. reprezentovat a zastupovat členské MAS v jednáních na národní a mezinárodní úrovni, výměně zkušeností a příkladů dobré praxe,
  5. propagovat a popularizovat úlohu MAS v komunitně vedeném místním rozvoji, k tomu pořádat a organizovat přednášky, školení a instruktáže k vyšší účinnosti práce pro venkov,
  6. podílet se na pořádání národních a mezinárodních konferencí, výstav, exkurzí, soutěží, slavností, společenských a kulturních akcí podporujících udržitelnost a fungování venkova.

clenove NS MAS_2018

Organizační struktura

Nejvyšším orgánem NS MAS je Valná hromada NS MAS, na kterou je každá členská MAS oprávněna vyslat své zástupce, z nichž vždy jeden má právo disponovat rozhodujícím hlasem vysílající MAS. Valná hromada volí členy Kontrolní komise. Dále schvaluje členy Výboru NS MAS, změnu stanov NS MAS, koncepci činnosti a úkoly NS MAS pro nastávající období, výši členských příspěvků atd.

Statutárním a výkonným orgánem NS MAS je Výbor NS MAS, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Výbor má nejméně třináct členů, kteří zastupují jednotlivé kraje. Výbor NS MAS zastupuje navenek jeho předseda, který je volen ze členů Výboru a jedná jménem Výboru NS MAS. Funkční období členů Výboru, a tím i předsedy, je dvouleté.

Kontrolní komise má povinnost zajišťovat kontrolu dodržování stanov a vnitřních předpisů NS MAS, dále také účelné hospodaření a rozpočtovou kázeň NS MAS.

Krajská sdružení NS MAS (dále jen KS MAS) mohou vzniknout, dohodne-li se na tom nadpoloviční většina členských MAS daného kraje. Orgány KS MAS jsou obdobné jako NS MAS a spolupracují se všemi MAS na území kraje. To znamená, že na stejné úrovni podporují principy LEADER v území u MAS jak členů, tak nečlenů NS MAS.

Tajemník je zaměstnanec NS MAS jmenovaný Výborem NS MAS. Tajemník je výkonným manažerem NS MAS, jehož pracovní náplní je především profesionální zajištění činnosti NS MAS a jejích orgánů.

Analytik je zaměstnanec NS MAS jmenovaný Výborem. Analytik tvoří správní složku NS MAS,která má za úkol zajistit administrativní provoz organizace a jejích orgánů.

Ke splnění některých úkolů nebo k zajištění dlouhodobé specializované činnosti Výboru může Výbor zřídit pracovní skupiny (dále jen PS) složené z členů Výboru, členů NS MAS, případně externích odborníků. Činnosti pracovních skupin jsou zaměřeny na plnění cílů a hlavních úkolů NS MAS.

Dokumenty

Informace o členské základně a další podklady naleznete v přílohách.

Přílohy